Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/2005/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2005/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2005

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2005, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2005 và Chương trình công tác năm 2006 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá, năm 2005, mặc dù phải đương đầu với những khó khăn gay gắt do thiên tai, dịch bệnh và giá cả thị trường thế giới gây ra, nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại đều đạt được những thành tựu to lớn: tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế được giữ vững; phòng chống thiên tai, dịch bệnh đạt hiệu quả; các lĩnh vực xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại có bước phát triển mới, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tập trung, kiên quyết hơn, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp sát thực; phối hợp liên ngành có hiệu quả hơn, đề cao trách nhiệm cá nhân. Tập thể Chính phủ đoàn kết nhất trí, chỉ đạo điều hành linh hoạt; tập trung xử lý các vấn đề chiến lược vĩ mô, coi trọng xây dựng thể chế và tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, sâu sát cơ sở. Mối quan hệ giữa Chính phủ với nhân dân và doanh nghiệp, với các cơ quan lập pháp, tư pháp, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được tăng cường hơn. Việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và chương trình công tác năm 2005 ngày càng đi vào nề nếp.

Tuy vậy, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; nhiều vấn đề xã hội còn rất bức xúc, tội phạm và tệ nạn xã hội chưa giảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn không thể xem thường; cải cách hành chính tiến hành chậm, hiệu quả chưa tương xứng; bộ máy hành chính nhà nước còn những mặt bất cập, một bộ phận cán bộ, công chức thoái hoá, biến chất đang cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước.

Chính phủ thông qua Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2005 và Chương trình công tác năm 2006. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2005 và Chương trình công tác năm 2006 của Chính phủ, gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức thực hiện.

2. Chính phủ nghe Tổng Thanh tra trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình dự thảo Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

a) Tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng và Nhà nước, tác động tiêu cực về nhiều mặt đối với chế độ ta. Phòng, chống tham nhũng đang là đòi hỏi bức thiết của nhân dân ta đối với Đảng và Chính phủ. Vì vậy, Chính phủ khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng bằng các giải pháp: khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, thành thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng với nhiệm vụ, quyền hạn xác định; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách hiện hành, nhất là trong các lĩnh vực có nhiều bức xúc, hạn chế sơ hở làm phát sinh tham nhũng; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị, thống nhất tư tưởng và hành động, tạo sức mạnh tổng hợp để phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

Giao thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01 năm 2006. Căn cứ vào Chương trình này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng ngay Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng của cơ quan, địa phương mình với những công việc cụ thể, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, coi đây là công việc trọng tâm của năm 2006.

b) Đi đôi với việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ chủ trương chỉ đạo mạnh mẽ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các nội dung: kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chịu trách nhiệm về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01 năm 2006. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, địa phương mình.

3. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình dự án Luật Chứng khoán; Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình dự án Luật về hội; Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự án Luật Trợ giúp pháp lý; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình dự án Luật Tiêu chuẩn hoá; Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về các dự án Luật này.

a) Kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, bên cạnh những kết quả bước đầu quan trọng, hoạt động của thị trường chứng khoán còn rất nhỏ bé và đang gặp phải những khó khăn, hạn chế nhất định, nhất là thể chế về chứng khoán và thị trường chứng khoán chưa đầy đủ. Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường đòi hỏi phải sớm ban hành Luật Chứng khoán theo các nguyên tắc: bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định hiện hành; đủ cụ thể, giảm bớt việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, có bước đi thận trọng, bảo đảm an toàn, ổn định vĩ mô; phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Chứng khoán; Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

b) Về dự án Luật về hội: Trong những năm qua, các tổ chức hội đã phát triển nhanh với mô hình rất đa dạng, hoạt động phong phú trên nhiều lĩnh vực và đã có những đóng góp nhất định vào đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, tổ chức, hoạt động và công tác quản lý nhà nước về hội còn bộc lộ những thiếu sót, hạn chế: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hội vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế về nội dung; chính sách khuyến khích, hỗ trợ hội tham gia vào công việc xã hội thiếu đồng bộ; việc phối hợp và phân công, phân cấp quản lý về hội chưa được xác định rõ; quy định về trình tự, thủ tục thành lập hội còn có những điểm chưa hợp lý; một số hội hoạt động còn mang tính hình thức, nặng tư tưởng bao cấp, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và đang có xu hướng hành chính hoá trong hoạt động ... Những tồn tại trên cần chấn chỉnh kịp thời nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về hội đi vào nề nếp và theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp đồng thời lấy ý kiến các Ban của Đảng, các Uỷ ban của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật về hội để trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

