Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2013 về kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên bầu

Số hiệu: 14/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 06/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013 

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 30 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (chiếm 78,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 15,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,43 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Đoàn Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 68,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 27,14 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

3. Ông Triệu Minh Thái, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 42,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 45,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,14 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Lê Quang Dực, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 70 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 22,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 64,29 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Văn Mùi, Trưng Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 75,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 17,14 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Phùng Đình Thiệu, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 75,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 20 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

8. Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 68,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 24,28 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

9. Bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,14 % tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 42,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 44,29 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,57 % tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 52,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 32,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 10 % tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Cù Xuân Huấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 61,43 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 32,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,43 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 32,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 45,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 17,14 % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Trần Dương Thịnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 45,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 42,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,14 % tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 72,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 22,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2013 về kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208