Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 108/NQ-CP 2020 tháo gỡ khó khăn 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Số hiệu: 108/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trong đó, việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành) thực hiện theo một trong hai phương án sau:

- Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố trước ngày 01/10/2019.

- Tham khảo, vận dụng, sử dụng định mức của các công trình, dự án tương tự đã thực hiện làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc tham khảo, vận dụng, áp dụng định mức phải bảo đảm không cao hơn định mức được tham khảo, vận dụng, áp dụng.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 17/7/2020.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 108/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 để thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có nhiều nội dung đổi mới, có tính đột phá về cơ chế quản lý hiệu quả, để đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện công khai, minh bạch, tính đúng, tính đủ theo thị trường; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, phòng chống thất thoát trong đầu tư xây dựng. Nghị định này cũng là một nội dung quan trọng trong tổng thể Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2017.

Qua hơn 9 tháng triển khai, việc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã đạt được một số kết quả bước đầu: đã ban hành đầy đủ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định; đã rà soát, cập nhật, bổ sung và ban hành hơn 16.000 định mức dự toán để áp dụng chung; đã có 43 tỉnh, thành phố đã xây dựng, công bố đơn giá nhân công; 20 tỉnh còn lại đều đã có văn bản hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và đang khẩn trương tổ chức khảo sát, xây dựng đơn giá nhân công để công bố trên địa bàn; đang tiếp tục rà soát, ban hành các định mức xây dựng chuyên ngành.

Tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng, nhất là một số công trình xây dựng chuyên ngành.

Nguyên nhân chủ yếu do: (1) Một số bộ, địa phương chưa tập trung chỉ đạo, chưa dành nguồn lực thực hiện kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Chưa hoàn thành việc rà soát các định mức cho công tác xây dựng chuyên ngành, đặc thù đã công bố trước đây để ban hành theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ; (2) Một số địa phương chưa hoàn thành việc điều tra, khảo sát để xác định, công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên thị trường, công tác điều tra, khảo sát cũng phải tạm dừng thực hiện do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, không trái với các nguyên tắc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , Chính phủ quyết nghị:

1. Các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , hệ thống công cụ về định mức và giá xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định đã được ban hành; tổ chức thực hiện đồng bộ, đầy đủ và kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , đáp ứng nhu cầu thực tiễn:

a) Hoàn thành việc rà soát ban hành các định mức xây dựng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của bộ, địa phương (ngoài các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành);

b) Thực hiện công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong thời gian chưa kịp thực hiện khảo sát, lấy số liệu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hướng dẫn việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên cơ sở dữ liệu hiện có theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định;

2. Việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành); đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tại các địa phương chưa có hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , một số nội dung được thực hiện như sau:

a) Đối với việc áp dụng định mức xây dựng của các công việc chuyên ngành, đặc thù (ngoài các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành):

Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực hoặc tham khảo, vận dụng, sử dụng định mức của các công trình, dự án tương tự đã thực hiện làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc tham khảo, vận dụng, áp dụng định mức phải bảo đảm không cao hơn định mức được tham khảo, vận dụng, áp dụng.

b) Đối với việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tại các địa phương chưa có hướng dẫn, công bố:

Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng hướng dẫn về đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công hiện có trên địa bàn nơi xây dựng công trình trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc tham khảo, vận dụng, áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phải bảo đảm không cao hơn đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công được tham khảo, vận dụng, áp dụng.

3. Việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù sau khi được ban hành; đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công sau khi được hướng dẫn, công bố theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , được thực hiện như sau:

a) Trường hợp tổng mức đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt: Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan xác định dự toán xây dựng theo đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công được công bố; định mức công tác chuyên ngành, đặc thù được ban hành; không phải cập nhật lại tổng mức đầu tư đã được thẩm định hoặc phê duyệt.

b) Trường hợp dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu) đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt và chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng theo đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công được công bố; theo định mức công tác chuyên ngành, đặc thù được ban hành; không phải cập nhật lại dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt.

c) Trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu: Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật giá gói thầu theo định mức của các công tác xây dựng chuyên ngành, đặc thù, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu và thời gian cần thiết để thực hiện việc cập nhật các định mức được ban hành, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công được công bố trước khi đóng thầu.

d) Trường hợp đã đóng thầu: Thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; không phải cập nhật lại giá gói thầu đã được phê duyệt.

đ) Trường hợp cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm a, b khoản này làm vượt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng đã phê duyệt, thì việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP .

4. Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát:

Trường hợp cần thiết, Người quyết định đầu tư có thể ủy quyền để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát nhằm rút gọn thủ tục, trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án.

5. Đối với các nội dung về phạm vi thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chi phí các công việc chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công:

Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết này.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Người quyết định đầu tư, các Chủ đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết này.

c) Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhâ
n dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà
nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CN (3b).

TM. CHÍNH PH
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 108/NQ-CP

Hanoi, July 17, 2020

 

RESOLUTION

ON TASKS AND SOLUTIONS FOR DIFFICULTIES IN IMPLEMENTATION OF DECREE NO. 68/2019/ND-CP ON MANAGEMENT OF CONSTRUCTION INVESTMENT EXPENDITURE

THE GOVERNMENT

Pursuant to Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016 of Government on operating regulations of Government;

Pursuant to Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 of Government on management of construction expenditure;

Pursuant to Resolution No. 84/NQ-CP dated May 29, 2020 of Government on tasks and solutions for dealing with difficulties in business operations, promoting disbursement of public investment and ensuring social order and safety during Covid-19 epidemic.