c) Trợ giúp pháp lý là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp luật miễn phí cho người nghèo, người hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước và các đối tượng khác theo quy định của phát luật, là một chính sách xã hội đúng đắn, thể hiện bản chất ưu việt của Đảng và Chính phủ ta. Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển tinh tế, ổn định trật tự xã hội, cần thiết phải ban hành Luật Trợ giúp pháp lý theo hướng thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách về hoạt động trợ giúp pháp lý; thể hiện trách nhiệm chính trị của Nhà nước và của cả hệ thống chính trị đối với công dân, nhất là những người nghèo về trợ giúp pháp lý, thực hiện chủ trương từng bước xã hội hoá công tác này; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, kế thừa những quy định của pháp luật hiện hành về trợ giúp pháp lý, tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Trợ giúp pháp lý; Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Trợ giúp pháp lý .

d) Về dự án Luật Tiêu chuẩn hoá, phải bảo đảm các nguyên tắc dựa trên nhũng thành tựu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng Phát triển kinh tế - xã hội; không phân biệt đối xử về xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo tiêu chuẩn, có chất tượng, không gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo đảm sự công khai, minh bạch, sự tham gia và thỏa thuận của các bên liên quan trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn; sớm có chính sách thoả đáng để phát triển nhanh hoạt động tiêu chuẩn hoá.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Tiêu chuẩn hóa; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

4. Chính phủ đã xem xét báo cáo kết quả giao ban sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 12 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2005, các giải pháp chủ yếu trong quý I năm 2006 do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2001 - 2005) và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) do Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trình.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2005 tiếp tục phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao; nông nghiệp dù gặp nhiều khó khăn song vẫn tiếp tục phát triển; xuất khẩu duy trì được mức tăng trưởng cao; dịch vụ có nhiều tiến bộ; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá; các lĩnh vực xã hội tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực; tai nạn giao thông có xu hướng giảm dần. Cải cách hành chính đã có những chuyển biến nhất định.

Tuy nhiên, khó khăn thử thách còn rất lớn, khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm và của cả nền kinh tế còn yếu; chất lượng tăng trưởng chưa vững chắc; nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và còn diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân; lĩnh vực xuất khẩu đang xuất hiện những khó khăn mới; một số vấn đề xã hội còn rất bức xúc, tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính tuy đã làm được nhiều việc nhưng chuyển biến chưa mạnh mẽ, còn chậm so với yêu cầu, kỷ cương kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh tiến độ chậm, chất lượng hạn chế, cần tập trung chỉ đạo tạo bước chuyển mạnh trong năm 2006.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách năm 2006; lấy việc tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành hết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cải cách hành chính làm một trọng tâm chỉ đạo điều hành. Trước mắt là tổ chức tốt việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách cho các đơn vị; triển khai đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm, thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; phấn đấu bình ổn giá cả, thị trường, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và đại địch cúm ở người có hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui tết lành mạnh, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

 

GOVERNMENT

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 17/2005/NQ-CP

Hanoi, December 29, 2005

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT'S REGULAR MEETING - DECEMBER 2005

On December 26-27, 2005, the Government held its regular meeting of December 2005 to discuss and decide the following issues:

1. The Government heard a report on direction and management work in 2005 and action plan for 2006, presented by the Government Office.

