Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 128/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng 2015

Số hiệu: 128/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Thọ
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/NQ-HĐND

 Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi nghe Tờ trình số 9214/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp;
- Ban TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Thường trực HĐND 11 xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐND (3).

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 128/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

1.

Nghị quyết

01/1998/NQ-HĐND ngày 20/01/1998

Về nhiệm vụ năm 1998

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

2.

Nghị quyết

03/1998/NQ-HĐND ngày 02/07/1998

Về nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch KT-XH, AN-QP trong 6 tháng cuối năm 1998

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

3.

Nghị quyết

01/1999/NQ-HĐND ngày 14/01/1999

Về nhiệm vụ năm 1999

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

4.

Nghị quyết

03/1999/NQ-HĐND ngày 10/07/1999

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 1999

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

5.

Nghị quyết

05/2000/NQ-HĐND ngày 27/01/2000

Về nhiệm vụ năm 2000

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

6.

Nghị quyết

13/2001/NQ-HĐND ngày 11/01/2001

Về nhiệm vụ năm 2001

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

7.

Nghị quyết

14/2001/NQ-HĐND ngày 18/07/2001

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

8.

Nghị quyết

 

16/2001/NQ-HĐND ngày 18/07/2001

Về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 – 2005

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

9.

Nghị quyết

20/2002/NQ-HĐND ngày 12/01/2002

Về nhiệm vụ năm 2002

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

10.

Nghị quyết

23/2002/NQ-HĐND ngày 12/07/2002

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2002

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

11.

Nghị quyết

27/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003

Về nhiệm vụ năm 2003

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

12.

Nghị quyết

36/2003/NQ-HĐND ngày 23/07/2003

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2003

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

13.

Nghị quyết

 

37/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003

Về nhiệm vụ năm 2004

 

 

 

- Bãi bỏ nội dung về phí đấu thầu tại Tờ trình số 5139TT/UB đã được thông qua tại Khoản 3, Mục II phần B Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND vì Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND đã bãi bỏ phí đấu thầu. Do đó, nội dung mức thu phí đấu thầu không còn phù hợp.

- Bãi bỏ nội dung về phí an ninh, trật tự tại Tờ trình số 5139TT/UB được thông qua tại Khoản 3, Mục II phần B Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND vì Nghị quyết 23/2011NQ-HĐND và Nghị quyết 59/2014/NQ-HĐND đã điều chỉnh mức thu phí an ninh trật tự. Do đó, nội dung thu phí an ninh, trật tự tại Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND không còn phù hợp.

14.

Nghị quyết

 

09/2004/NQ-HĐND ngày 16/07/2004

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2004

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

15.

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004

Về nhiệm vụ năm 2005

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

16.

Nghị quyết

24/2005/NQ-HĐND ngày 26/07/2005

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

17.

Nghị quyết

27/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005

Về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006 – 2010

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

18.

Nghị quyết

28/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005

Về nhiệm vụ năm 2006

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

19.

Nghị quyết

31/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005

Về mức thu một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành lập Quỹ quốc phòng – an ninh thay thế cho Quỹ an ninh, trật tự

Bãi bỏ các loại phí sau:

- Phí qua đò: Hiện nay, nội dung phí qua đò quy định tại Nghị quyết 31/2005/NQ-HĐND không còn phù hợp với tình hình thực tế, do không còn thu loại phí này tại địa phương .

- Phí chợ: Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND đã điều chỉnh mức thu phí chợ. Do đó, nội dung mức thu phí này tại Nghị quyết 31/2005/NQ-HĐND không còn phù hợp.

- Phí sử dụng đường bộ: Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND đã điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ, tiếp đó, Nghị quyết 111/2015/NQ-HĐND đã tạm dừng quy định thu phí sử dụng đường bộ. Do đó, nội dung mức thu phí này tại Nghị quyết 31/2005/NQ-HĐND không còn phù hợp.

