Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND thành lập thôn mới đổi tên thôn Lâm Đồng

Số hiệu: 151/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 151/2015/NQ-ND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP 22 THÔN MỚI VÀ ĐỔI TÊN 04 THÔN THUỘC CÁC HUYỆN LẠC DƯƠNG, LÂM HÀ, ĐAM RÔNG, ĐỨC TRỌNG, DI LINH, BẢO LÂM VÀ THÀNH PHỐ BẢO LỘC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư s04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7259/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vviệc thành lập 22 thôn mới của các xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập 22 thôn mới và đổi tên 04 thôn thuộc các xã của các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 7259/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thành lập 2 thôn mới của xã Lát thuộc huyện Lạc Dương

1.1. Tách thôn Đạ Nghịt để thành lập mới thôn Đạ Nghịt I, với diện tích 1.779,28 ha; dân số 133 hộ và 598 nhân khẩu.

1.2. Tách thôn Păng Tiêng để thành lập mới thôn Păng Tiêng I, với diện tích 1.203,68ha; dân số 117 hộ và 521 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 02 thôn mới thì xã Lát quản lý 04 thôn gồm các thôn: Đạ Nghịt, Đạ Nghịt I, Păng Tiêng, Păng Tiêng I.

2. Thành lập 3 thôn mới của 3 xã thuộc huyện Lâm Hà

2.1. Tách thôn R’Lơm xã Đạ Đờn để thành lập mới thôn Liên Kết, với diện tích 422,30ha; dân số 158 hộ và 658 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 01 thôn mới thì xã Đạ Đờn quản lý 11 thôn gồm các thôn: Đam Pao, Dà Nung A, Dà Nung B, Dà R Kỗh, R’Lơm, Liên Kết, Dà Ty, Tân Lâm, An Phước, Yên Thành, Tân Tiến.

2.2. Tách thôn 3 xã Mê Linh để thành lập mới thôn 5, với diện tích 370,78ha; dân số 110 hộ và 475 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 01 thôn mới thì xã Mê Linh quản lý 10 thôn gồm các thôn: 1, 2, 3, 5, 8, 9, Cổng Trời, Hang Hớt, Buôn Chuối, Thực Nghiệm.

2.3. Tách thôn Ryông Tô xã Phi Tô để thành lập mới thôn Thanh Hà, với diện tích 907 ha; dân số 139 hộ và 578 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 01 thôn mới thì xã Phi Tô quản lý 07 thôn gồm các thôn: Phú Hòa, Quảng Bằng, Liên Hòa, Lâm Nghĩa, Phi Sour, Ryông Tô, Thanh Hà.

3. Thành lập 4 thôn mới của 2 xã thuộc huyện Đam Rông

3.1. Tách thôn Phi Jut xã Đạ Rsal để thành lập mới thôn Pang Pế Nâm, với diện tích 2.029 ha; dân số 209 hộ và 1.100 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 01 thôn mới xã Đạ Rsal quản lý 7 thôn gồm các thôn: Phi Jut, Đắc Măng, Liêng Hương, Tân Tiến, Phi Có, Pang Pế Dơng và Pang Pế Nâm.

3.2. Xã Đạ K’Nàng:

3.2.1. Tách thôn Trung Tâm để thành lập mới thôn Tân Trung, với diện tích 563,91ha; dân số 181 hộ và 899 nhân khẩu.

3.2.2. Tách thôn Đạ Mur để thành lập mới thôn Đạ Sơn, với diện tích 570,84ha; dân số 272 hộ và 1.027 nhân khẩu.

3.2.3. Tách thôn Păng Dung để thành lập mới thôn Đạ Pin, với diện tích 436,10ha; dân số 226 hộ và 894 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 03 thôn mới thì xã Đạ K’Nàng quản lý 10 thôn gồm các thôn: Păng Dung, Đạ Pin, Băng Bá, Đạ K’Nàng, Đạ Mur, Đạ Sơn, Pul, Trung Tâm, Tân Trung, Lăng Cô.

