Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15q/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 09/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15q/NQ-HĐND

Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 và thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. Ngoài những nghị quyết mang tính chất thường kỳ theo quy định của pháp luật, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành các nghị quyết sau:

1. Tại kỳ họp thứ 16 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2004-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V (cuối tháng 03/2011):

Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011; đồng thời, xem xét và thông qua một số nghị quyết sau:

Tên nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo nghị quyết

Cơ quan

chủ trì

thẩm tra

1. Nghị quyết về đặt tên đường tại thành phố Huế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

2. Nghị quyết về đặt tên đường tại thị xã Hương Thủy

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

2. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 (tháng 6/2011):

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI tập trung chủ yếu về công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI (tháng 8/2011):

Tên nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo nghị quyết

Cơ quan

chủ trì

thẩm tra

1. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 2011-2015

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

2. Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

3. Nghị quyết về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015, xét đến năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

4. Nghị quyết về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 -2015

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

5. Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

6. Nghị quyết về Kế hoạch biên chế hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế

7. Nghị quyết về Kế hoạch biên chế sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế

4. Tại kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI (tháng 12/2011):

Tên nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo nghị quyết

Cơ quan

chủ trì

thẩm tra

1. Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch vùng tỉnh đến năm 2025 theo định hướng xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

2. Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

3. Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

4. Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận xã Bình Điền là đô thị loại V

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp để chuẩn bị tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết đúng quy định, đảm bảo chất lượng và thời gian; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15q/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.090

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!