Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/NQ-CP  

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ Xà HƯƠNG THỦY VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ Xà HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Thành lập thị xã Hương Thủy thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập thị xã Hương Thủy thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu của huyện Hương Thủy.

Thị xã Hương Thủy có 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc.

Địa giới hành chính thị xã Hương Thủy: Đông giáp huyện Phú Lộc; Tây giáp huyện Hương Trà và huyện A Lưới; Nam giáp huyện Nam Đông; Bắc giáp thành phố Huế và huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy

a) Thành lập phường Phú Bài thuộc thị xã Hương Thủy trên cơ sở toàn bộ 1.570 ha diện tích tự nhiên và 14.174 nhân khẩu của thị trấn Phú Bài.

Phường Phú Bài có 1.570 ha diện tích tự nhiên và 14.174 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Bài: Đông giáp xã Thủy Phù và xã Thủy Tân; Tây giáp phường Thủy Châu; Nam giáp xã Phú Sơn; Bắc giáp phường Thủy Châu và phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

b) Thành lập phường Thủy Lương thuộc thị xã Hương Thủy trên cơ sở toàn bộ 857,5 ha diện tích tự nhiên và 6.774 nhân khẩu của xã Thủy Lương.

Phường Thủy Lương có 857,5 ha diện tích đất tự nhiên và 6.774 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thủy Lương: Đông giáp xã Thủy Tân; Tây giáp phường Thủy Châu; Nam giáp phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy; Bắc giáp xã Phú Lương – huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Thành lập phường Thủy Châu thuộc thị xã Hương Thủy trên cơ sở toàn bộ 1.795 ha diện tích tự nhiên và 10.471 nhân khẩu của xã Thủy Châu.

Phường Thủy Châu có 1.795 ha diện tích tự nhiên và 10.471 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thủy Châu: Đông giáp phường Thủy Lương và phường Phú Bài; Tây giáp phường Thủy Phương; Nam giáp xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy; Bắc giáp xã Phú Lương và xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Thành lập phường Thủy Phương thuộc thị xã Hương Thủy trên cơ sở toàn bộ 2.825,06 ha diện tích tự nhiên và 12.910 nhân khẩu của xã Thủy Phương.

Phường Thủy Phương có 2.825,06 ha diện tích tự nhiên và 12.910 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thủy Phương: Đông giáp phường Thủy Châu; Tây giáp với phường Thủy Dương và xã Thủy Bằng; Nam giáp xã Phú Sơn; Bắc giáp xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

đ) Thành lập phường Thủy Dương thuộc thị xã Hương Thủy trên cơ sở toàn bộ 1.249,89 ha diện tích tự nhiên và 11.115 nhân khẩu của xã Thủy Dương.

Phường Thủy Dương có 1.249,89 ha diện tích tự nhiên và 11.115 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thủy Dương: Đông giáp phường Thủy Phương; Tây giáp xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và các phường: An Đông, An Tây, thành phố Huế; Nam giáp xã Thủy Bằng; Bắc giáp xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

3. Sau khi thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy:

Thị xã Hương Thủy có 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính, bao gồm các phường: Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Phương, Thủy Dương và các xã: Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Vân, Dương Hòa, Phú Sơn.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 506.527,92 ha diện tích tự nhiên và 1.087.579 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện: Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 09/02/2010 thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.665

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.207.90