4. Thành lập 2 thôn mới của xã Phú Hội thuộc huyện Đức Trọng

4.1. Tách thôn Phú An để thành lập mới thôn Phú Bình, với diện tích 778,33ha; dân số 289 hộ và 1.156 nhân khẩu.

4.2. Tách thôn R’ Chai 2 để thành lập mới thôn R’Chai 3, với diện tích 459,86ha; dân số 325 hộ và 1.625 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 02 thôn mới, xã Phú Hội quản lý 15 thôn gồm các thôn: Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Hòa, Phú Tân, Chi Rông, R’ Chai 1, R’ Chai 2, R’Chai 3, Phú An, Phú Bình, Pré, K’ Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp 2.

5. Thành lập 4 thôn mới và đổi tên 01 thôn của xã Tân Lâm thuộc huyện Di Linh

5.1. Tách thôn 5 để thành lập mới thôn 1, với diện tích 692,00ha; dân số 234 hộ và 946 nhân khẩu.

Đổi tên thôn 5 (cũ) thành thôn 2.

5.2. Tách thôn 6 để thành lập mới 3 thôn, gồm:

Thôn 3, với diện tích 384,00ha; dân số 192 hộ và 973 nhân khẩu;

Thôn 4, với diện tích 947,00ha; dân số 233 hộ và 1.087 nhân khẩu;

Thôn 5, với diện tích 551,00ha; dân số 227 hộ và 1.047 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 04 thôn mới, xã Tân Lâm quản lý 10 thôn gồm các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

6. Thành lập 2 thôn mới của 2 xã thuộc huyện Bảo Lâm

6.1. Tách thôn 1 xã Lộc Bảo để thành lập mới thôn Hang Ka, với diện tích 450ha; dân số 216 hộ và 766 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 01 thôn mới, xã Lộc Bảo quản lý 04 thôn gồm các thôn: 1, 2, 3 và thôn Hang Ka.

6.2. Tách thôn 4 xã Lộc Thành để thành lập mới thôn Tà Ngào, với diện tích 266,87ha; dân số 148 hộ và 655 nhân khẩu.

Sau khi thành lập 01 thôn mới, xã Lộc Thành quản lý 19 thôn gồm các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 15, 16 và thôn Tà Ngào.

7. Thành lập 5 thôn mới và đổi tên 03 thôn của xã Lộc Nga thuộc thành phố Bảo Lộc

7.1. Tách thôn Kim Thanh để thành lập mới 02 thôn, gồm:

Thôn Thanh Xá, với diện tích 69,13ha; dân số 281 hộ và 993 nhân khẩu;

Thôn Kim Điền, với diện tích 198,92ha; dân số 228 hộ và 824 nhân khẩu.

7.2. Tách thôn Đại Nga để thành lập mới thôn Đại Nga 2, với diện tích 65,23ha; dân số 356 hộ và 1.210 nhân khẩu.

Đổi tên thôn Đại Nga (cũ) thành thôn Đại Nga 1.

7.3. Tách thôn Tân Hóa để thành lập mới thôn Tân Hóa 2, với din tích 356,48ha; dân số 393 hộ và 2.199 nhân khẩu.

Đổi tên thôn Tân Hóa (cũ) thành thôn Tân Hóa 1.

7.4. Tách thôn Nga Sơn để thành lập mới thôn Nga Sơn 2, với diện tích 333,75ha; dân số 287 hộ và 966 nhân khẩu.

Đổi tên thôn Nga Sơn (cũ) thành thôn Nga Sơn 1.

Sau khi thành lập thêm 05 thôn mới và đổi tên 03 thôn, xã Lộc Nga quản lý 10 thôn gồm các thôn: Kim Thanh, Thanh Xá, Kim Điền, Tân Hóa 1, Tân Hóa 2, Đại Nga 1, Đại Nga 2, Nga Sơn 1, Nga Sơn 2, NauSry.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập thôn mới và đổi tên thôn theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP, VPCTN;
- Website Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND tỉnh;
- y ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ “để đưa tin”
- Trang TTĐT của HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh “để đăng”;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp, Ph.CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 thành lập 22 thôn mới và đổi tên 04 thôn thuộc các xã của các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.781

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.6.58