Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 121/2015/NQ-HĐND hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Quảng Bình năm 2016

Số hiệu: 121/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lương Ngọc Bính
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2015/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 190/TTr-TTHĐND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 như sau:

I. VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Các nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2016

1.1. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Nghị quyết thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Nghị quyết về việc đặt tên đường nội thị thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Nghị quyết về việc đặt tên và đổi tên một số tuyến đường tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.6. Nghị quyết về việc thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án môi trường bền vững thành phố Đồng Hới.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.7. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và đầu tư;

- Cơ quan thẩm tra: Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2016

2.1. Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.2. Nghị quyết về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.3. Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.4. Nghị quyết về ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.5. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.6. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.7. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.8. Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 của tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.9. Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.10. Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.11. Nghị quyết về đề án nâng cấp thị trấn Hoàn Lão lên đô thị loại IV.

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.12. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan thẩm tra: Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2016

3.1. Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

- Cơ quan tham mưu: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.2. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

- Cơ quan tham mưu: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.3. Nghị quyết về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Cơ quan tham mưu: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Cơ quan thẩm tra: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2016 có đối tượng và phạm vi điều chỉnh là các cơ quan, tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngoài các Nghị quyết nêu trên, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sẽ phối hợp xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ một số nghị quyết dự kiến ban hành nhằm thực hiện kịp thời các văn bản pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Ngoài nội dung giám sát trực tiếp tại các kỳ họp thông qua việc xem xét, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan theo quy định của pháp luật; giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về kiến nghị của cử tri; năm 2016 Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung giám sát hai nội dung sau:

- Giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp thực hiện việc chuẩn bị dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2016. Các cơ quan tham mưu soạn thảo, thẩm định, trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo, xây dựng nghị quyết, tiến hành thẩm tra và giúp Hội đồng nhân dân trong việc tiếp thu, chỉnh lý các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, căn cứ tình hình cụ thể để quyết định thời điểm và thời gian giám sát; đồng thời phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thực hiện các nội dung, chương trình giám sát có liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiến hành giám sát một số chuyên đề theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và kiến nghị bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm.

Các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế để lựa chọn nội dung giám sát theo quy định của pháp luật đồng thời báo cáo kết quả giám sát về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát; cung cấp các tài liệu cần thiết theo yêu cầu, đồng thời nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua giám sát. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2016.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp; xem xét, điều chỉnh, bổ sung các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016, đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157