Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 123/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Số hiệu: 123/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/NQ-ND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 792/TTr-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, gồm những nội dung sau:

1. Hoạt động giám sát chuyên đề:

a) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách và tăng thu ở các huyện, thị xã, thành phố.

b) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

c) Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

d) Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay.

đ) Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2018 theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hoạt động giám sát thường xuyên:

a) Giám sát giữa hai kỳ họp:

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện giám sát việc tuân theo các quy định của pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri được gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp trước; xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khi phát hiện những vấn đề bất cập, thực hiện không đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của tỉnh hoặc người dân có nhiều ý kiến bức xúc, phải chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, chất vấn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Giám sát tại kỳ họp:

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo của các cơ quan Nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

- Khi cần thiết Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp thực hiện Nghị quyết này, kết quả thực hiện báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian báo báo tại kỳ họp giữa năm hoặc kỳ họp cuối năm do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khoá XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Bạn của HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh
- Thường trực HĐND, UBND các huyện.
- L
ưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 123/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32