Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 166/2010/NQ-HĐND về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2011

Số hiệu: 166/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2010/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 144/TTr-TT.HĐND, ngày 01 tháng 12 năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 86/BC-BPC, ngày 05 tháng 12 năm 2010 của Ban Pháp chế, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2011.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quyết định và Kế hoạch chi tiết về Chương trình kiểm tra, giám sát của Thường trực; khảo sát, giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện Chư­ơng trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XIV, kỳ họp thứ 21 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Cường

 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2011
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010)

I. Chương trình kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

1. Giám sát của HĐND tại các kỳ họp

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

1.2. Giám sát hoạt động chất vấn, các ý kiến trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

1.3. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố khi có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

1.4. Giám sát việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngư­ời giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

2. Kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh

2.1. Kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh và các cơ quan Nhà nước ở địa phương trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XIV đã ban hành.

2.2. Kiểm tra, đôn đốc và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân.

2.3. Kiểm tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành và lĩnh vực.

3. Giám sát của Th­ường trực HĐND tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tổng thể tại các huyện, thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2011, giám sát tại các cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh

4.1. Ban Kinh tế & Ngân sách:

4.1.1. Giám sát thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2011.

4.1.2. Giám sát các hoạt động về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường đối với tổ chức và cá nhân theo Luật định.

4.1.3. Giám sát tình hình hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.1.4. Giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất đai theo quy định.

4.1.5. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý.

4.2. Ban Pháp chế:

4.2.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 146/ NQ- HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình V/v thành lập Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

4.2.2. Giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

4.2.3. Giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

4.2.4. Giám sát công tác xét xử của ngành Toà án nhân dân.

4.2.5. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về biên chế sự nghiệp và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn năm 2011.

4.3. Ban Văn hóa - Xã hội & Dân tộc:

4.3.1. Giám sát công tác quản lý Nhà nước và việc triển khai các nhiệm vụ và dự án thuộc Chương trình 135 và các Chương trình dành cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại một số huyện; khảo sát tình hình Tôn giáo tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

4.3.2. Giám sát công tác quản lý Nhà nước và việc triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 tại một số huyện, thành phố; việc đầu tư xây dựng trường, lớp, nhà công vụ cho giáo viên, trang thiết bị dạy học tại một số trường THPT, Dân tộc nội trú thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo.

4.3.3. Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án và cho vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội một số huyện và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

4.3.4. Giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động tại một số trung tâm dạy nghề, trường dạy nghề và tại Sở Lao động- Thương binh & Xã hội.

4.3.5. Giám sát công tác quản lý Nhà nước; việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - KHHGĐ tại một số huyện, thành phố; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại một số Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố.

4.3.6. Giám sát công tác quản lý và việc thu, chi BHXH, BHYT tại Bảo hiểm xã hội một số huyện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình.

4.3.7. Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án bảo tồn các làng văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Hoạt động giám sát của đại biểu HĐND tỉnh

5.1. Giám sát tại kỳ họp:

5.1.1. Thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp đối với Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5.1.2. Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến ng­ười bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất vấn.

5.2. Giám sát tại cơ sở:

5.2.1. Hoạt động giám sát của đại biểu ở cơ sở, tập trung vào việc giám sát việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND ở cơ sở.

5.2.2. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước về việc thi hành pháp luật, chính sách của nhà nước và những vấn đề thuộc lợi ích của nhân dân và đề nghị HĐND lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

II. Các biện pháp tổ chức thực hiện

1. Đối với nội dung kiểm tra, giám sát thuộc phạm vi của Thường trực HĐND phụ trách, Thường trực sẽ cụ thể hoá bằng kế hoạch chi tiết hàng tháng, hàng quý, cả năm và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thực hiện.

2. Các Ban của HĐND tỉnh, căn cứ Chương trình giám sát năm 2011 xây dựng kế hoạch giám sát hàng tháng, hàng quý và cả năm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định; thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy chế phối hợp hoạt động của cơ quan.

3. Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011.

4. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tạo điều kiện để các đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đại biểu cơ sở được tham gia các cuộc giám sát tại địa bàn.

5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND và phục vụ tốt các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

6. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đạt kết quả tốt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 166/2010/NQ-HĐND về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227