Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND Đề án quản lý khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 2030

Số hiệu: 09/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, KHAI THÁC YẾN SÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Đề án quản lý, khai thác yến sào của tỉnh Bình Định (giai đoạn 2021-2030); Báo cáo thẩm tra số 20/BCTT-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030(có Đề án kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VPĐBQH, VPHĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học-Công báo Bình Định;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

ĐỀ ÁN

QUẢN LÝ, KHAI THÁC YẾN SÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH (GIAI ĐOẠN 2021 – 2030)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)

Phần thứ I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐỀ ÁN QUẢN LÝ KHAI THÁC YẾN SÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2010/NQ-HĐND NGÀY 28/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Kết quả thực hiện hợp đồng Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020 của doanh nghiệp trúng thầu và ký kết hợp đồng thực hiện: Đến ngày 07/3/2016, Công ty cổ phần Yến Ngọc đã thanh toán dứt điểm giá trị hợp đồng đã ký kết với tỉnh Bình Định với tổng số tiền là 148.296.894.617 đồng (tương đương 5.833.458,535 USD). Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và tiền thuê diện tích đất, thuê mặt nước cho tỉnh theo đúng quy định của Hợp đồng đã ký; đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung khác như: đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, bảo dưỡng phát triển đàn chim yến; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nuôi dưỡng, phát triển đàn chim yến; tiếp nhận nhân sự, lao động, giải quyết các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và hỗ trợ các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động và phát triển theo đúng điều lệ và các quy định của pháp luật.

Phần thứ II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, KHAI THÁC YẾN SÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2021-2030

I. Phạm vi xây dựng gói thầu

1. Về không gian và số lượng hang yến khai thác: Tổng diện diện tích mặt đất, mặt nước kể cả mặt nước bảo vệ tại 17 hang yến của tỉnh quản lý, bao gồm: Rừng Cao (01 hang), Thị Nại (01 hang), Hang Đôi (02 hang), Vũng Bầu (02 hang), Hang Cả (04 hang), Kỳ Co (05 hang), Hang Dơi (01 hang) và hang mới vũng Bầu (01 hang) là 1.017.285 m2 (thuộc đất Khu kinh tế Nhơn Hội 404.425,9 m2 và không thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội 612.859,1 m2).

2. Khung thời gian xây dựng gói thầu: 10 năm, kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2030 (thực hiện như giai đoạn 2011 – 2020: Đủ thời gian để nhà đầu tư thực hiện các điều khoản cam kết).

3. Giá khởi điểm của gói thầu

- Giá khởi điểm gói thầu = Sản lượng khai thác khởi điểm trong 10 năm x đơn giá khởi điểm.

- Sản lượng khai thác khởi điểm: Sản lượng khởi điểm giai đoạn 2021 - 2030 là 5.465 kg yến sào (tương đương giai đoạn 2011 - 2020) khai thác được trong 10 năm tại 17 hang yến. Nếu nhà đầu tư khai thác vượt sản lượng khởi điểm, phải nộp thuế tài nguyên cho ngân sách tỉnh phần sản lượng vượt.

- Đơn giá khởi điểm: 30.845.745 đồng/kg yến sào đảo (tương đương 1.323 USD/kg yến sào), tăng1,02 lần so giai đoạn 2011 - 2020 (theo đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1854/STC-QLNS ngày 30/7/2019);

Đơn giá khởi điểm trên được quy đổi từ mệnh giá USD sang VNĐ theo tỷ giá hoái đối bán ra do Ngân hàng TMCP Vietcombank Việt Nam công bố ngày 21/02/2020 - 23.315 đồng/USD. Khi Quyết định phê duyệt chính thức Đề án, căn cứ đơn giá USD trên, sẽ quy đổi sang VNĐ (ngày ban hành quyết định) để phù hợp với khoản 1, Điều 10 của Luật Đấu thầu 2013.

- Giá khởi điểm gói thầu = 5.465 kg yến sào x 30.845.745 đồng/kg = 168.571.996.425 đồng (tương đương 7.230.195 USD (quy đổi VNĐ/USD ngày 21/02/2020).Giá khởi điểm trên đã bao gồm tiền thuê diện tích mặt đất, mặt nước và thuế tài nguyên tại 17 hang yến.

II. Tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Thực hiện theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2. Đối tượng tham gia mời sơ tuyển

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (trừ các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vốn liên doanh với nước ngoài và tổ chức, cá nhân là người nước ngoài hoặc Việt kiều) đã và đang tham gia quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh và phát triển nguồn lợi yến sào tại các địa phương trên phạm vi cả nước. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có giấy phép đăng ký kinh doanh hành nghề có nội dung quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh yến sào được cấp có thẩm quyền cấp; doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo quy định tại 03 năm liền kề (từ năm 2017 đến 2019).

3. Điều kiện tham gia dự sơ tuyển của Nhà đầu tư

Sau khi đề án được phê duyệt, UBND tỉnh giao cho cơ quan có chức năng chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan khác có thẩm quyền xây dựng tiêu chí mời sơ tuyển kêu gọi các Nhà đầu tư tham gia, trình UBND tỉnh phê duyệt các nhà đầu tư trong danh sách ngắn để tiếp tục dự thầu và lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành.

4. Trường hợp nếu khi đấu thầu không có nhà thầu tham gia thì giao UBND tỉnh điều chỉnh giá khởi điểm gói thầu để tiếp tục thực hiện đấu thầu theo quy định. Nếu không chọn được nhà đầu tư thì giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề án quản lý.

