Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2021 thành lập các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 10/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH H
À
GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP CÁC BAN HĐND TỈNH; QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN CÁC BAN HĐND TỈNH KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập các Ban HĐND tỉnh; quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập 04 Ban HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ban Pháp chế;

2. Ban Kinh tế - Ngân sách;

3. Ban Văn hóa - Xã hội;

4. Ban Dân tộc.

Điều 2. Quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh, như sau:

Mỗi Ban HĐND tỉnh có 05 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm (không bao gồm Trưởng ban và Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách).

Điều 3. Trên cơ sở đăng ký của đại biểu HĐND tỉnh và số lượng Ủy viên của mỗi Ban HĐND tỉnh, Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh lập danh sách Ủy viên của ban trình Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, Kỳ họp thứ Nhất thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu -
UBTVQH;
- Bộ Nội vụ;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
khóa XVIII;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, TTTT- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND (
1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 về thành lập các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


767

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!