Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 131/NQ-HĐND nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự công an xã Sơn La 2015

Số hiệu: 131/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ, GIAI ĐOẠN 2015-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIII
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Pháp lệnh Công an xã; Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã;

Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 20/8/2015 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2015- 2020”; Báo cáo thẩm tra số 563/BC-HĐND ngày 09/9/2015 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2015- 2020”, với những nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

1.1- Xây dựng lực lượng Công an xã đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

1.2- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, chính trị cho lực lượng Công an xã.

1.3- Đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách, điều kiện, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho lực lượng Công an xã theo đúng quy định.

1.4- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1- Phấn đấu đến năm 2020 có 100% Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã là đảng viên; 50% Công an viên là đảng viên.

2.2- Phấn đấu đến năm 2020 có 100% Trưởng Công an xã được đào tạo trình độ trung cấp Công an hoặc trung cấp luật trở lên, 5-7 % có trình độ đại học luật; hàng năm có 50% Trưởng, Phó Công an xã và Công an viên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, lý luận chính trị và tin học.

2.3- Phấn đấu đến năm 2017 bảo đảm 100% Công an xã được bố trí phòng làm việc và trực chiến đấu 24/24 giờ tại trụ sở đảng ủy, chính quyền cấp xã. Đến năm 2020 bảo đảm 60% các đơn vị Công an xã có từ 2 phòng làm việc trở lên.

2.4- Giữ vững những địa bàn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”; tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự.

2.5- Từng bước đảm bảo phương tiện, trang thiết bị làm việc cho lực lượng Công an xã theo đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Công an; mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Củng cố xây dựng lực lượng Công an xã; có quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, bố trí, sử dụng Công an xã bảo đảm ổn định, lâu dài, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã.

4. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng Công an xã.

5. Tiếp tục rà soát các chế độ, chính sách đối với Công an xã, nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện những chính sách đã có trong quy định của Chính phủ hiện chưa triển khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ

1. Tổng kinh phí: Khoảng 26.500.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh; bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Công an tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2015-2020”, xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khóa XIII, kỳ họp chuyên đề thứ 6 thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục lưu trữ; Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 131/NQ-HĐND ngày 10/09/2015 thông qua Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2015- 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122