Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 146/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Vương Mí Vàng
Ngày ban hành: 30/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH MỚI MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 48/TTr-HĐND ngày 24/9/2014 của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xem xét ban hành Nghị quyết bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 108/BC-BPC ngày 28/9/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ 10 Nghị quyết do các văn bản pháp lý làm căn cứ ban hành Nghị quyết có quy định khác hoặc không còn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương. (có Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Sửa đổi, bổ sung 03 Nghị quyết để phù hợp với các văn bản của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. (có Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Đề nghị ban hành mới 12 Nghị quyết để phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Trung ương và điều chỉnh những vấn đề thực tế phát sinh tại địa phương. (có Phụ lục số 03 kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh đăng ký thời gian cụ thể để xây dựng các dự thảo Nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trình HĐND tỉnh xem xét quyết định. Công bố danh mục các Nghị quyết HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành theo quy định; hướng dẫn các nội dung xử lý chuyển tiếp liên quan đến Nghị quyết HĐND tỉnh bị bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Khóa XVI - Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 30/ 9/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

STT

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

1

03/NQ-HĐND13

29/12/1994

Phê chuẩn tờ trình của UBND tỉnh Hà Giang về việc Quy ước nếp sống văn hóa

2

02/1999/NQ-HĐND13

23/7/1999

Về việc thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang

3

04/1999/NQ-HĐND13

23/7/1999

Về việc quy định thu học phí, lệ phí trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

4

05/1999/NQ-HĐND13

21/01/1999

Về bổ sung, sửa đổi một số Chương, Điều của Quy ước nếp sống văn hóa năm 1995

5

15/NQ-HĐND K14

25/12/1999

Về chế độ phụ cấp cho công an viên xã, thị trấn

6

25/2004/NQ-HĐND

6/10/2004

Về việc phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

7

36/2004/NQ-HĐND

16/12/2004

Về việc phê chuẩn đề án kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thị tỉnh Hà Giang

8

37/2004/NQ-HĐND

16/12/2004

Về việc phê chuẩn đề án kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

9

02/2006/NQ-HĐND

10/7/2006

Về việc tuyển bổ sung công an viên cho các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

10

12/2007/NQ-HĐND

12/7/2007

Về việc Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số 146 /NQ-HĐND ngày 30/ 9/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

STT

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

1

59/2012/NQ-HĐND

14/7/2012

Về việc quy định chế đ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2

72/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Bổ sung Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thu các loại phí.

3

84/2013/NQ-HĐND

26/4/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi.

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên Nghị quyết

Ghi chú

1

Nghị quyết quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thay thế các Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006; Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 ; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 v/v bổ sung quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

2

Nghị quyết quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thay thế quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

3

Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phốmức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Thay thế Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/04/2010 v/v phê duyệt mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố; Quy định về chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh Hà Giang

4

Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang

Thay thế Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang

5

Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thay thế Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 20/04/2010

6

Nghị quyết quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thay thế Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 Về việc quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

7

Nghị quyết về mức thu, quản lý và sử dụng đối với một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Cho phù hợp với Thông tư số: 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về Phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013

9

Nghị quyết về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

10

Nghị quyết về việc ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

11

Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương.

Áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

12

Nghị quyết quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Cho phù hợp với quy định Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250