Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2017 chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân Hà Giang

Số hiệu: 119/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/NQ-ND

Hà Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V CHT VN VÀ TR LI CHT VN TI K HP TH SÁU HĐND TNH HÀ GIANG KHÓA XVII, NHIM K 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân khóa XVII.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu HĐND tỉnh trong việc kịp thời phản ánh những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và lựa chọn nội dung chất vấn. Đồng thời, đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Văn hóa thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Nội vụ trong việc trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tnh cơ bản thống nhất với một số giải pháp mà thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Văn hóa thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế, Nội vụ đã trả lời và cam kết trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với việc tổ chức Dự án sắp xếp dân cư gắn với hạ sơn vùng nguy cơ thiên tai thôn Cốc Pại II, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc:

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chưa hoàn thành cam kết với HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về tổ chức triển khai thực hiện dự án.

b) Để kịp thời khắc phục các tồn tại trong việc triển khai thực hiện Dự án được nêu tại Báo cáo số: 608/BC-NN ngày 07/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT quyết liệt, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục đầu tư cơ sở hạng tầng của Dự án để tổ chức nghiệm thu công trình, bàn giao cho chính quyền xã quản lý, hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Nếu đơn vị thi công cố tình kéo dài thời gian thi công, không thực hiện đúng tiến độ mà không có lý do xác đáng cần có các biện pháp xử lý dứt điểm.

c) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc thực hiện di chuyển dân cư đến địa điểm dự án, hoàn thành trong năm 2018.

2. Đối với lĩnh vực quản lý, cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo:

a) Chỉ đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch sớm trình UBND tỉnh ban hành Quy hoạch quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Chỉ đạo Sở Xây dựng: thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo trên địa bàn tỉnh; qua kiểm tra, đề xuất hình thức xử lý; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng (công trình qung cáo được xây dựng thuộc địa phương quản lý).

3. Đối với lĩnh vực du lịch:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 29-Ctr/TU ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bằng nhiều giải pháp như: cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch dịch vụ...

b) Chỉ đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh phổ biến sâu rộng tới toàn thể nhân dân Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND, ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang đnghị quyết thực sự đi vào cuộc sng, góp phần phát triển du lịch của tỉnh; đổi mới cách thức tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức đngười dân biết, nm được và tiếp cận được với các nguồn vốn và nội dung hỗ trợ của nhà nước; phối hợp với các đơn vị liên quan đchuẩn bị nguồn lực thẩm định giải ngân nguồn vốn theo nhu cầu đăng ký của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong năm 2018 và các năm tiếp theo đúng theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang.

4. Đối với lĩnh vực nội vụ:

a) Về lĩnh vực địa giới hành chính Chỉ đạo UBND huyện Yên Minh và huyện Mèo Vạc phối hợp thực hiện dứt điểm việc bàn giao nhân khẩu một số hộ gia đình đang sinh sống, canh tác ổn định tại khu vực thôn Tà Chủ, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc (ở sâu trong địa phận xã Mậu Long, huyện Yên Minh) sang xã Mậu Long, huyện Yên Minh thực hiện qun lý theo quy định, hoàn thành trong Quý I năm 2018; UBND huyện Yên Minh thực hiện cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất cho các hộ gia đình theo quy định của pháp luật đất đai (sau khi thực hiện xong việc bàn giao nhân khẩu), hoàn thành trong năm 2018.

b) Về thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức:

- Đề nghị UBND tỉnh khi trình HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác (dự kiến trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2018) cn xác định cụ thể nguồn lực đảm bảo, tránh tình trạng Nghị quyết ban hành nhưng không có nguồn kinh phí để thực hiện.

- Đối với việc bố trí sinh viên cử tuyển: Chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng của UBND các huyện đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp vào làm việc tại địa phương đảm bảo theo đúng cam kết của các huyện khi thực hiện đăng ký cử tuyển với tỉnh. Riêng các trường hợp họp cử tuyển chuyên ngành y, đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế để thực hiện tuyển dụng.

- Đối với việc bố trí vị trí việc làm và đào tạo, bồi dưng công chức cấp xã:

+ Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp btrí vị trí việc làm của công chức cấp xã theo đúng chuyên ngành đào tạo; thực hiện điều động, luân chuyển hoặc đào tạo lại đối với các trường hợp công chức cấp xã có chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm.

+ Sở Nội vụ sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức cấp xã; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưng cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm đạt các mục tiêu theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 16/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2020.

c) Đối với việc thi thăng hạng viên chức: đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thi thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II theo quy định ngay sau khi có văn bản phê duyệt chính thức của Bộ Nội vụ, thời gian hoàn thành chậm nhất trong Quý I/2018.

5. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường: Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Sớm tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo triển khai thực hiện đấu giá khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định nhằm đảm bảo sự bình đẳng và cạnh tranh, ổn định giá cả thị trường.

b) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, khai thác đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sớm đưa mỏ vào hoạt động khai thác; tăng cường quản lý các điểm mỏ được UBND tỉnh xác nhận đăng ký khai thác đảm bảo chỉ cung cấp cho dự án không được phép bán ra ngoài thị trường.

c) Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức, quản lý, khai thác vật liệu xây dựng thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo có hiệu quả; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng khai thác bán ra thị trường gây thất thu ngân sách nhà nước.

5. Về lĩnh vực y tế:

a) Chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phê duyệt các dự án, kế hoạch quản lý chất thải y tế trên địa bàn toàn tỉnh đúng theo quy định.

b) Sở Y tế hoàn thiện việc xây dựng và triển khai dự án áp dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải y tế bằng công nghệ không đốt để đảm bảo môi trường xung quanh; tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hạng mục xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế phát sinh chất thải y tế hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn những nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn, yêu cầu giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trc Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu cần).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Nội vụ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Sáu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh khóa XIV;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tnh;
- TTr. HĐND-UBND huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, HĐND (1b)

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 119/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.118

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!