III. Triển khai thực hiện hợp đồng

1. Hình thức Hợp đồng

Hợp đồng kinh doanh - quản lý (O và M) với giá trị thực hiện tối thiểu thực hiện đề án trong 10 năm (2021-2030) là 168.571.996.425 đồng (tương đương 7.230.195 USD (quy đổi VNĐ/USD ngày 21/02/2020).

2. Phương thức thanh toán, nộp thuế tài nguyên, tiền thuê diện tích mặt đất, mặt nước 17 hang yến và thuế thu nhập doanh nghiệp

- Phương thức thanh toán: Giá trị trúng thầu được quy đổi sang USD theo tỷ giá hoái đối đã sử dụng đế xác định giá khởi điểm gói thầu. Trên cơ sở giá trị trúng thầu đã quy đổi, Nhà đầu tư thanh toán bằng tiền VNĐ cho Ngân sách tỉnh làm 02 lần theo tỷ giá VNĐ/USD bán ra do Ngân hàng TMCP Vietcombank Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán, như sau:

+ Lần 1 thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng nhận thầu;

+ Lần 2 thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại trước ngày 31/01/2026.

- Nộp thuế tài nguyên, tiền thuê diện tích mặt đất, mặt nước 17 hang yến: Hàng tháng nhà đầu tư làm tờ khai thuế tài nguyên theo sản lượng thực tế khai thác gửi cho cơ quan thuế và đơn vị được UBND tỉnh chỉ định nhận tiền ứng trước để cơ quan này nộp thuế thay đơn vị. Trường hợp sản lượng khai thác vượt so với sản lượng khởi điểm, nhà đầu tư phải nộp thuế tài nguyên của phần sản lượng vượt.

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định của Luật thuế hiện hành.

3. Một số quy định cần thực hiện trong hợp đồng

- Hợp đồng khai thác yến sào giai đoạn 2021-2030 được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

- Nhà đầu tư nhận thầu không được giao thầu lại cho đơn vị khác quản lý, khai thác nguồn lợi yến sào tại Bình Định trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Về tài sản liên quan đến quá trình thực hiện gói thầu giai đoạn 2011-2020 được xử lý như sau:

+ Các tài sản thuộc sở nhà nước trước đây do Ban Quản lý khai thác yến sào tỉnh Bình Định quản lý, sử dụng đã chuyển giao cho Công ty Cổ phần Yến Ngọc tiếp quản sử dụng phục vụ gói thầu; sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, Hội đồng giám sát gói thầu cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá giá trị còn lại và trình UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tạm quản lý để tiếp tục chuyển giao cho Nhà đầu tư trúng thầu giai đoạn 2021-2030 tiếp nhận và sử dụng phục vụ gói thầu;

+ Các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Yến Ngọc, sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, Công ty thu hồi. Nhà đầu tư trúng thầu giai đoạn 2021 – 2030 bàn bạc, thỏa thuận với Công ty Cổ phần Yến Ngọc để tiếp nhận và sử dụng những tài sản để phục vụ gói thầu giai đoạn 2021-2030.

- Nhà đầu tư trúng thầu giai đoạn 2021-2030 tiếp tục thuê diện tích mặt đất, mặt nước tại 17 hang yến để quản lý, khai thác và phát triển yến sào theo Luật đất đai hiện hành.

- Hợp đồng được thực hiện bằng văn bản. Hợp đồng là cơ sở để các bên thực hiện các cam kết, đảm bảo tính pháp lý cho việc thanh toán và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Nhà đầu tư trúng thầu được quyền quản lý, sử dụng diện tích mặt đất, mặt nước đã thuê thuộc phạm vi 17 hang yến để khai thác và phát triển yến sào theo hợp đồng đã ký; được thuê thêm diện tích mặt nước, mặt đất xung quanh các hang yến, thuê một số hang mới để di dời, phát triển đàn chim yến (nếu có nhu cầu). Được hưởng và tự quyết định việc phân phối các khoản thu nhập do vượt giá trúng thầu.

- Nhà đầu tư trúng thầu cam kết thực hiện quản lý, khai thác và phát triển đàn chim yến theo hợp đồng đã ký kết phù hợp với nội dung Đề án đã phê duyệt của UBND tỉnh; có trách nhiệm bảo toàn các cơ sở vật chất, các hang yến, diện tích mặt đất, mặt nước đã tiếp nhận theo hợp đồng.

- Nhà đầu tư trúng thầu tiếp nhận toàn bộ lực lượng lao động hiện có giai đoạn 2011-2020 chuyển sang, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó đảm bảo thu nhập để người lao động đủ điều kiện lao động như giai đoạn 2011-2020. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong đơn vị họat động và phát triển theo Điều lệ.

- Khi hết thời gian hợp đồng, nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm chuyển giao những kết quả đã thực hiện về khoa học công nghệ cho tỉnh; chuyển trả lại cho Sở Nông nghiệp và PTNT toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật đã tiếp nhận khi triển khai thực hiện hợp đồng.

- Nhà đầu tư trúng thầu phải chấp hành và thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý và khai thác yến sào theo quy định của pháp luật hiện hành và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Phần thứ III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Sau khi đề án được phê duyệt, UBND tỉnh giao cho cơ quan có chức năng chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan khác có thẩm quyền xây dựng tiêu chí mời sơ tuyển kêu gọi các Nhà đầu tư tham gia, trình UBND tỉnh phê duyệt các nhà đầu tư trong danh sách ngắn để tiếp tục dự thầu và lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện Đề án 10 năm, kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2030./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 về Đề án quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


741

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!