Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bầu

Số hiệu: 12/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/QH13/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 17 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Đánh giá chung về việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm:

1.1/ Về thời gian, số người được lấy phiếu tín nhiệm:

Thời gian được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào phiên họp ngày 17 tháng 7 năm 2013, ngày thứ 2 của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2013 theo đúng yêu cầu Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội.

Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm là 14 người. Tổng số đại biểu tham dự kỳ họp lấy phiếu là 49 người. Số phiếu phát ra là 49 phiếu, số phiếu thu vào là 49 phiếu, số phiếu hợp lệ là 49 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

1.2/ Về công tác lấy phiếu tín nhiệm:

- Công tác chuẩn bị: Thường trực Hội đồng nhân dân đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bầu nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng quy định. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực trong công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hướng dẫn chuyên môn trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đạt yêu cầu theo quy định.

- Việc gửi báo cáo, tài liệu, trách nhiệm giải trình: Người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo, giải trình kịp thời đúng thời gian yêu cầu; nội dung báo cáo trung thực, đúng theo quy định được hướng dẫn.

- Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm diễn ra đúng thời gian, đúng đối tượng và quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 74% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 11 phiếu (chiếm 22% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND)

2. Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 80% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 08 phiếu (chiếm 16% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND)

3. Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 68% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 12 phiếu (chiếm 24% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND)

4. Ông Trần Phúc Chỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 80% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 08 phiếu (chiếm 16% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND)

5. Ông Tạ Văn Kiệt, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 76% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 08 phiếu (chiếm 16% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND)

6. Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 07 phiếu (chiếm 14 % tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số đại biểu HĐND)

7. Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 68% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 10 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND)

8. Ông Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 26 phiếu (chiếm 52% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 14 phiếu (chiếm 28% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND)

9. Ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 33 phiếu (chiếm 66% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số đại biểu HĐND)

10. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 56% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND)

11. Ông Đỗ Minh Dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND)

12. Ông Võ Thành Kỳ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND)

13. Ông Nguyễn Phước Lễ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 54% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm :18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND)

14. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 23 phiếu (chiếm 46% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 22 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND)

(Có biên bản lấy phiếu tín nhiệm kèm theo).

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.849

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183