The Government unanimously concluded that despite difficulties caused by natural disasters, epidemics and price rises in international markets, socio-economic situation, national defense and security, foreign relations, international integration efforts all saw remarkable achievements: the growth rate was its highest in seven years, growth quality was increased; macro-economic balances were maintained; natural disaster and epidemic prevention and fighting were effective; many social aspects developed positively; national defense and security were maintained; foreign relations gained new steps forward creating favorable conditions for economic development and investment attraction, as well as promoting Vietnam's position in the world's arena. The direction and management of the Government were more concentrated, proposing appropriate and practical measures; the inter-branch coordination was more effective with personal responsibility being appreciated. The government community was well-knitted, resulting in concentrated and flexible direction; concentrated efforts were made to resolve macro strategic problems; importance was attached to building institution and enhancing the monitoring of the implementation of policies and institutions even to the grassroots level. The relationship between the Government and people and businesses, law-making and enforcing bodies, Party organizations, the Fatherland Front and popular associations was strengthened. The implementation of working regulations of the Government and the Action Program for 2005 became more and more orderly.

However, the competitiveness of the economy remained low; many social issues remained serious; social vices and crimes remained unchanged; political security and social order contained lots of potential uncertainties that cannot not be overviewed; administrative reforms went on slowly with low effectiveness; the State administrative apparatus contained many problems with some civil-servants corrupted, obstructing the renovation process of the nation.

The Government approved the review report of direction and management of 2005, and the Working Program for 2006. The Government Office shall be responsible for coordinating the related ministries and branches and referring to the opinions at the meeting to complete the review report of direction and management of 2005 and the Working Program for 2006 of the Government, send it to ministerial authorities, government authorities and people's committees of provinces and cities centrally controlled for implementation.

2. The Government heard the General Inspector presenting the draft action program of the government to implement the Law on preventing and fighting corruption; the Minister of Finance submitted the draft action program on practicing thrift and fighting wastefulness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government Inspectorate shall be responsible for coordinating with the Government Office and relevant ministries, branches in consultation with opinions at the meeting to quickly complete the draft action program of the government, implement the law on preventing and fighting corruption, submit to the Prime Minister for promulgation decision in January 2006. Based on this program, ministers, ministerial body heads, government body heads, chairpersons of provinces and cities centrally controlled shall formulate the action programs for preventing and fighting corruption in their organizations and localities with a view to effectively implement the law on preventing and fighting corruption. This shall be considered the central task of 2006.

b) Parallel with implementing the law on preventing and fighting corruption, the government shall quickly direct the practice of thrift and the fight against wastefulness with focus on the following points: timely promulgating legal documents instructing the implementation of the law on practicing thrift and fighting wastefulness; putting in place the system of criteria and standards to create basis for practicing thrift and fighting wastefulness; speeding up the examination and inspection to timely detect and treat seriously violations of the law on practicing thrift and fighting wastefulness. Heads of authority organizations shall be exemplary in practicing thrift and fighting wastefulness, shall be responsible for practicing thrift and fighting wastefulness in their organizations and units.

The Ministry of Finance shall be responsible for coordinating with the Government Office and ministries, related branches in consultation with opinions at the meeting to quickly complete the draft action program of the government, implement the law on preventing and fighting corruption, submit to the Prime Minister for promulgation decision in January 2006. Based on this program, ministers, ministerial body heads, government body heads, chairpersons of provinces and cities centrally controlled shall formulate the action programs for preventing and fighting corruption in their organizations and localities with a view to effectively implement the law on preventing and fighting corruption.

3. The Government heard the Minister of Finance presenting the Bill on Stock Markets; the Minister of Internal Affairs presenting the Bill on Associations; the Minister of Justice presenting the Bill on Legal Assistance; the Minister of Science and Technology presenting the Bill on Standardization; the Government Office presenting the report of opinions of Cabinet members regarding these Bills.

a) Since the stock market is its initial stage of evolution in Vietnam, besides important positive results, the operation of the stock market has remained tiny and met with lots of difficulties and constraints, especially the lack of adequate institutions regarding stocks and stock exchange. If the market mechanism is to be complete, it is necessary to quickly promulgate the law on stock exchange according to the following principles: being consistent and appropriate to the current regulations; being specific enough to reduce the promulgation of instructive documents with prudence to ensure macro stability; being suitable to the roadmap of the country's international economic integration.

