Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009 do tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 10/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Sùng Chúng
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2009/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Sau khi xem xét Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009; Báo cáo số 112/BC- UBND ngày 26/6/2009 về tình hình thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009; Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 27/6/2009 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: Báo cáo số 13/BC-BKT của Ban Kinh tế và ngân sách, báo cáo số 15/BC-BVH của Ban Văn hoá - Xã hội, báo cáo số 07/BC-BPC của Ban Pháp chế, báo cáo số 20/BC- BDT ngày 01/7/2009 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009:

Sáu tháng đầu năm 2009, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động suy giảm kinh tế toàn cầu, hậu quả của cơn bão số 4,... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, sự đổi mới trong hoạt động giám sát của HĐND, hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ VN và các Đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội Lào Cai tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối khá. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 11,0%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng lương thực vụ xuân đạt 84,1 nghìn tấn, tăng 8,1% so với CK; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 740 tỷ đồng, bằng 48,1% KH; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.920,8 tỷ đồng, bằng 50,1% KH; khối lượng vốn đầu tư phát triển thực hiện 721 tỷ đồng, đạt 43% so KH; tổng dư nợ tín dụng đạt 5.878 tỷ đồng, tăng 14%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 360 tỷ đồng đạt 66,1% dự toán; các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, giải quyết việc làm mới cho 4.320 lao động, đạt 48%KH, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,4%; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 vẫn còn những hạn chế cần lưu ý: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông lâm nghiệp còn chậm, các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh chưa hình thành rõ nét; một số dự án công nghiệp, thủy điện triển khai còn chậm; ngành thương mại, du lịch tuy phát triển mạnh nhưng hình thức hoạt động vẫn mang tính nhỏ lẻ; tiến độ XDCB có nhiều tiến bộ song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chưa đảm bảo thời gian. Một số nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá - xã hội còn hạn chế; chất lượng dạy và học chưa cao, nhất là ở vùng cao và trường bổ túc văn hoá; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ; công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ; tình hình an ninh nông thôn ở một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng.

II. Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009:

Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh đã đề ra, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo sản xuất tốt vụ mùa, đẩy mạnh chuyển dịch mạnh cơ cấu nội ngành nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và khống chế tái phát các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phòng chống lụt bão, sạt lở đất gắn với sắp xếp dân cư, củng cố kênh mương, thủy lợi.

2. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

3. Đẩy mạnh tiến độ XDCB, giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2009, quan tâm các công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia, các khu tái định cư, khu dân cư; các nguồn vốn kích cầu, vốn trái phiếu Chính phủ về đầu tư kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông, kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ, xây dựng bệnh viện tuyến huyện và phòng khám đa khoa khu vực. Tập trung chỉ đạo công tác GPMB để khởi động các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

4. Thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ tốt nhất để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Tổ chức tốt Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung 2009. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn.

5. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư các dự án, cho các mục tiêu cấp thiết; thực hiện chi ngân sách và giải ngân các dự án đầu tư XDCB đúng luật, đúng tiến độ. Chấp hành tốt Luật Ngân sách, chi đúng chế độ quy định.

6. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể thao trên địa bàn. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì và nâng cao tính bền vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS; nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh, nhất là ở vùng cao. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở người. Tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững tại 3 huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai, Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

8. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30); thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng chính quyền kỷ cương, trong sạch, vững mạnh.

9. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt là phong trào thi đua, yêu nước lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngành lễ lớn năm 2009 và 2010 theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/5/2009 của Tỉnh ủy.

10. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 rất nặng nề, Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và các đoàn thể trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009 do tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.815
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106