Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ trong năm 2019

Số hiệu: 13/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Vi Trọng Lễ
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019 như sau:

I. KỲ HỌP THỨ TÁM (kỳ họp thường lệ):

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 7 năm 2019.

2. Về nội dung trình tại kỳ họp.

a. Các nội dung thường lệ (có 14 nội dung):

1- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

2- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

3- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019;

4- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019;

5- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Bảy và kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của chủ tọa kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khoá XVIII;

6- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

7- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

8- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

9- Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh;

10- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019;

11- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2019;

12- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội 6 tháng đầu năm 2019;

13- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm 2019;

14- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc 6 tháng đầu năm 2019.

b. Các nội dung chuyên đề (có 04 nội dung):

1- Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở khu dân cư, khoán kinh phí hoạt động các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư;

2- Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2019-2020;

3- Danh mục bổ sung các dự án phải thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

4- Sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh.

3. Nghị quyết HĐND thông qua tại kỳ họp:

Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh sẽ thông qua 04 nghị quyết:

1- Nghị quyết về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở khu dân cư, khoán kinh phí hoạt động các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư;

2- Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2019-2020;

3- Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án phải thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

4- Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh.

II. KỲ HỌP THỨ CHÍN (kỳ họp thường lệ):

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 12 năm 2019.

2. Về nội dung trình tại kỳ họp.

a. Các nội dung thường lệ (có 21 nội dung):

1- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

2- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019;

3- Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;

4- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022;

5- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020;

6- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020;

7- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Tám và kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của chủ tọa kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XVIII;

8- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

9- Tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020;

10- Tờ trình về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;

11- Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả hoạt động của MTTQ năm 2019, về ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương và đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh;

12- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020;

13- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020;

14- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020;

15- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019;

16- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2019;

17- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội năm 2019;

18- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế năm 2019;

19- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc năm 2019;

20- Tờ trình về nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020;

21- Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;

b. Các nội dung chuyên đề (có 02 nội dung):

1- Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) của tỉnh Phú Thọ;

2- Danh mục bổ sung các dự án phải thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; Danh mục dự án chuyển tiếp thực hiện tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

3. Các nghị quyết HĐND thông qua tại kỳ họp:

Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh sẽ thông qua 10 nghị quyết, trong đó:

- 08 nghị quyết thường lệ: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; (2) Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; (3) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; (4) Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2020; (5) Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020; (6) Nghị quyết về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; (7) Nghị quyết về nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020; (8) Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

- 02 nghị quyết chuyên đề: (1) Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) của tỉnh Phú Thọ; (2) Nghị quyết về việc thông qua Danh mục bổ sung các dự án phải thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; Danh mục dự án chuyển tiếp thực hiện tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để thẩm tra các nội dung của kỳ họp theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH
Vi Trọng Lễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ trong năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


543

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108