Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 146/2015/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 146/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/2015/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 349/TTr-HĐND ngày 01/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 với những nội dung sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

1.2. Xem xét, thảo luận các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

1.3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và giám sát việc thực hiện lời hứa trả lời chất vấn của người được chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh.

1.4. Xem xét việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết, ý kiến kiến kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.5. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện khi có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh

2.1 Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

- Giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

2.2. Ban Kinh tế - Ngân sách

- Giám sát việc quản lý và sử dụng sau đầu tư đối với các công trình nước sinh hoạt trên bàn tỉnh Lai Châu được đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến năm 2015.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn chương trình giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía bắc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015.

2.3. Ban Văn hoá - Xã hội

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020”.

2.4. Ban Pháp chế

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2014 đến năm 2016

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Cán bộ, Công chức; Luật viên chức từ năm 2013 đến 30/6/2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2.5. Ban Dân tộc

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Ngoài các nội dung trên, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình khi xét thấy cần thiết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền; chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

2. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐNĐ tỉnh thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của các đoàn giám sát; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua, ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 146/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!