Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu

Số hiệu: 102/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2019/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành; Báo cáo thẩm tra số 191/BC-BPC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 53 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (theo Danh mục đính kèm).

Lý do bãi bỏ: Các Nghị quyết được bãi bỏ có nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đăng Công báo tỉnh và đưa vào danh mục để công bố hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Lăm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
- TTr. Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TTr. HĐND tỉnh, UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr. HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTr. HĐND và UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Website HĐND tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Đài PT - TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH .

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản

1

04/2007/NQ-HĐND 

10/01/2007

Về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7/2007. 

2

07/2007/NQ-HĐND 

02/08/2007

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3

10/2007/NQ-HĐND 

02/08/2007

Về việc cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền.

4

12/2007/NQ-HĐND 

02/08/2007

Về việc thu phí thẩm định và lệ phí cấp phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5

15/2007/NQ-HĐND 

02/08/2007

Về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

6

21/2007/NQ-HĐND 

02/08/2007

Về giá đất đô thị loại III trên địa bàn thị xã Bà Rịa.

7

26/2007/NQ-HĐND 

02/08/2007

Phê chuẩn việc nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8

36/2007/NQ-HĐND 

14/12/2007

Về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước. 

9

37/2007/NQ-HĐND 

14/12/2007

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

10

38/2007/NQ-HĐND 

14/12/2007

Phê chuẩn cho phép ngành Giáo dục - Đào tạo được chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập. 

11

07/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

12

11/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Phê chuẩn bổ sung chế độ trợ cấp thu hút tạm thời đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Côn Đảo. 

13

12/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

14

13/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả biểu quyết tăng thêm số lượng thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

15

14/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

16

15/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

17

16/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

18

17/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

19

18/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

20

19/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

21

22/2008/NQ-HĐND 

05/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2010 và các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

22

24/2008/NQ-HĐND 

05/12/2008

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23

25/2008/NQ-HĐND 

05/12/2008

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

24

07/2009/NQ-HĐND 

23/07/2009

Về việc quy định thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

25

08/2009/NQ-HĐND 

23/07/2009

Về việc phê duyệt quy định về thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

26

13/2009/NQ-HĐND 

10/12/2009

Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

27

05/2010/NQ-HĐND 

14/07/2010

Về việc điều chỉnh giá bán điện trên địa bàn huyện Côn Đảo 

28

07/2010/NQ-HĐND 

14/07/2010

Về việc Ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

29

09/2010/NQ-HĐND 

14/07/2010

Về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

30

19/2010/NQ-HĐND 

15/12/2010

Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

31

24/2010/NQ-HĐND 

15/12/2010

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

32

19/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Phê chuẩn quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

33

21/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

34

22/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

35

23/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

36

24/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

37

30/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định tỷ lệ phí đấu giá trích để lại cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

38

48/2011/NQ-HĐND 

08/12/2011

Về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 

39

18/2012/NQ-HĐND 

07/12/2012 

Phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 

40

29/2012/NQ-HĐND 

07/12/2012

Về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

41

05/2013/NQ-HĐND 

18/07/2013

Phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

42

19/2013/NQ-HĐND 

13/12/2013

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

43

24/2013/NQ-HĐND 

13/12/2013

Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

44

25/2013/NQ-HĐND 

13/12/2013

Về việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân hành làm quỹ nhà ở xã hội.

45

10/2014/NQ-HĐND 

17/07/2014

Về việc bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội.

46

13/2014/NQ-HĐND 

17/07/2014

Phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2014. 

47

14/2014/NQ-HĐND 

17/07/2014

Về việc tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức. 

48

35/2014/NQ-HĐND 

18/12/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

49

50/2014/NQ-HĐND 

18/12/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

50

13/2015/NQ-HĐND 

16/07/2015

Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

51

36/2015/NQ-HĐND 

11/12/2015

Phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 05 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

52

39/2015/NQ-HĐND 

11/12/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

53

47/2015/NQ-HĐND 

11/12/2015

Về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


909

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!