Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2016 Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH NỘI QUY CÁC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét Tờ trình số 10/TTr-TTHĐ ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu được mời dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

NỘI QUY

CÁC KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Điều 1. Kỳ họp Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, của pháp luật để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Điều 2. Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân điều khiển phiên họp bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và chương trình, nội dung kỳ họp đã được Hội đồng nhân dân thông qua.

Điều 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ:

3.1. Thực hiện đúng quy định về quyền, nghĩa vụ của đại biểu được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, nội dung, chương trình kỳ họp, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân.

3.2. Tham gia đầy đủ kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân.

3.3. Khi đi họp, đại biểu mang theo tài liệu đã được gửi trước và quản lý sử dụng tài liệu kỳ họp theo quy định. Đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu trước tài liệu và tích cực tham gia ý kiến tại kỳ họp.

3.4. Đại biểu đến họp đúng giờ, thực hiện báo danh qua Thư ký kỳ họp (Chánh Văn phòng HĐND). Trường hợp đại biểu không thể đến dự kỳ họp, phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân. Nếu vắng mặt trong 01 phiên họp hoặc đến họp muộn phải báo cáo với Tổ trưởng tổ đại biểu để phản ảnh với chủ tọa hoặc thư ký kỳ họp.

3.5. Đại biểu đeo phù hiệu khi tham dự kỳ họp (đại biểu bảo quản phù hiệu và đeo khi làm nhiệm vụ đại biểu suốt nhiệm kỳ). Đại biểu đến dự họp ngồi đúng vị trí quy định; trong giờ họp không sử dụng điện thoại di động, không ra ngoài làm việc riêng.

3.6. Đại biểu đến tham dự kỳ họp tại phiên khai mạc, phiên bế mạc và các phiên họp có truyền hình trực tiếp, đề nghị đại biểu trang phục: Nữ áo dài truyền thống dân tộc; nam sơ mi dài tay, cavát (mùa hè), com - lê (mùa đông), đại biểu lực lượng vũ trang, trang phục lễ phục, đại biểu dân tộc, tôn giáo trang phục theo dân tộc, tôn giáo.

3.7. Tại phiên họp toàn thể, đại biểu có ý kiến phát biểu phải đăng ký và theo sự điều hành của chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp được quyền nhắc nhở đại biểu phát biểu quá thời gian quy định hoặc không đúng trọng tâm nội dung thảo luận.

Điều 4. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án bằng cách biểu quyết một lần hoặc biểu quyết những vấn đề còn có ý kiến khác nhau rồi biểu quyết toàn bộ nội dung do Chủ tọa kỳ họp đề nghị Hội đồng nhân dân thống nhất.

Điều 5. Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:

5.1. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nội dung chất vấn, yêu cầu ghi rõ nội dung, tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn vào phiếu đăng ký chất vấn và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân trước kỳ họp, hoặc gửi tại kỳ họp để tổng hợp chuyển đến tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn.

5.2. Tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn có trách nhiệm trả lời trực tiếp đầy đủ ngắn gọn, cụ thể các nội dung mà đại biểu chất vấn hoặc chất vấn tiếp tục để làm rõ.

5.3. Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể nêu thêm các câu hỏi liên quan đến nội dung đã chất vấn. Thời gian trả lời chất vấn của người phải trả lời chất vấn do Chủ tọa phiên họp quyết định.

5.4. Sau khi nghe trả lời chất vấn, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị chủ tọa cho chất vấn tiếp theo hoặc kiến nghị khác và theo quyết định của chủ tọa kỳ họp.

Căn cứ đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân và tùy tính chất nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, Thường trực Hội đồng nhân dân đề xuất, kiến nghị Hội đồng nhân dân xem xét ra nghị quyết về việc chất vấn, trả lời chất vấn và trách nhiệm tiếp theo của cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 6. Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ ghi biên bản kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu tại cuộc họp Tổ đại biểu và phiên họp toàn thể; giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc điều khiển thảo luận và biểu quyết và giúp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp theo chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp.

Điều 7. Khách mời tham dự kỳ họp HĐND tỉnh, thành phần tham dự theo giấy mời do Thường trực HĐND tỉnh mời.

- Khách mời tham dự kỳ họp HĐND tỉnh dự đầy đủ các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và một số phiên họp thảo luận có nội dung liên quan đến ngành, cơ quan, đơn vị.

- Khách mời tham dự kỳ họp thực hiện các quy định về: thời gian, trang phục, tham gia phát biểu được quy định tại nội quy này.

Điều 8. Phóng viên báo chí đến tham dự kỳ họp và đưa tin phải có giấy mời của Thường trực HĐND tỉnh hoặc được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp. Phóng viên báo chí khi tác nghiệp tại các phiên họp toàn thể của Hội đồng nhân dân phải thực hiện nghiêm túc quy định của Chủ tọa kỳ họp; không đi lại giữa các hàng ghế để ghi âm hoặc chụp hình trước mặt đại biểu; không phỏng vấn đại biểu trong giờ họp, làm ảnh hưởng đến phiên họp của Hội đồng nhân dân.

Điều 9. Văn phòng Hội đồng nhân dân có trách nhiệm giúp Thường trực HĐND thực hiện tốt Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng Ủy ban nhân dân phục vụ đầy đủ, chu đáo, kịp thời các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp theo quy định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2016 Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


590
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109