Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách Gia Lai

Số hiệu: 122/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2019/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ DÔI DƯ DO SẮP XẾP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách t chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xét Tờ trình số 2594/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chính sách h trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, t dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, t dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận ca đại biu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, buôn, bôn, plơi, plei,... (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khối phố, khu phố,... (gọi chung là tổ dân phố) và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố có liên quan, gồm: Phó bí thư Chi bộ; Phó trưởng thôn, Tổ phó Tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận ở nơi không có tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ (sau đây gọi là người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố) dôi dư do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

- Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tdân phố.

Điều 2. Chính sách hỗ tr đối vi ngưi hoạt động không chuyên trách thôn, t dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, t dân ph dôi dư do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố

1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tdân phố dôi dư do thực hiện sp xếp thôn, t dân phố theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai thì được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này khi đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Có thời gian giữ các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và các chức danh người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tdân phố từ đủ 12 tháng trở lên; trường hợp thi gian giữ các chức danh không liên tục thì được cộng dồn.

b) Thôi việc do sắp xếp thôn, tdân phố và không được tiếp tục sắp xếp, bố trí giữ các chức danh khác được hưởng chế độ, chính sách hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố dôi dư do thực hiện sắp xếp thôn, tdân phố được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

STT

Thi gian công tác

Mức hỗ tr

(Tính theo mức phụ cấp hằng tháng hoặc theo mức hỗ trợ hng tháng)

1

Từ đủ 12 tháng đến dưới 30 tháng

01 tháng

2

Đủ 30 tháng

02 tháng

3

Từ trên 30 tháng đến đủ 36 tháng

2,5 tháng

4

Từ trên 36 tháng đến đủ 42 tháng

03 tháng

5

Từ trên 42 tháng đến đủ 48 tháng

3,5 tháng

6

Từ trên 48 tháng đến đủ 54 tháng

04 tháng

7

Từ trên 54 tháng tr lên

04 tháng (mức tối đa)

3. Mức hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này được tính theo mức phụ cấp hằng tháng đang được hưởng trước khi thôi việc đi vi người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tdân phố; tính theo mức hỗ trợ hằng tháng đang được hưởng trước khi thôi việc đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tdân phố.

4. Tại thời điểm thôi việc, trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, t dân ph kiêm nhiệm chức danh khác được hưởng chế độ, chính sách hng tháng từ ngân sách nhà nước thì chỉ tính mức hỗ trợ của 01 chức danh có mức phụ cấp hằng tháng, mức htrợ hằng tháng cao nhất.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách tiết kiệm do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Điều 5. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- VP
QH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB
QPPL);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường tr
c Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐB
QH, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 quy định về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.644

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!