Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 13/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 26/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, LÀNG, KHU VỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 20/6/2006 v/v điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực của tỉnh Bình Định (có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm:

1. Các chức danh: Phó Chủ tịch Mặt trận, Phó các đoàn thể cấp xã (phường, thị trấn) nếu kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên cấp xã thì được hưởng thêm mức phụ cấp kiêm nhiệm là 50.000 đồng/tháng;

2. Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thôn (làng, khu vực) nếu kiêm ủy viên thanh tra nhân dân được hưởng thêm mức phụ cấp kiêm nhiệm là 40.000 đồng/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp tăng thêm cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn theo Nghị quyết này được thực hiện như sau:

1. Đối với các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão: ngân sách tỉnh cấp 100%;

2. Đối với huyện Hoài Ân: ngân sách tỉnh cấp 60%, ngân sách huyện 40%;

3. Đối với huyện Tây Sơn ; ngân sách tỉnh cấp 50%, ngân sách huyện 50%;

4. Đối với thành phố Quy Nhơn: Ngân sách tỉnh cấp 30%, ngân sách của thành phố Quy Nhơn 70%;

5. Các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn và Tuy Phước: ngân sách tỉnh cấp 40%, ngân sách huyện 60%.

Riêng năm 2006, nguồn kinh phí được quy định như sau:

a. Ngân sách tỉnh: từ nguồn dự phòng chi năm 2006;

b. Ngân sách huyện, thành phố: từ nguồn tăng thu và một phần dự phòng ngân sách huyện, thành phố.

Điều 4. Về số lượng cán bộ và mức phụ cấp cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn):

Giao UBND tỉnh xem xét về khối lượng, tính chất yêu cầu công việc, khả năng ngân sách địa phương và trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, thành phố để quyết định số lượng và mức phụ cấp cụ thể cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở cho phù hợp với qui định chung.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2006. Những quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương

 

PHỤ LỤC

MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, LÀNG, KHU VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh)

ĐVT: đồng/người /tháng

STT

Các chức danh được hưởng phụ cấp

Mức phụ cấp

A

Cán bộ xã (phường, thị trấn)

 

01

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

480.000

02

Trưởng ban Ban Tổ chức

480.000

03

Trưởng ban Ban Tuyên giáo

480.000

04

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

400.000

05

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

450.000

06

Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo

450.000

07

Phó trưởng ban Ban Tổ chức

450.000

08

Phó Trưởng Công an

480.000

09

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

480.000

10

Trưởng Đài truyền thanh

480.000

11

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

300.000

12

Phó Bí thư Đoàn thanh niên

280.000

13

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

280.000

14

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

280.000

15

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

280.000

16

Cán bộ KH-GT-TL

400.000

17

Cán bộ Lao động - Thương binh - Xã hội

400.000

18

Cán bộ Dân số - Gia đình - Trẻ em

400.000

19

Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

400.000

20

Cán bộ quản lý nhà văn hóa

400.000

21

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

250.000

22

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

250.000

B

Cán bộ thôn (làng, khu vực)

 

01

Bí thư Chi bộ thôn

250.000

02

Trưởng thôn

250.000

03

Phó thôn

200.000

04

Công an viên thôn

200.000

05

Thôn đội trưởng

200.000

06

Trưởng ban Ban công tác Mặt trận thôn

150.000

07

Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ thôn

100.000

08

Bí thư Đoàn Thanh niên thôn

100.000

09

Chi Hội trưởng Hội Nông dân thôn

100.000

10

Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn

100.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146