Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2020 giải thể thành lập ấp thuộc xã huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 10/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN, GIẢI THỂ, THÀNH LẬP ẤP THUỘC CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU VÀ HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7107/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình số 7107/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh), như sau:

1. Huyện Vĩnh Cửu

Xã Hiếu Liêm:

Nhập ấp 4 diện tích 18.136,6 ha, 161 hộ, 748 nhân khẩu vào ấp 3 hiện hữu và đổi tên là ấp 3.

Sau khi sáp nhập, đổi tên ấp, xã Hiếu Liêm có 3 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2 và ấp 3; Huyện Vĩnh Cửu có 64 ấp, khu phố (gồm 56 ấp, 08 khu phố). Giảm 01 ấp.

2. Huyện Long Thành

a) Xã Bình Sơn:

Nhập toàn bộ diện tích 25,32 ha, 392 hộ, 2.062 nhân khẩu của ấp 2, ấp 3, ấp 4 thành lập một (01) ấp và đổi tên là ấp Xóm Đình. Điều chỉnh một phần diện tích 4,49 ha, 25 hộ, 160 nhân khẩu của ấp 5 vào ấp 6 hiện hữu. Nhập phần còn lại của ấp 5 diện tích 06 ha, 40 hộ, 263 nhân khẩu vào ấp 8 hiện hữu. Giải thể ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5.

Sau khi điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp, xã Bình Sơn có 14 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, ấp 10, ấp 11, ấp Suối Trầu 1, ấp Suối Trầu 2, ấp Suối Trầu 3, ấp Xóm Đình, ấp Cẩm Đường, ấp Xã Hoàng và ấp Long Phước.

b) Xã Bình An:

Nhập toàn bộ diện tích 132,35 ha, 149 hộ, 655 nhân khẩu của ấp Bàu Lùng vào ấp An Bình hiện hữu. Giải thể ấp Bàu Lùng.

Sau khi sáp nhập ấp, xã Bình An có 04 ấp, gồm: Ấp An Bình, ấp An Viễng, ấp Bàu Tre và ấp Sa Cá.

c) Xã Phước Bình:

Nhập toàn bộ diện tích 336 ha, 151 hộ, 654 nhân khẩu của ấp 4 vào ấp 3 hiện hữu. Giải thể ấp 4.

Sau khi sáp nhập ấp, xã Phước Bình có 06 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5, ấp 6 và ấp 7.

d) Xã Tân Hiệp:

Nhập toàn bộ diện tích 45 ha, 163 hộ, 794 nhân khẩu của ấp 5 vào ấp 1 hiện hữu. Nhập toàn bộ diện tích 130 ha, 37 hộ, 178 nhân khẩu của ấp Khu Quảng Ngãi vào ấp 2 hiện hữu và đổi tên thành ấp 5. Điều chỉnh một phần diện tích 12 ha, 150 hộ, 738 nhân khẩu của ấp 6 vào ấp 3 hiện hữu. Phần còn lại của ấp 6 diện tích 388 ha, 716 hộ, 3.524 nhân khẩu, đổi tên thành ấp 2. Nhập toàn bộ diện tích 260 ha, 84 hộ, 307 nhân khẩu của ấp Khu Dân Tộc và toàn bộ diện tích 210 ha, 25 hộ, 118 nhân khẩu của ấp Khu Láng Đế vào ấp 4 hiện hữu. Giải thể ấp 6, ấp Khu Quảng Ngãi, ấp Khu Láng Đế, ấp Khu Dân Tộc.

Sau điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp, xã Tân Hiệp có 05 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 5.

đ) Xã Tam An:

Điều chỉnh một phần diện tích 180 ha, 04 hộ, 13 nhân khẩu của ấp 6 vào ấp 2 hiện hữu. Nhập phần còn lại của ấp 6 diện tích 881 ha, 109 hộ, 346 nhân khẩu vào ấp 3 hiện hữu. Giải thể ấp 6.

Sau điều chỉnh, sáp nhập, giải thể ấp, xã Tam An có 05 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 5.

Sau khi điều chỉnh, sáp nhập, giải thể, đổi tên, thành lập ấp thuộc 05, huyện Long Thành có 88 ấp, khu phố (gồm 82 ấp và 06 khu phố). Giảm 10 ấp.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, sáp nhập, giải thể, đổi tên, thành lập ấp thuộc các xã, huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 934 ấp, khu phố (gồm 639 ấp và 295 khu phố). Giảm 11 ấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoạt động hiệu quả của các ấp, khu phố sau khi điều chỉnh, sáp nhập, thành lập, đổi tên, giải thể theo quy định hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 về điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


658

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167