- Phí dự thi, dự tuyển: Nghị quyết 79/2009/NQ-HĐND đã điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông có điều chỉnh phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông; đồng thời Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV đã điều chỉnh phí dự thi xét tuyển công chức. Do đó, nội dung mức thu phí này tại Nghị quyết 31/2005/NQ-HĐND không còn phù hợp.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Nghị quyết 72/2014/NQ-HĐND đã điều chỉnh nội dung phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do đó, nội dung mức thu phí này tại Nghị quyết 31/2005/NQ-HĐND không còn phù hợp.

20.

Nghị quyết

 

40/2006/ NQ-HĐND ngày 20/07/2006

Về việc thành lập Ban Thi đua – khen thưởng thành phố Đà Nẵng

 

Căn cứ Nghị định 13/2008/NĐ-CP và Thông tư 04/2008TT-BNV, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 5774/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. Do đó, nội dung thành lập Ban Thi đua – khen thưởng thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

21.

Nghị quyết

46/2006/ NQ-HĐND ngày 22/12/2006

Về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

 

 

Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1 ĐIều 1 Nghị quyết 46/2006/ NQ-HĐND vì Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND đã điều chỉnh mức thu, đối tượng thu, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hiện nay quy định về phí này được thực hiện theo Nghị quyết 70/2014/NQ-HĐND. Vì vậy, quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết 46/2006 đã không còn phù hợp

22.

Nghị quyết

52/2007/NQ-HĐND ngày 10/07/2007

Về việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

 

 

- Bãi bỏ Khoản 3, Điều 1 về phí thẩm định kết quả đấu thầu vì theo Công văn số 8064/BTC-ĐT của Bộ Tài chính thì phí thẩm định kết quả đấu thầu thực hiện theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP , do đó nội dung này tại Nghị quyết 52/2007/NQ-HĐND không còn phù hợp.

- Bãi bỏ nội dung mức thu phí vệ sinh tại các chợ tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 52/2007/NQ-HĐND vì không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

23.

Nghị quyết

56/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về nhiệm vụ năm 2008

 

Bãi bỏ toàn bộ vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

24.

Nghị quyết

73/2008/NQ-HĐND ngày 04/12/2008

Về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 73/2008/NQ-HĐND vì Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND đã điều chỉnh tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Do đó, nội dung này tại Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND không còn phù hợp.

25.

Nghị quyết

90/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009

Về việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 90/2009/NQ-HĐND vì Nghị quyết số 19/2011 ngày 22 tháng 12 năm 2011 Về việc quy định điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có điều chỉnh, do đó quy định về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch tại Khoản 1 Nghị quyết 90/2009/NQ-HĐND không còn phù hợp

26.

Nghị quyết

96/2010/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2010

Về việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 96/2010/NQ-HĐND vì Nghị quyết 72/2014/NQ-HĐND đã điều chỉnh phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. Do đó, nội dung này tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND không còn phù hợp.

27.

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011

Về nhiệm vụ năm 2012

- Bãi bỏ Khoản 2, Mục V, Điều 1 và Khoản 5, Mục III, Điều 1 của Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND vì Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 đã điều chỉnh mức trích lại nguồn thu Quỹ an ninh quốc phòng từ 10% lên 20% trên tổng số thu để chi cho công tác tổ chức thu, bổ sung thêm đối tượng được miễn giảm thu phí đối với quy định tại Khoản 2, Mục V, Điều 1, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011; vì vậy quy định tại Khoản 2, Mục V, Điều 1 Nghị quyết 23/2011 đã hết hiệu lực.

- Bãi bỏ Khoản 5, Mục III, Điều 1 của Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND không đúng đối tượng theo Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Đà Nẵng.

28.

Nghị quyết

 

35/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về nhiệm vụ năm 2013

 

Bãi bỏ nội dung Tờ trình số 9869/TTr-UBND ngày 22/11/2012 về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên theo Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTDL được thông qua tại Mục IV, Điều 1.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.310
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211