Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 2021 điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện cấp xã Tuyên Quang

Số hiệu: 1262/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 27/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1262/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ THÀNH LẬP CÁC THỊ TRẤN THUỘC TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 32/TTr-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 và Báo cáo thẩm tra số 3935/BC-UBPL14 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

1. Điều chỉnh toàn bộ 90,91 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 7.842 người của xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa và toàn bộ 41,67 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.757 người của xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa vào huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Thành lập thị trấn Lăng Can trên cơ sở toàn bộ 73,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.373 người của xã Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Thị trấn Lăng Can giáp các xã Bình An, Khuôn Hà, Phúc Yên, Thổ Bình, Thượng Lâm, Xuân Lập và huyện Na Hang.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình:

a) Huyện Chiêm Hóa có 1.146,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 134.091 người; có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 01 thị trấn.

Huyện Chiêm Hóa giáp các huyện Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Yên Sơn; tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Hà Giang;

b) Huyện Lâm Bình có 917,55 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 51.421 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Huyện Lâm Bình giáp huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang và tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận, Thắng Quân và thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

1. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận và Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang như sau:

a) Điều chỉnh 0,58 km2 diện tích tự nhiên và 923 người của xã Lang Quán vào xã Thắng Quân;

b) Điều chỉnh 2,29 km2 diện tích tự nhiên và 1.788 người của xã Tứ Quận vào xã Thắng Quân.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận và Thắng Quân:

a) Xã Lang Quán có 27,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.463 người.

Xã Lang Quán giáp xã Chân Sơn, xã Tứ Quận, thị trn Yên Sơn; huyện Hàm Yên và tỉnh Yên Bái;

b) Xã Tứ Quận có 33,98 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.999 người.

Xã Tứ Quận giáp xã Lang Quán, xã Phúc Ninh, thị trấn Yên Sơn và huyện Hàm Yên;

c) Xã Thắng Quân có 29,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.041 người.

3. Thành lập thị trấn Yên Sơn trên cơ sở toàn bộ 29,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.041 người của xã Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Thị trấn Yên Sơn giáp các xã Chân Sơn, Lang Quán, Phúc Ninh, Tân Long, Trung Môn, Tứ Quận và thành phố Tuyên Quang.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 01 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 122 xã, 10 phường và 06 thị trấn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới hoặc được điều chỉnh địa gii hành chính phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 30721

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/04/2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!