Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2021 số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Số hiệu: 09/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG Y VIÊN CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị quyết s 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội về thí điểm b trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TTHĐND ngày 23/6/2021 của Thưng trực HĐND Thành phố về số lượng thành viên các Ban HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm k 2021-2026;

Căn cứ kết quả biu quyết của các biu đại biu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Quy định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Số lượng ủy viên của mỗi Ban Hội đồng nhân dân Thành phố không quá 15 người (bao gồm cả Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban, 01 y viên hoạt động chuyên trách của mỗi Ban Hội đồng nhân dân Thành phố).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các đại biu Hội đồng nhân dân Thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, ngày 23/6/2021./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội
;
- Chính ph
;
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- UBND, UBMTTQTP;
- Đại biểu HĐND TP;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP; VP UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND,
UBMTTQ các Q,H,TX thuộc TPHN;
- Các cơ quan, thông tấn báo chí;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 23/06/2021 quy định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


615

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!