Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 14/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 22/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 23 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các quận ủy, huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT&TH HP;
- Công báo TP; Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VPHĐNDTP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp, Th.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

TÊN VĂN BẢN

1.

Nghị quyết số 31-NQ/HĐND10 ngày 24/7/1993 về chủ trương, biện pháp thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo

2.

Nghị quyết số 35/NQ/HĐND X ngày 26/04/1994 về việc thực hiện quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Hải Phòng

3.

Nghị quyết số 04-NQ/HĐND11 ngày 25/02/1995 về tăng cường quản lý điện, phấn đấu giảm giá điện và từng bước điện khí hóa nông thôn Hải Phòng

4.

Nghị quyết số 24-NQ/HĐND ngày 18/4/1998 về phòng chống và kiểm soát ma túy

5.

Nghị quyết số 33/2002/NQ-HĐND VII ngày 11/01/2002 về một số cơ chế trong quy trình giao đất, cho thuê đất và bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa, bàn thành phố Hải Phòng.

6.

Nghị quyết số 37/2002/NQ-HĐND12 ngày 11/01/2002 về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

7.

Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010-2020

8.

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 về việc quy định một số chế độ, định mức chi ngân sách do địa phương ban hành

9.

Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND ngày 19/12/2006 về việc đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

10.

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND12 ngày 25/9/2007 về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

11.

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008 về sửa đổi một số quy định tại nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010-2020

12.

Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐNDXII ngày 11/12/2009 về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2013 và định hướng đến năm 2020

13.

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 về quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố

14.

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của nhà nước

15.

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 25/07/2013 về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng

16.

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng

17.

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh, Bính và Cầu phao Hàn

18.

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND 14 ngày 25/7/2013 về lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng

19.

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về thu phí vệ sinh trên địa bàn nông thôn thuộc thành phố Hải Phòng

20.

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 25/07/2013 về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

21.

Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020

22.

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

23.

Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228