Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 152/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại công nhận đô thị loại V Lâm Đồng

Số hiệu: 152/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI VÀ CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ LOẠI V ĐỐI VỚI CÁC THỊ TRẤN: LỘC THẮNG, HUYỆN BẢO LÂM; ĐẠ TẺH, HUYỆN ĐẠ TẺH; ĐINH VĂN VÀ NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD, ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7242/TTr-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận đô thị loại V đối với 04 (bốn) thị trấn sau:

1. Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 13,5 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 9,1 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đạt 3,8 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 45,2 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 4,8 điểm (tối đa 10 điểm);

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 76,4/100 điểm.

2. Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 11,9 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 9,4 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đạt 5,0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 44,4 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 5,4 điểm (tối đa 10 điểm);

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 79,6/100 điểm.

3. Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 14,4 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 9,6 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đạt 5,0 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 50,2 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 5,7 điểm (tối đa 10 điểm).

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 88,4/100 điểm.

4. Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà

Điểm của mỗi tiêu chuẩn phân loại đô thị như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 12,8 điểm (tối đa 15 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 8,9 điểm (tối đa 10 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đạt 4,6 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,5 điểm (tối đa 5 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 36,0 điểm (tối đa 55 điểm);

- Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 6,4 điểm (tối đa 10 điểm)

Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn đạt 72,2/100 điểm.

Điu 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục ban hành Quyết định công nhận đô thị loại V cho các thị trấn nêu trên.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp th 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCTN;
- VPCP, Bộ Xây dựng;
- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa VIII;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thtỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND; VPUBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, báo LĐ (để đưa tin);
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Trang TTĐT của HĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VP, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 152/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị loại V đối với thị trấn: Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm; Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh; Đinh Văn, huyện Lâm Hà; Nam Ban, huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.804

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!