Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quận 6 Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 17/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 6
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân, các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân. Nhất trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2008; mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Hội đồng nhân dân quận có ý kiến như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008:

Năm 2008, tuy tình hình kinh tế cả nước chịu sự tác động của nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; nhưng dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận cùng sự nỗ lực của các phòng, ban, Mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đã khắc phục khó khăn, bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ước hoàn thành vượt 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đề ra: tổng doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 35% so với năm 2007 (chỉ tiêu tăng trên 18%); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 14,90% so với năm 2007 (chỉ tiêu tăng trên 10%); tổng thu ngân sách nhà nước đạt 129,86% kế hoạch, thu ngân sách địa phương đạt 130,88% kế hoạch, chi ngân sách địa phương đạt 122,42%; duy trì kết quả công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục, cơ bản 14/14 phường hoàn thành phổ cập bậc trung học; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, nợ quá hạn Quỹ Xóa đói giảm nghèo 4,44% (chỉ tiêu dưới 5%); giới thiệu, giải quyết việc làm cho 11.865 lao động (chỉ tiêu 10.000 lao động); giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,65‰ (chỉ tiêu 0,1‰); kéo giảm phạm pháp hình sự 16,55%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 68,18% (tăng 19,21% so với cùng kỳ năm 2007).

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại như: việc tiết kiệm chi 10% không đạt chỉ tiêu của thành phố giao (chỉ thực hiện được 2,452 tỷ đồng/4,343 tỷ đồng) do một số khoản chi thường xuyên không thể cắt giảm được, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 95,86% kế hoạch; công tác lập dự án bồi thường một số dự án còn chậm, tiến độ phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn chậm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở tuy có nhiều nỗ lực thực hiện nhưng vẫn còn đọng 1.660 hồ sơ. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị tuy có chuyển biến nhất định nhưng ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa cao, nên tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường vẫn còn nhiều, việc xử phạt theo thủ tục đơn giản đối với hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị các phường vẫn còn nhiều lúng túng; việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả chưa cao. Tình hình phạm pháp hình sự tuy có được kéo giảm, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn có chiều hướng gia tăng.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2009:

1. Mục tiêu:

Tiếp tục góp phần cùng thành phố, cả nước kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2006 - 2010.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng trên 18%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trên 10%.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 500,400 tỷ đồng.

- Thu ngân sách địa phương (chưa kể nguồn vốn xây dựng cơ bản do Thành phố phân cấp): 219,055 tỷ đồng.

- Chi ngân sách địa phương (chi thường xuyên): 219,055 tỷ đồng.

- Duy trì và nâng cao kết quả công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục.

- Phấn đấu đến cuối năm 2009 nâng mức thu nhập các hộ nghèo trên 8.000.000 đồng/người/năm.

- Nợ quá hạn Quỹ giảm nghèo dưới 5%.

- Giới thiệu, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,1‰.

- Đầu tư 01 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự và đấu tranh khám phá án của ngành đề ra.

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng “Thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”; bảo đảm tăng trưởng kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; tăng cường công tác hậu kiểm, chống hàng gian, hàng giả, đầu cơ tích trữ.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống thất thu các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng; tăng cường công tác giám sát đầu tư xây dựng của cộng đồng.

4. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đô thị, thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đúng thời gian quy định.

5. Công bố các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận đến năm 2020; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên phường; quy hoạch lộ giới đường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên địa bàn 14 phường quận 6; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010).

6. Đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao; thực hiện tốt các chính sách xã hội; dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động; tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng,

8. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2009 “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chú trọng cơ chế “Một cửa liên thông”; đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, phục vụ tốt nhân dân. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

10. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự - dân sự; bảo đảm hoạt động tư pháp thực hiện đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.638

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!