Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 09/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Sùng Chúng
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2009/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2009 TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và vốn đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BKT ngày 01/7/2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009

I. Điều chỉnh chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009:

- Tổng thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, tổng thu NSĐP sau điều chỉnh là 4.018.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, tổng chi NSĐP sau điều chỉnh là 4.018.000 triệu đồng.

Các chỉ tiêu khác: Giữ nguyên các chỉ tiêu đã được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh.

(Chi tiết có biu s01 kèm theo)

II. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009:

1. Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn một số huyện, thành phố Lào Cai và cơ quan quản lý thu:

a) Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn:

- Các khoản thu điều chỉnh tăng 50.500 triệu đồng, gồm:

+ Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 45.000 triệu đồng;

+ Thuế thu nhập cá nhân 1.000 triệu đồng;

+ Thu phí xăng dầu 4.500 triệu đồng.

- Các khoản thu điều chỉnh giảm 50.500 triệu đồng, gồm:

+ Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 2.000 triệu đồng;

+ Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 18.000 triệu đồng;

+ Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 24.200 triệu đồng;

+ Thu lệ phí trước bạ 1.000 triệu đồng;

+ Thu phí và lệ phí 5.000 triệu đồng;

+ Thu khác tại xã 300 triệu đồng.

b) Điều chỉnh dự toán đối với một số huyện, thành phố và cơ quan quản lý thu:

- Điều chỉnh tăng số thu do Cục Thuế quản lý 11.190 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm dự toán thu của các huyện, thành phố 11.190 triệu đồng, gồm:

+ Thành phố Lào Cai giảm 6.900 triệu đồng

+ Huyện Sa Pa giảm 3.740 triệu đồng

+ Huyện Bảo Yên giảm 550 triệu đồng

2. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Thu ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 4.018.000 triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm:

- Tăng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác (do điều chỉnh cơ cấu thu) 1.752 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 125.795 triệu đồng;

- Bổ sung khoản thu vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 80.000 triệu đồng;

- Tăng thu chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009: 887.453 triệu đồng;

- Thu tạm ứng nguồn ngân sách Trung ương năm 2010 để đầu tư hạ tầng cho 3 huyện nghèo 75.000 triệu đồng.

b) Chi ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 4.018.000 triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm:

- Tăng dự toán chi đầu tư phát triển 284.196 triệu đồng;

- Tăng dự toán chi thường xuyên 439.151 triệu đồng;

- Tăng chi trả nợ gốc và lãi vay 638 triệu đồng;

- Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 386.033 triệu đồng;

- Tăng chi đầu tư hạ tầng cho 3 huyện nghèo từ nguồn ứng trước ngân sách trung ương năm 2010: 75.000 triệu;

- Giảm dự phòng 15.018 triệu đồng. Dự phòng còn lại 29.112 triệu đồng.

3. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh:

a) Điều chỉnh thu ngân sách tỉnh

Điều chỉnh tăng 1.098.040 triệu đồng, dự toán thu ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 3.760.673 triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm:

- Tăng thu từ thuế, phí và thu khác 7.882 triệu đồng.

- Tăng số bổ sung từ ngân sách Trung ương 125.795 triệu đồng.

- Bổ sung thêm khoản thu vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 80.000 triệu đồng.

- Bổ sung thêm khoản thu ứng trước nguồn ngân sách Trung ương năm 2010 để thực hiện Nghị quyết 30a là 75.000 triệu đồng.

- Tăng thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2008 sang năm 2009 là 809.363 triệu đồng.

b) Điều chỉnh chi ngân sách tỉnh

Điều chỉnh tăng 1.098.040 triệu đồng, dự toán chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 3.760.673 triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm:

- Tăng chi đầu tư phát triển 257.779 triệu đồng;

- Tăng chi thường xuyên 238.688 triệu đồng (khoản chênh lệch tăng do bù trừ số tăng chi với số giảm dự toán chi giao đầu năm sau khi phân bổ chi tiết cho các đơn vị và các huyện, thành phố)

- Tăng bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố 154.920 triệu đồng;

- Tăng chi trả nợ gốc và lãi vay 638 triệu đồng;

- Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 386.033 triệu đồng;

- Tăng chi đầu tư hạ tầng cho 3 huyện nghèo từ nguồn ứng trước ngân sách trung ương năm 2010: 75.000 triệu đồng.

- Giảm dự phòng ngân sách tỉnh 15.018 triệu đồng, dự phòng còn lại 16.348 triệu đồng.

(Chi tiết có các biu s02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

III. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009:

1. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ ngân sách do tỉnh quản lý: 608.766 triệu đồng, gồm:

a) Điều chỉnh tăng vốn ngân sách do nhà nước đầu tư: 110.236 triệu đồng, gồm:

- Giao bổ sung nguồn vốn đầu tư Đề án tin học hoá cơ quan hành chính nhà nước: 15.239 triệu

- Giao bổ sung vốn thực hiện Nghị quyết 30a cho 03 huyện nghèo (Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai): 75.000 triệu đồng;

- Giao bổ sung vốn đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở, kè, phòng chống lụt, bão cấp bách: 20.000 triệu đồng, đầu tư 03 công trình.

b) Điều chỉnh tăng vốn ngân sách từ nguồn vay + trái phiếu Chính phủ: 498.530 triệu đồng, gồm:

- Vay vốn ứng trước kế hoạch từ ngân sách Trung ương năm 2010 để đầu tư các dự án khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường: 120.000 triệu đồng;

- Vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 80.000 triệu đồng;

- Vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi: 110.000 triệu đồng;

- Vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho y tế: 58.000 triệu đồng;

- Vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 1: 71.000 triệu đồng; giai đoạn 2: 59.530 triệu đồng,

(Chi tiết có biểu số 09 kèm theo)

2. Kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách do tỉnh quản lý sau điều chỉnh:

- Kế hoạch giao đầu năm: 1.051.917 triệu đồng

- Giao bổ sung đợt này: 608.766 triệu đồng

- Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh, bổ sung: 1.660.683 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XIII - Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116