Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2019

Số hiệu: 15/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-ND

Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 196/TTr-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh với những nội dung sau:

I. Tại kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường)

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết:

1. Nghị quyết về phương án thực hiện chia tách, sáp nhập thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

2. Nghị quyết về thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã Kinh Môn.

II. Ti kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp giữa năm 2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết:

1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019;

2. Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, năm học 2019 - 2020.

4. Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

5. Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

II. Tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm 2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua các nghị quyết:

1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

3. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020.

4. Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020.

5. Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình trong năm 2020.

6. Nghị quyết về Quy định mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

7. Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2020.

8. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020.

9. Nghị quyết về Quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo Luật Khoáng sản năm 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ nội dung nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 và tình hình cụ thể phát sinh trong năm, Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra các nội dung nghị quyết theo lĩnh vực được phân công. Báo cáo kết quả giám sát, thm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tại các phiên họp liên tịch trước mỗi kỳ họp để điều chỉnh nội dung trình kỳ họp cho phù hợp.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;(để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ;(để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu;(để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;(để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương; Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


757

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241