Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu

Số hiệu: 12/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/NQ/HĐND

Nam Định, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 10 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, bảo đảm mục đích, quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 85,7% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 6,3% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

2. Ông Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 12,7% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

3. Ông Trương Anh Tuấn, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 74,6% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

4. Ông Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 11,1% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Trần Văn Chung, Trưởng Ban văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 81,0% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 9,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 74,6% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

7. Ông Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 82,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 7,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 9,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 73,0% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 15,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,2% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Hải Hưng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 73,0% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

11. Ông Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 63,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 25,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,2% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 38,1% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 36,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Vũ Văn Rung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 61,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 28,6% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Nguyễn Công Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 52,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 34,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,8% tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ mười hai thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144