Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2021 Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI

Số hiệu: 11/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Vũ Xuân Cường
Ngày ban hành: 15/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 15 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có nội quy chi tiết kèm theo)

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTT
Q và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành
tỉnh;
- Ban Tổ chức
Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các chuyên viên;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Vũ Xuân Cường

 

NỘI QUY KỲ HỌP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 15/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Nội quy này quy định về những nội dung cần thiết để thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu khách mời, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi tham dự kỳ họp.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Thời gian tham dự họp

Đại biểu tham dự kỳ họp đến trước giờ họp 15 phút, ngồi đúng vị trí quy định.

Điều 3. Nghi thức chào cờ

Đại biểu tham dự kỳ họp hát Quốc ca trên nền nhạc tại phiên khai mạc và bế mạc kỳ họp

Điều 4. Trách nhiệm của đại biểu tham dự kỳ họp

Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, đại biểu nên hạn chế đi lại, điện thoại di động để ở chế độ rung hoặc chế độ yên lặng. Khi thật sự cần thiết, đại biểu có thể đi ra ngoài để trả lời điện thoại, tránh ảnh hưởng người tham dự họp.

1. Phải tham gia đầy đủ các kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu không thể đến dự kỳ họp, phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp. Nếu vắng mặt trong 01 phiên họp hoặc đến họp muộn, đại biểu biểu cần phải báo cáo trước với Chủ tọa kỳ họp. Thư ký kỳ họp tổng hợp báo cáo danh sách đại biểu vắng mặt tại kỳ họp cho Chủ tọa kỳ họp.

2. Phải giữ gìn cẩn thận phù hiệu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để sử dụng trong cả nhiệm kỳ và đeo phù hiệu trong các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

3. Tại phiên họp toàn thể, đại biểu có ý kiến phát biểu giơ thẻ mã đại biểu để đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp mới được phát biểu.

Thời gian phát biểu do Chủ tọa kỳ họp quy định cụ thể nhưng tối đa không quá 10 phút. Chủ tọa kỳ họp có quyền nhắc đại biểu nếu phát biểu không đúng trọng tâm nội dung thảo luận hoặc quá thời gian quy định. Trong trường hợp đại biểu đã đăng ký mà chưa được phát biểu hoặc đã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu đã hết thì đại biểu ghi lại ý kiến của mình gửi Thư ký kỳ họp để tổng hợp báo cáo Chủ tọa kỳ họp.

Điều 5. Khách mời tham dự kỳ họp

1. Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được mời tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thảo luận những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

2. Đại biểu được mời tham dự kỳ họp được phát biểu ý kiến về vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách nếu được Chủ tọa kỳ họp đồng ý hoặc có trách nhiệm phát biểu ý kiến theo yêu cầu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tọa kỳ họp.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được mời dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu vắng mặt cả kỳ họp, từng phiên họp hoặc cử cấp phó đi thay phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp.

Điều 6. Tài liệu kỳ họp

1. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Các tài liệu phục vụ cho đại biểu sẽ được gửi trên phần mềm mềm HĐND điện tử (phiên bản nâng cấp 2.0) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai. Thời gian gửi các tài liệu chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu trước nội dung đã được gửi và quản lý, sử dụng tài liệu kỳ họp theo quy định, không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Riêng đối với Chủ tọa kỳ họp, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thư ký kỳ họp được gửi thêm toàn bộ tài liệu giấy để thuận lợi trong công tác tổ chức, điều hành thảo luận và phục vụ kỳ họp.

3. Đối với đại biểu khách mời cũng được gửi tài liệu qua phần mềm HĐND điện tử, để khai thác tài liệu. Riêng đại biểu Trung ương, đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thêm tài liệu giấy.

Điều 7. Phóng viên báo chí đưa tin tại kỳ họp

Phóng viên báo chí khi tác nghiệp tại các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh phải thực hiện nghiêm túc quy định của Nội quy kỳ họp và theo sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp; không phỏng vấn đại biểu trong giờ họp, làm ảnh hưởng đến phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 8. Thư ký kỳ họp

Thư ký kỳ họp có nhiệm vụ ghi biên bản kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu tại kỳ họp; giúp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp; trình bày dự thảo nghị quyết trước khi Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua theo chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp.

Điều 9. Trang phục tham dự kỳ họp

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc: Đối với đại biểu nữ mặc áo dài, đối với đại biểu nam áo mi thắt cà vạt (hoặc veston). Riêng đối với đại biểu là người dân tộc thiểu số khuyến khích mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình; đại biểu thuộc lực lượng vũ trang mặc quân phục của ngành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Có trách nhiệm phục vụ đầy đủ, chu đáo, kịp thời các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí tại các kỳ họp theo quy định.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Nội quy

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Nội quy cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 15/06/2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


695

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!