Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

Số hiệu: 17/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 09/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17/2010/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHU PHỐ THUỘC TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP , ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP , ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1536 /TTr-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Quy định số lượng chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, Công an, Quân sự ở xã, phường, thị trấn; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua nội dung quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

1. Về quy định chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố

a) Về chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định, gồm 18 chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng; Trưởng ban Tổ chức đảng; Trưởng ban Tuyên giáo; Văn phòng Đảng ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng (đối với cấp xã loại 1); Phó trưởng Công an; Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Kế hoạch - giao thông - thủy lợi, nông, lâm; Quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng; Đài truyền thanh; thủ quỹ - văn thư - lưu trữ. Về số lượng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Về chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố quy định, gồm 03 chức danh: Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. Về số lượng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Về quy định chức danh, số lượng Công an viên ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố; dân quân thường trực ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu Đội trưởng

a) Về chức danh, số lượng Công an viên ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Về chức danh, số lượng dân quân thường trực ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu Đội trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 8 và khoản 2 Điều 38 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Trước mắt tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 56/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh cho đến khi nào có quy định mới về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Mức phụ cấp hàng tháng và mức hỗ trợ

a) Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng; Trưởng ban Tổ chức đảng; Trưởng ban Tuyên giáo; Văn phòng Đảng ủy; Phó trưởng Công an; Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự:

+ Mức hệ số phụ cấp hàng tháng: 1,0 mức lương tối thiểu;

+ Tỉnh hỗ trợ thêm: 511.000 đ/người/tháng.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Kế hoạch - giao thông - thủy lợi, nông, lâm; Quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng; Đài truyền thanh; thủ quỹ - văn thư - lưu trữ:

+ Mức hệ số phụ cấp hàng tháng: 0,9 mức lương tối thiểu;

+ Tỉnh hỗ trợ thêm: 438.000 đ/người/tháng.

Trường hợp Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng do Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy của cấp xã loại 2, loại 3 kiêm nhiệm thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng chuyên trách được hưởng mức phụ cấp hàng tháng của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng với mức hệ số phụ cấp hàng tháng (kể cả mức tỉnh hỗ trợ thêm) bằng mức hiện hưởng của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng của cấp xã loại 1.

b) Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố

- Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố:

+ Mức hệ số phụ cấp hàng tháng: 0,8 mức lương tối thiểu;

+ Tỉnh hỗ trợ thêm: 292.000 đ/người/tháng.

- Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố:

+ Mức hệ số phụ cấp hàng tháng: 0,7 mức lương tối thiểu;

+ Tỉnh hỗ trợ thêm: 219.000 đ/người/tháng.

c) Đối với Công an viên ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố; Dân quân thường trực ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu Đội trưởng

+ Mức hệ số phụ cấp hàng tháng: 0,7 mức lương tối thiểu;

+ Tỉnh hỗ trợ thêm: 219.000 đ/người/tháng.

4. Mức phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp xã biên giới

a) Mức phụ cấp kiêm nhiệm

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà giảm được một người trong số lượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này thì người kiêm nhiệm được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 20 % mức hệ số phụ cấp hàng tháng và mức của tỉnh hỗ trợ thêm đối với chức danh đang đảm nhiệm. Trường hợp nếu đã bố trí Dự nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã đảm nhiệm chức danh này thì không thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20 %.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

b) Mức phụ cấp xã biên giới

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc các chức danh, số lượng quy định tại Điều 1 Nghị quyết này và đang làm việc tại 20 xã biên giới được hưởng mức phụ cấp hàng tháng với hệ số 0,2 mức lương tối thiểu.

Phụ cấp xã biên giới được chi trả cùng kỳ với mức hệ số phụ cấp hàng tháng.

5. Mức hỗ trợ theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc các chức danh, số lượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này đã được đào tạo và có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp hoặc tương ứng với công việc được phân công thì được hỗ trợ như sau:

- Đại học:          500.000 đ/người/tháng;

- Cao đẳng:       300.000 đ/người/tháng.

6. Mức hỗ trợ Bảo hiểm y tế tự nguyện

Ngân sách địa phương hỗ trợ 2/3 mức đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định đối với các chức danh quy định tại Nghị quyết này chưa được hưởng chế độ hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế và chỉ hỗ trợ đối với những người có tham gia bảo hiểm y tế.

7. Các chế độ, chính sách khác của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố

 - Áp dụng theo quy định hiện hành. Trường hợp Bộ, ngành Trung ương có ban hành quy định chế độ, chính sách mới, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị theo thẩm quyền.

- Trường hợp Chính phủ có tăng mức lương tối thiểu chung, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị mức hỗ trợ phù hợp theo đề nghị của Ủy ban nhân dân ttỉnh.

8. Nguồn kinh phí chi trả

Nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , Nghị định số 73/2009/NĐ-CP , Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ và cân đối từ nguồn ngân sách của tỉnh. Chế độ, chính sách theo Nghị quyết này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND , ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89