Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 109/2009/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ được điều động, tăng cường và luân chuyển công tác do Tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 109/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 17/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2009/NQ-HĐND

Tân An, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, TĂNG CƯỜNG VÀ LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1921/TTr-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ được điều động, tăng cường và luân chuyển công tác; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chế độ hỗ trợ đối với cán bộ được điều động, tăng cường và luân chuyển công tác, như sau:

I. Đối với cán bộ được điều động, tăng cường:

1. Điều động, tăng cường từ tỉnh về huyện và ngược lại:

- Cán bộ được điều động, tăng cường từ tỉnh về các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và Đức Huệ: được hỗ trợ 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

- Cán bộ được điều động, tăng cường từ tỉnh về các huyện còn lại: được hỗ trợ 300.000 (ba trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

Trường hợp cán bộ được điều động, tăng cường từ tỉnh về thị xã Tân An và qua lại các sở, ngành tỉnh thì không hỗ trợ.

2. Điều động, tăng cường từ huyện, thị xã về xã và ngược lại: được hỗ trợ 250.000 (hai trăm năm mươi ngàn) đồng/tháng đối với nam và 350.000 (ba trăm năm mươi ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

Trường hợp cán bộ được điều động, tăng cường từ huyện, thị xã về phường, thị trấn và qua lại giữa các phòng, ban thì không hỗ trợ.

3. Điều động, tăng cường ngang:

- Cán bộ được điều động, tăng cường ngang giữa các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và Đức Huệ: được hỗ trợ 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

- Cán bộ được điều động, tăng cường ngang giữa các huyện còn lại: được hỗ trợ 300.000 (ba trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

- Cán bộ được điều động, tăng cường từ xã, phường, thị trấn này sang xã khác: được hỗ trợ 250.000 (hai trăm năm mươi ngàn) đồng/tháng đối với nam và 350.000 (ba trăm năm mươi ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

4. Chế độ hỗ trợ nêu trên chỉ áp dụng trong 5 năm đầu, sau đó thì chế độ hưởng như cán bộ, công chức khác nơi được điều động, tăng cường đến.

II. Đối với cán bộ được luân chuyển:

1. Chế độ tiền lương:

Cán bộ được luân chuyển từ chức danh này sang chức danh khác: nếu hệ số lương và phụ cấp chức vụ của chức danh mới cao hơn mức đang hưởng thì được xếp lại theo chức danh mới; nếu thấp hơn thì được giữ nguyên hệ số lương và phụ cấp đang hưởng.

2. Chế độ hỗ trợ:

a. Luân chuyển từ tỉnh về huyện và ngược lại:

- Cán bộ được luân chuyển từ tỉnh về các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ: được hỗ trợ 600.000 (sáu trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 700.000 (bảy trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

- Cán bộ được luân chuyển từ tỉnh về các huyện Mộc Hoá, Tân Thạnh, Đức Hoà, Cần Đước, Cần Giuộc: được hỗ trợ 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 600.000 (sáu trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

- Cán bộ được luân chuyển từ tỉnh về các huyện Thạnh Hoá, Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ: được hỗ trợ 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

Trường hợp cán bộ được luân chuyển từ tỉnh về thị xã Tân An và qua lại các sở, ngành tỉnh thì không hỗ trợ.

b. Luân chuyển từ huyện, thị xã về xã và ngược lại: được hỗ trợ 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

Trường hợp cán bộ được luân chuyển từ huyện, thị xã về phường, thị trấn và qua lại giữa các phòng, ban thì không hỗ trợ.

c. Luân chuyển ngang:

- Cán bộ được luân chuyển từ huyện, thị xã này sang huyện, thị xã khác: được hỗ trợ 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng/tháng đối với nam và 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

- Cán bộ được luân chuyển từ xã, phường, thị trấn này sang xã khác: được hỗ trợ 250.000 (hai trăm năm mươi ngàn) đồng/tháng đối với nam và 350.000 (ba trăm năm mươi ngàn) đồng/tháng đối với nữ.

d. Chế độ hỗ trợ nêu trên chỉ áp dụng trong thời gian thực tế luân chuyển, khi điều động trở về thì không được hưởng chế độ.

III. Nguồn kinh phí: chi từ ngân sách địa phương.

IV. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2009.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 21 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.Quốc hội, VP.Chính phủ “TP.HCM”(b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII;
- Các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Lãnh đạo và CV.VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Lưu.
D\NQ_hotroCBtangcuongluanchuyen

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 109/2009/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ được điều động, tăng cường và luân chuyển công tác do Tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.542

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74