Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 157/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 157/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 15/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 3661/TTr-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sáp nhập ấp, khóm và tên gọi mới ấp, khóm sau khi sáp nhập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

I. THÀNH PHỐ TRÀ VINH

1. Phường 3

Sáp nhập Khóm 3 vào Khóm 2, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 2.

2. Phường 4

Sáp nhập Khóm 3 và Khóm 4 vào Khóm 1, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 1.

3. Phường 6

a) Sáp nhập Khóm 2 vào Khóm 1, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 1.

b) Sáp nhập Khóm 4 vào Khóm 7, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 7.

c) Sáp nhập Khóm 5 vào Khóm 6, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 6.

d) Sáp nhập Khóm 10 vào Khóm 9, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 9.

4. Phường 8

Sáp nhập Khóm 3 vào Khóm 4, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 4.

5. Phường 9

a) Sáp nhập một phần của Khóm 1 và một phần của Khóm 2 vào Khóm 3, tên gọi mới của khóm là Khóm 3.

b) Sáp nhập Khóm 7 vào Khóm 6, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 6.

c) Sáp nhập Khóm 8 vào Khóm 9, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là Khóm 9.

II. HUYỆN CÀNG LONG

1. Xã An Trường A

a) Sáp nhập ấp Lo Co vào ấp Lo Co A, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Lo Co A.

b) Sáp nhập ấp Lo Co C vào ấp Lo Co B, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Lo Co B.

c) Sáp nhập ấp Trung Kiên vào ấp Trung Thiên, tên gọi mói của ấp sau khi sáp nhập là ấp Trung Thiên.

2. Xã Bình Phú

a) Sáp nhập ấp Phú Phong 1 vào ấp Phú Phong 2, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Phú Phong.

b) Sáp nhập ấp Phú Đức 1 vào ấp Phú Đức 2, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Phú Đức.

3. Xã Đi Phước

a) Sáp nhập ấp Tân Trung vào ấp Trung, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Trung.

b) Sáp nhập ấp Rạch Sen vào ấp Rạch Dừa, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Rạch Dừa.

c) Sáp nhập ấp Trà Gật vào ấp Trà Gút, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Trà Gút.

d) Sáp nhập một phần ấp Hạ vào ấp Trại Luận, tên gọi mới của ấp là ấp Trại Luận.

4. Xã Đại Phúc

a) Sáp nhập ấp Cây Dương vào ấp Kinh Ngay, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Kinh Ngay.

b) Sáp nhập một phần ấp Tân Định nhập vào ấp Rạch Cát, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Rạch Cát.

c) Sáp nhập ấp Tân Phúc vào ấp Tân Hạnh, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Tân Hạnh.

5. Xã Nhị Long Phú

Sáp nhập ấp ấp Gò Tiến vào ấp Gò Cà, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Gò Cà.

6. Xã Nhị Long

a) Sáp nhập ấp Long Thuận vào ấp Long An, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Long An.

b) Sáp nhập ấp Rạch Rô 3 vào ấp Rạch Rô 2, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Rạch Rô 2.

c) Sáp nhập ấp Rạch Mới vào ấp Rạch Mát, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Rạch Mát.

7. Xã Phương Thạnh

Sáp nhập một phần ấp Giồng Chùa vào ấp Sóc Vinh, tên gọi mới của ấp sau khi điều chỉnh là ấp Sóc Vinh.

III. HUYỆN CẦU KÈ

1. Xã Hòa Ân

Sáp nhập ấp Sóc Kha vào ấp Bà My, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Bà My.

2. Xã Hòa Tân

Sáp nhập một phần ấp Chông Nô 1 vào ấp Sóc Ruộng, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Sóc Ruộng.

3. Thtrấn Cầu Kè

a) Sáp nhập khóm 8 vào khóm 5, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 5.

b) Sáp nhập khóm 7 vào khóm 6, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 6.

IV. HUYỆN TIỂU CẦN

1. Thị trấn Tiểu Cần

a) Sáp nhập một phần khóm 1 vào khóm 4, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 4.

b) Sáp nhập khóm 3 vào một phần khóm 1, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 1.

2. Xã Tập Ngãi

Sáp nhập ấp Xóm Chòi vào ấp Ông Xây, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Ông Xây.

3. Xã Tân Hòa

Sáp nhập ấp Sóc Tràm vào ấp Sóc Dừa, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Sóc Dừa.

4. Xã Ngãi Hùng

a) Sáp nhập ấp Ngãi Phú 1 vào ấp Ngãi Phú 2, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Ngãi Phú.

b) Sáp nhập ấp Ngã Tư 1 vào ấp Ngã Tư 2, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Ngã Tư.

5. Xã Hùng Hòa

a) Sáp nhập một phần ấp Ông Rùm 1 vào ấp Ông Rùm 2, tên gọi mới của p sau khi sáp nhập là ấp Ông Rùm.

b) Sáp nhập một phần ấp Từ Ô 1 vào một phần ấp Ông Rùm 1, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Từ Ô.

c) Sáp nhập một phần ấp Từ Ô 1 vào ấp Hòa Trinh, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Hòa Trinh.

d) Sáp nhập một phần ấp Từ Ô 2 và một phần ấp Sóc Sáp nhập vào ấp Hòa Thành, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Hòa Thành.