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After 9 over months of implementation, Decree No. 68/2019/ND-CP has achieved initial results: Circulars providing guidelines for the Decree have been adequately promulgated; over 16,000 estimate norms have been reviewed, updated, revised and promulgated for general implementation; 43 provinces and cities have developed and publicized personnel unit price; The remaining 20 provinces have developed documents guiding transition and organizing survey and development of personnel unit price in order to publicize locally; have been reviewing and promulgating specialized construction norms.

However, difficulties in determining and managing construction investment expenditure according to new regulations under Decree No. 68/2019/ND-CP have affected progress of projects and constructions, especially specialized constructions.

Primary causes are: (1) Certain ministries and local governments have not promptly directed and utilized resources for implementation to successfully accomplished assigned tasks namely: Have not reviewed norms for specialized and particular construction operations that have been previously publicized according to Decree No. 68/2019/ND-CP; (2) Certain provinces have not investigated and surveyed to determine and publicize personnel unit price, cost per shift of machinery and construction equipment, investigation and survey operations must be delayed due to Covid-19 epidemic.

To promptly deal with difficulties in implementation of Decree No. 68/2019/ND-CP, and promote progress of projects and disbursement of public investment capital during Covid-19 epidemic while ensuring consistency of legislative document systems and compliance with regulations on management of construction investment expenditure of Decree No. 68/2019/ND-CP, the Government hereby resolves:

1. Specialized construction management ministries and People’s Committees of provinces must stringently direct and implement Decree No. 68/2019/ND-CP, instrument system regarding construction norms and price and promulgated Circulars guiding implementation of the Decree; organize implementation simultaneously, adequately, promptly and effectively of tasks assigned and decentralized under Decree No. 68/2019/ND-CP, to meet practical requirements:

a) Complete reviewing and promulgating construction norms before December 31, 2020 regarding specialized and particular affairs of ministries and local governments (other than affairs under norm systems promulgated by Ministry of Construction);

b) Publicize personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment as specified under Decree No. 68/2019/ND-CP dated September 30, 2020 which shall serve as the basis for managing construction investment expenditure. During the period in which survey and statistic gathering are not implemented, People’s Committees of provinces shall provide guidelines for applying personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment on the basis of currently available data according to Circulars providing guidelines for the Decree;

2. Regarding transition of applying construction norms for specialized and particular affairs that are not promulgated (other than norm systems promulgated by Ministry of Construction); personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment in provinces and cities where guidelines and publicizing according to Decree No. 68/2019/ND-CP are not available, following points shall be interpreted as follows:

a) Regarding applying construction norms of specialized and particular affairs (other than norm systems promulgated by Ministry of Construction):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Regarding applying personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment in provinces and cities where guidelines and publicizing according are not available:     

Persons deciding to invest, project developers and relevant entities may consult, utilize and apply guidelines for personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment that are currently available in provinces and cities where constructions are implemented prior to the effective date of Decree No. 68/2019/ND-CP to determine and manage construction investment expenditure. Personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment to be consulted, utilized and applied must not exceed the personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment that serve as the basis.

3. Regarding updating construction cost estimates and cost of construction contract package according to construction norms for specialized and particular affairs once they are issued; personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment once guidelines and publicizing are specified under Decree No. 68/2019/ND-CP, perform as follows:

a) In case total investment is appraised or approved by competent agencies: Persons deciding to invest, project developers and relevant entities shall determine construction cost estimates according to publicized personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment; publicized norms for specialized and particular affairs; not update total investment that has been appraised or approved.

b) In case construction cost estimates (including cost estimates of structure construction and contract package) are appraised or approved by competent agencies and have not issued bidding documents and written request: Persons deciding to invest, project developers and relevant entities shall determine and update price of construction contract package according to publicized personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment; publicized norms for specialized and particular affairs; not update construction cost estimates that has been appraised or approved.

c) In case bidding documents and written request have been issued but bid is not yet closed: Persons deciding to invest shall consider and decide on update price of contract package depending on norms of specialized and particular construction operations, personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment on the basis of complying with bidding laws and time necessary for updating publicized norms, and personnel unit price, cost per shift of construction machinery and equipment shall be publicized prior to bid closing.

d) In case bid is closed: Comply with bidding documents, written request, bid envelop, written suggestion; do not update price of contract package that has been approved.

dd) In case updating construction cost estimates and price of construction contract package as specified under Points a and b of this Clause exceed approved total investment and construction cost estimates, appraisal and approval of revised total investment and construction cost estimates shall comply with Decree No. 68/2019/ND-CP.

4. Regarding entitlement to appraising and approving survey expenditure:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Regarding scope of appraising revised total investment, entitlement to appraising and approving expenditure on project preparation to prepare feasibility reports (including Economic-technical reports), technical designs, construction drawing design:

Assign Ministry of Construction to provide guidelines for implementation on the basis of reducing unnecessary procedures and facilitating progress of investment projects.

6. Implementation:

a) Ministers, heads of ministerial agencies, ministerial agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces shall directly command and be responsible to the Government and Prime Minister for implementation results of tasks and solutions under this Resolution.

b) Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, persons deciding to invest and project developers shall rely on assigned and decentralized tasks and functions to stringently and effectively implement this Resolution.

c) Ministry of Construction is responsible for guiding, monitoring and expediting implementation of the Resolution and promptly reporting to the Government and Prime Minister about difficulties that arise during implementation of this Resolution./.

 

 

PP. GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 17/07/2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.785

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!