Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 144/2009/NQ-HĐND16 về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 144/2009/NQ-HĐND16 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009:

Năm 2009, mặc dù chịu tác động trực tiếp của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, song với sự lãnh đạo đúng đắn và quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự giám sát tích cực của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, hiệu quả cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong việc thực hiện các giải pháp, chính sách linh hoạt, nên kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, cả năm đạt 12,54%, là mức tăng cao so với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét và tăng trưởng liên tục; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; khu vực dịch vụ có nhiều chuyển biến; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh; chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, những khó khăn về việc làm, về đời sống của nhân dân đang được khắc phục có hiệu quả; công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tội phạm có bước tiến bộ; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước được nâng lên.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa được cải thiện nhiều; công nghiệp phục hồi chưa mạnh, dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng giáo dục chưa được củng cố vững chắc; đào tạo nghề còn bất cập so với yêu cầu. Ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp vẫn còn tồn tại, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, môi trường nông thôn. Xã hội còn tiềm ẩn bức xúc, còn một số điểm phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh đô thị kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; đơn thư khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người, vượt cấp tăng; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy diễn biến phức tạp. Hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2010:

1. Mục tiêu tổng quát.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế của Trung ương và địa phương nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế cao hơn, vững chắc hơn năm 2009; giữ ổn định nền kinh tế, ngăn ngừa lạm phát. Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đảm bảo môi trường, công tác an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.

Năm 2010 là năm cuối của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 - 2010, là năm cuối thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Do vậy, cần phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:

2. Các chỉ tiêu cụ thể.

2.1. Về kinh tế:

- Tổng sản phẩm (GDP) tăng 16% - 17%;

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt cơ cấu kinh tế: Công nghiệp- XD 64,8%; Dịch vụ 24,2%; Nông, lâm, thủy sản 11%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so năm 2009.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 3,5% so năm 2009;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 11,1%;

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.250 triệu USD; Nhập khẩu đạt 1.150 triệu USD.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 10,5%;

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội/GDP khoảng 56,7 % (theo giá hiện hành).

2.2. Về xã hội:

- Tạo việc làm cho 25.500 lao động;

- Giảm tỷ lệ sinh dưới 0,3%o;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD giảm 1% so năm 2009;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%;

- 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về y tế;

- Nâng tỷ lệ phòng học kiên cố đạt: 75% ở khối mầm non; 95% ở khối THPT.

2.3. Về môi trường:

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 90,2%;

- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch: 90%;

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 100%;

- 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải phát sinh tại các khu công nghiệp được thu gom và xử lý;

- Tỷ lệ đất lâm nghiệp được che phủ rừng: 87,2%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010:

1. Lĩnh vực kinh tế:

Tiếp tục giữ tổng mức đầu tư toàn xã hội năm 2010, đặc biệt là đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tranh thủ vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác nhằm đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn trong nước và nước ngoài; có giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải.

Triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chính sách về nguồn vốn, giảm bớt thủ tục để tạo điều kiện cho hộ sản xuất, chủ trang trại và hợp tác xã vay vốn sản xuất, kinh doanh thuận tiện hơn.

Phấn đấu tăng thu ngân sách, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi nhưng không cắt giảm chi ngân sách đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt.

Tiếp tục chỉ đạo, tích cực triển khai các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình, dự án. Tiếp tục ưu tiên cho 5 mục tiêu: Giao thông, nông nghiệp - nông thôn, an sinh xã hội, môi trường, cải cách hành chính.

Xây dựng phương án triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 với các giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm. Rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính theo tinh thần Đề án 30/CP của Chính phủ. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình đào tạo nghề cho nông dân, UBND tỉnh sẽ rà soát tổng thể theo các tiêu chí và có giải pháp xây dựng, phát triển nông thôn mới, tổ chức thực hiện thí điểm phát triển nông thôn mới ở thôn, xã.

Tạo chuyển biến mạnh trong phát triển các ngành dịch vụ, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế như tài chính, ngân hàng; làm tốt công tác quản lý thị trường; kiềm chế lạm phát; đẩy mạnh xuất khẩu; thực hiện tốt cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các công trình đã khởi công, nhất là các công trình giao thông, bệnh viện, nhà ở cho người nghèo,….

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đẩy nhanh công tác kiên cố hóa phòng học, nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục THCS, tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học. Chú trọng phát triển đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp và xã hội.

Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Tích cực tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành.

Làm tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, quan tâm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Tiếp tục đầu tư để 100% trạm y tế tuyến xã đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo tích cực công tác Dân số - KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin,báo chí, phát thanh truyền hình. Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lớn, công tác tuyên truyền cần tập trung để phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nhất là phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở, đi đôi với đầu tư duy trì các môn thể thao truyền thống, phát triển các môn thể thao thành tích cao.

Tập trung chỉ đạo giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là ở nơi bị thu hồi đất. Thực hiện tốt công tác dạy nghề, nhân cấy nghề mới cho nông dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp đồng bộ thực hiện chương trình hành động phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3. Về tài nguyên, môi trường:

Thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã được phê duyệt, hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2010 theo quy định. Xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh những vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác đất đồi và đun đốt gạch, ngói thủ công. Sớm tổ chức lại sản xuất ở những nơi chấm dứt đun gạch thủ công, ưu tiên phát triển theo mô hình trang trại.

Tạo chuyển biến thực sự trong công tác quản lý nhà nước về môi trường. Tập trung giải quyết lĩnh vực môi trường, nhất là môi trường làng nghề, môi trường nông thôn. Xử lý kiên quyết các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, tiếp tục thực hiện di dời những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra xa khu dân cư. Quy hoạch bãi rác khu vực nông thôn; đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư mạng lưới nước sạch nông thôn.

4. Công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng:

Thực hiện tốt chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành nghĩa vụ tuyển quân; tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch diễn tập quân sự địa phương năm 2010.

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; kiềm chế tiến tới làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác.

Tập trung giải quyết kịp thời các điểm phức tạp về an ninh nông thôn, đảm bảo ổn định tại cơ sở ngay khi các vụ việc mới phát sinh. Tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy, tham ô, tham nhũng,… Phân loại và kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng trong việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, kinh doanh và đốt pháo nổ; thả đèn trời.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa theo Đề án 30/CP của Chính phủ; đảm bảo minh bạch, công khai, rõ ràng, dễ hiểu, gọn đầu mối. Xác định rõ ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là quy định trách nhiệm người đứng đầu cần phải được thực hiện tốt hơn. Triển khai thực hiện Nghị định 92/NĐ-CP năm 2009 của Chính phủ về công chức cán bộ xã, phường, thị trấn.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của cá nhân và tổ chức, cơ quan đơn vị. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Bảo vệ, khuyến khích, khen thưởng những người mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí,…

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết và giám sát theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 144/2009/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2009 về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251