đ) Sáp nhập một phần ấp Cây Da và ấp Sóc Tràm vào một phần ấp Sóc Cầu, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Sóc Cầu.

e) Sáp nhập một phần ấp Sóc Sáp và một phần ấp Sóc Cầu vào một phần ấp Cây Da, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Cây Da.

g) Sáp nhập một phần ấp Từ Ô 2 và một phần ấp Cây Da vào ấp Kinh, tên gọi mới sau khi sáp nhập là ấp Kinh.

V. HUYỆN CHÂU THÀNH

1. Thtrấn Châu Thành

Sáp nhập một phần khóm 2 vào khóm 5, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 5.

VI. HUYỆN CẦU NGANG

1. Xã Kim Hòa

Sáp nhập ấp Tân Hiệp vào ấp Trà Cuôn, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Trà Cuôn.

2. Thị trấn Cầu Ngang

Sáp nhập khóm Thống Nhất vào khóm Mỹ Cẩm A, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm Mỹ Cẩm A.

3. Xã Hiệp Mỹ Tây

Sáp nhập ấp Song Lưu vào ấp Bào Bèo, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Bào Bèo.

4. Xã Thạnh Hòa Sơn

Sáp nhập ấp Sóc Chuối vào ấp Lạc Sơn, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Lạc Sơn.

5. Xã Hiệp Mỹ Đông

a) Sáp nhập ấp Đồng Cò vào ấp Khúc Ngay, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Khúc Ngay.

b) Sáp nhập ấp Hậu Bối vào ấp Rạch, tên gọi mi của ấp sau khi sáp nhập là ấp Rạch.

6. Xã Nhị Trường

Sáp nhập ấp Tụa vào ấp Ba So, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Ba So.

VII. HUYỆN TRÀ CÚ

1. Xã Tập Sơn

Sáp nhập một phần ấp Chợ vào ấp Ô, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Ô.

2. Xã Hàm Giang

Sáp nhập ấp Cà Tốc vào ấp Chợ, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Chợ.

3. Xã Lưu Nghiệp Anh

Sáp nhập ấp Vịnh vào ấp Long Hưng, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Long Hưng.

4. Xã Tân Hiệp

Sáp nhập ấp Nô Đùng vào ấp Nô Men, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Nô Men.

5. Xã Hàm Tân

Sáp nhập ấp Cà Săng Cụt vào ấp Cà Săng, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Cà Săng.

6. Thị trấn Định An

a) Sáp nhập khóm 2 vào khóm 1, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 1.

b) Sáp nhập khóm 4 vào khóm 3, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 3.

c) Sáp nhập khóm 6 vào khóm 7, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 7.

7. Thị trấn Trà Cú

a) Sáp nhập một phần khóm 3 vào khóm 2, tên gọi mới của khóm sau khi sáp nhập là khóm 2.

b) Sáp nhập khóm 6 vào khóm 4, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là khóm 4.

c) Sáp nhập khóm 7 vào khóm 5, tên gọi mói của khóm sau khi sáp nhập là khóm 5.

8. Xã Long Hiệp

Sáp nhập ấp Nô Rè A vào ấp Nô Rè B, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Nô Rè.

9. Xã An Quảng Hữu

Sáp nhập ấp Rẩy vào ấp Búng Đôi, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp An Tân.

10. Xã Định An

Sáp nhập ấp Chợ vào ấp Giồng Giữa, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Giồng Giữa.

11. Xã Tân Sơn

a) Sáp nhập ấp Đồn Điền A vào ấp Đồn Điền, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Đồn Điền.

b) Sáp nhập ấp Đôn Chụm vào ấp Leng, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Leng.

VIII. HUYỆN DUYÊN HẢI

1. Xã Đôn Xuân

Sáp nhập ấp Bào Sấu vào ấp Chợ, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Chợ.

2. Xã Đôn Châu

Sáp nhập nhập ấp Cóc Lách vào ấp Sa Văng, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Sa Văng.

3. Xã Ngũ Lạc

Sáp nhập một phần ấp Rọ Say vào ấp Trà Khúp, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Trà Khúp.

IX. THỊ XÃ DUYÊN HẢI

1. Xã Long Toàn

a) Sáp nhập một phần ấp Giồng Giếng vào ấp Giồng Trôm, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Giồng Trôm.

b) Sáp nhập một phần ấp Giồng Giếng vào ấp Long Điền, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Long Điền.

2. Xã Trường Long Hòa

Sáp nhập một phần ấp Nhà Mát và một phần ấp Cồn Trứng vào ấp Khoán Tiều, tên gọi mới của ấp sau khi sáp nhập là ấp Khoán Tiều.

Điều 2. Phí, lệ phí chuyển đổi các loại giấy từ cho cá nhân, tổ chức

Việc chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan cho cá nhân, tổ chức do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Điều 3. Việc sắp xếp các tổ chức ở ấp, khóm, những người hoạt động không chuyên trách, những người tham gia công tác ở ấp, khóm được thực hiện hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/12/2019.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15/10/2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 157/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


190
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89