Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 2020 tổ chức đoàn của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số hiệu: 1177/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 30/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Các trường hợp Đoàn của Quốc hội viếng lễ tang cán bộ

Đây là nội dung tại Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tổ chức đoàn của Quốc hội; UBTVQH; các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.

Theo đó, Đoàn của Quốc hội viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Đại tướng Quân đội, Công an.

Trường hợp đồng chí Chủ tịch Quốc hội không đến viếng được thì gửi vòng hoa viếng.

Xem chi tiết quy định về hình thức viếng, hoa viếng tại Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 30/12/2020).

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1177/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIẾNG NGƯỜI TỪ TRẦN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 11/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần.

Điều 2. Các cơ quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 752/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 04/3/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- HĐDT, các UB của Quốc hội;
- Các cơ quan thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, Ban ngành, đoàn thể ở Trung ương; Văn phòng Trung ương, VP. Chủ tịch nước; VP. Chính phủ;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, cục, đơn vị thuộc VPQH;
- Lưu HC, CTĐB.
Số epas: 99754

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIẾNG NGƯỜI TỪ TRẦN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1177/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng được tổ chức đoàn viếng

1. Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

2. Cán bộ thuộc diện Đảng đoàn Quốc hội quản lý.

3. Đại biểu Quốc hội các khóa (trừ trường hợp bị bãi nhiệm, bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án; hoặc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do đã bị thi hành kỷ luật; hoặc đã bị kỷ luật từ hình thức cách chức trở lên).

4. Thân nhân của cán bộ, đại biểu Quốc hội từ trần (gồm: Bố, mẹ đẻ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; vợ hoặc chồng).

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức đoàn viếng

1. Việc tổ chức đoàn viếng đối với người từ trần (sau đây gọi là Đoàn viếng) phải trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc, tiết kiệm, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

2. Những người giữ nhiều chức vụ thì căn cứ vào chức vụ cao nhất; những chức vụ nêu trong Nghị quyết này là chức vụ khi cán bộ từ trần (đối với cán bộ đương chức) hoặc chức vụ cao nhất trong quá trình công tác (đối với cán bộ nguyên chức).

Chương II

TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG

Điều 3. Đoàn của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Đại tướng Quân đội, Công an.

Trường hợp đồng chí Chủ tịch Quốc hội không đến viếng được thì gửi vòng hoa viếng.

Điều 4. Đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

3. Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

4. Thượng tướng Quân đội, Công an.

Trường hợp đồng chí Chủ tịch Quốc hội không đến viếng được thì gửi vòng hoa viếng.

Điều 5. Chủ tịch Quốc hội viếng hoặc gửi vòng hoa viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ và thân nhân của các cán bộ đương chức, nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Chủ tịch Quốc hội viếng hoặc gửi vòng hoa viếng đối với:

a) Trưởng Ban đảng của Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

b) Thân nhân của các chức danh quy định tại Điều 3, Điều 4 và điểm a, Khoản 1 Điều này.

c) Các trường hợp khác do Chủ tịch Quốc hội quyết định.

2. Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa viếng đối với:

a) Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

b) Phó Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

d) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

Điều 6. Các cơ quan của Quốc hội viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

3. Ủy viên thuộc Hội đồng Dân tộc, Ủy viên thuộc Ủy ban của Quốc hội các khóa thuộc cơ quan mình (bao gồm đại biểu Quốc hội chuyên trách và kiêm nhiệm).

4. Phó Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

5. Tổ chức đoàn viếng đối với thân nhân của các thành viên là đại biểu Quốc hội đương nhiệm và thân nhân của đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa thuộc cơ quan mình.

6. Các trường hợp khác do Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội quyết định việc tổ chức Đoàn viếng.

7. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội gửi vòng hoa của Chủ tịch Quốc hội viếng người từ trần là đại biểu Quốc hội chuyên trách và thân nhân của đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc cơ quan mình quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Quy định này.

Điều 7. Các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội.

3. Thân nhân các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 của Điều này.

4. Các trường hợp khác do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

5. Các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi vòng hoa của Chủ tịch Quốc hội viếng người từ trần là các đối tượng thuộc cơ quan mình và thân nhân của họ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Quy định này.

Điều 8. Đoàn của Văn phòng Quốc hội viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trợ lý các đồng chí lãnh đạo Quốc hội; cấp phó các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Thân nhân của các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

4. Các trường hợp khác do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định.

5. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm gửi vòng hoa của Chủ tịch Quốc hội viếng người từ trần quy định tại các khoản 1 Điều 5 và các đối tượng thuộc cơ quan mình và thân nhân của họ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Quy định này.

Điều 9. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương; đại biểu Quốc hội đang sinh sống tại địa phương.

2. Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thuộc địa phương mình.

3. Thân nhân của đại biểu Quốc hội đương nhiệm; thân nhân của đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương.

4. Các trường hợp khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương quyết định.

5. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giúp các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội viếng người từ trần là đại biểu Quốc hội mà trước khi từ trần đang sinh sống ở địa phương trong trường hợp được các cơ quan đó ủy quyền.

Điều 10. Hình thức viếng

1. Về hình thức viếng:

Việc tổ chức đoàn viếng hoặc gửi vòng hoa viếng hoặc gửi điện chia buồn đến gia đình của các trường hợp quy định tại các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của Quy định này do Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội quyết định.

2. Về hoa viếng:

a) Đối với Lễ tang Cấp cao mà người từ trần là cán bộ đang giữ chức hoặc nguyên giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Văn phòng Quốc hội chuẩn bị 01 vòng hoa viếng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; không đặt hoa viếng riêng của từng đồng chí Lãnh đạo Quốc hội và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

b) Đối với người từ trần là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã và đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội: Các cơ quan, đơn vị nơi người từ trần đã và đang công tác phối hợp với Văn phòng Quốc hội để chuẩn bị vòng hoa viếng người từ trần.

c) Đối với lễ viếng quy định tại Điều 3, Điều 4 và khoản 1 Điều 5 của Quy định này do Văn phòng Quốc hội chuẩn bị.

d) Đối với lễ viếng đại biểu Quốc hội chuyên trách, thân nhân của đại biểu Quốc hội chuyên trách và các đối tượng được Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa viếng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội chuẩn bị.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Đoàn viếng đối với người từ trần không phải là đại biểu Quốc hội quy định tại các Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quy định này (trừ khoản 2 Điều 5).

2. Ban Công tác đại biểu và Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Đoàn viếng đối với người từ trần là đại biểu Quốc hội quy định tại các Điều 3, 4, 5 (trừ khoản 2 Điều 5 của Quy định này); phối hợp tổ chức lễ tang đối với người từ trần là đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa quy định tại Điều 3 của Quy định này.

3. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Đoàn viếng và tổ chức lễ tang đối với người từ trần là đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa ở Trung ương quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quy định này thuộc cơ quan, đơn vị mình (trừ các chức danh quy định tại khoản 4 Điều 4).

4. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức Đoàn viếng đối với các đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy định này, đồng thời thông báo về Ban Công tác đại biểu (qua Vụ Công tác đại biểu) để theo dõi, tổng hợp.

5. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm quy định về tổ chức phục vụ lễ tang và phục vụ đoàn viếng khi có người từ trần; hướng dẫn về kinh phí phục vụ lễ tang, kinh phí tổ chức đoàn viếng.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Việc tổ chức lễ tang thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 752/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 04/3/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức đoàn viếng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội viếng người từ trần.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quy định này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2020 quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.612

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!