Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 12/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 29/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/NQ-ND

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP 02 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THÀNH LẬP 06 PHƯỜNG VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CHÍ LINH THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết s 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chun của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Chí Linh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hải Dương; Văn bản s 2657/BXD-PTĐT ngày 24/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc cho ý kiến đánh giá phân loại đô thị loại III và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; Báo cáo thm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương cụ thể như sau:

1. Sáp nhập xã Kênh Giang với toàn bộ 0,46 km2 diện tích tự nhiên và dân số 596 người vào xã Văn Đức với toàn bộ 14,9 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.020 người.

2. Thành lập 06 phường mới thuộc thị xã Chí Linh:

- Thành lập phường Hoàng Tiến trên cơ sở toàn bộ 15,7 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.417 người của xã Hoàng Tiến.

- Thành lập phường An Lạc trên cơ sở toàn bộ 10,69 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.113 người của xã An Lạc.

- Thành lập phường Đồng Lạc trên cơ sở toàn bộ 11,5 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.536 người của xã Đồng Lạc.

- Thành lập phường Tân Dân trên cơ sở toàn bộ 9,3 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.691 người của xã Tân Dân.

- Thành lập phường Cổ Thành trên cơ sở toàn bộ 8,1 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.246 người của xã Cổ Thành.

- Thành lập phường Văn Đức trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Kênh Giang và xã Văn Đức, với 15,36 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.616 người.

3. Thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương:

Thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 282,03 km2 diện tích tự nhiên và dân số 220.421 người của thị xã Chí Linh. Thành phố Chí Linh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 14 phường và 05 xã.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để báo cáo)
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- B
TN-MT; (để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB); (để báo cáo)
- Ban Công tác đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: T
nh ủy; UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- Lãnh đạo, CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hải Dương; Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


763

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177