Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2014 về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015

Số hiệu: 150/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 813/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015 và kết quả thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015, gồm 09 nghị quyết thường kỳ, 17 nghị quyết chuyên đề và 03 nghị quyết về hoạt động của HĐND, với những nội dung như sau:

I. CÁC NGHỊ QUYẾT THƯỜNG KỲ THEO QUY ĐỊNH

1. Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015.

2. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015.

3. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015; bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015.

4. Nghị quyết về việc phân bổ biên chế công chức năm 2015 và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Nghị quyết về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2016.

6. Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016.

7. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 6 tháng cuối năm 2015; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2016.

8. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2014.

9. Danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 ha năm 2016.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ

1. Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

2. Nghị quyết về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

3. Nghị quyết về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện), Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

4. Nghị quyết về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

5. Nghị quyết về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí vệ sinh rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

7. Nghị quyết về Đề án phí, thành lập trạm thu phí của dự án BOT đường 319 nối dài trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

8. Nghị quyết về Đề án thành lập đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các ấp, khu phố.

9. Nghị quyết về chính sách sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

10. Nghị quyết về điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

11. Nghị quyết về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

12. Nghị quyết về ban hành Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

13. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai.

14. Nghị quyết về quy hoạch khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

15. Nghị quyết về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

16. Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp (khu phố) có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

17. Nghị quyết về việc điều chỉnh, chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính tại các huyện Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và thành phố Biên Hòa.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

1. Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

2. Nghị quyết về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

3. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong trường hợp cần điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu (Ủy ban TVQH);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai, Đài PT - TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2014 về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210