The Ministry of Finance shall be responsible for coordinating with the Government Office and related authorities in consultation with opinions at the meeting to complete the Bill on Stock Exchange. The Ministry is empowered by the Prime Minister to submit this Bill to the Standing Committee of the National Assembly.

b) Regarding the Bill on Associations: over the past few years, social organizations have developed quickly with various models and activities in different social areas, and have contributed a certain part to the nation's socio-economic life. However, the organization, operation and state management of associations have demonstrated lots of gaps and constraints: lack of adequate legal documents regarding associations; the policies encouraging and supporting associations to take part in social works were not consistent; the coordination and decentralization of social management was not clear; the regulations on procedures of establishing associations were not appropriate; some associations operated for the sake of operation, heavily affected by the old way of thinking, heavily relying on the State support and tending to turn their operations into administrative style. The above mentioned problems need to be quickly corrected to mainstream the state management of associations according to the regulations and the laws.

The Ministry of Internal Affairs shall be responsible for coordinating with the Government Office and related authority bodies in consultation with opinions at the meetings and opinions of the Party and NA committees, the Vietnam Fatherland Front and popular associations to complete the Bill on Associations, and submit to the Politburo for decisions.

c) Legal assistance consists of activities of providing free legal consultation services for the poor, those enjoying special treatment of the State and other subjects according to the legal regulations. It is a righteous social activity, demonstrating the good nature of the Party and Government. In order to ensure the legitimate rights and interests of citizens, to speed up economic development, social order and security, it is necessary to promulgate the Law on Legal Assistance in the direction of institutionalizing all policies and guidelines regarding legal assistance; demonstrating the political responsibilities of the State and the political system towards citizens, especially the poor, in terms of legal assistance, implementing the policy of gradually engaging the society into this task; summarizing practical experience, inheriting the current legal regulations on legal assistance in consultation with selected international lessons.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The Bill on Standardization shall need to ensure the principles based on the science and technology achievements, practical experience, current need and socio-economic development trend; shall not discriminate against the origins of products, goods and service; shall ensure that production and business activities will be standardized, quality, and shall not set up barrier against business and production activities; shall ensure the publicity, clarity, involvement and agreement of related parties during the formulation of standards; Satisfactory policies shall be soon devised to quickly develop standardization activities.

The Ministry of Science and Technology shall be responsible for coordinating with the Government Office and related authority bodies in consultation with the opinions of government members to complete the Bill on Standardization; the Ministry of Science and Technology shall be empowered by the Prime Minister to submit the Bill to the Standing Committee of the National Assembly.

4. The Government reviewed the Report of Production, Business and Investment of December, and the Socio-economic situation of 2005, key measures for the first quarter of 2006 presented by the Minister of Investment and Planning; Summary Report on the implementation of the comprehensive program on State administrative reform of the first period (2001-2005) and the direction and task of administrative reform of the second period (2006-2010) presented by the Government's Steering Committee for State Administrative Reform.

The socio-economic situation of December and the whole year of 2005 developed well: high industrial growth rate; good agricultural development despite lots of difficulties; high export growth rate; relatively good service development; relatively high investment attraction; positive development in social areas; decreasing rate of traffic accidents; certain development in administrative reform.

However, the difficulties remain huge: weak competitiveness of products and entire economy; unstable growth quality; lots of natural disasters and epidemics in agriculture; high and unreliable growth rate of consumer index affecting the production and living conditions of the people; new difficulties surfacing in export; some complicated social developments; complicated social crimes and evils. Despite its achievements, administrative reform remained slow with lack of serious administrative disciplines. The work of promulgating legal documents and ordinances was slow with limited quality. This needs to be sped up in 2006.

In order to succeed in performing the tasks of 2006 according to the Decision of the National Assembly, the government asks ministries, branches and localities to quickly formulate action plans to implement the Government's decision regarding key measures for directing and managing the implementation of the plan and budget for 2006 with the serious implementation of the Law on Anti-corruption, Law on Thrift Practice and Anti-prodigality, and acceleration of the administrative reform being the focus. In the immediate time to come, it is necessary to organize well the allocation of plan and estimated budget to units; speed up production and business right from the early days of the year; step up exports and reduce foreign trade deficit; strive to stabilize price and market, especially during the lunar new year days; continue to prevent and fight bird flu and human avian influenza; prepare good conditions for people to enjoy safe, sound and thrifty Tet holiday with special attention paid to traffic safety and order.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 17/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 ngày 29/12/2005 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.019

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!