Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2017 về kết quả giám sát và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 05/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐY MẠNH CÔNG TÁC QUN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOT ĐNG KHOÁNG SN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đng nhân dân tnh về kết quả giám sát tình hình qun lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung báo cáo kết qu giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay và nhn mạnh một số nội dung sau:

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản nhìn chung đã được Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành chức năng cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật và đạt được một số kết quả nhất định, ngành công nghiệp khai khoáng của tnh đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một shạn chế, bất cập như: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản chưa được kịp thời; các cơ quan chuyên môn chưa chủ động tham mưu, đề xuất được các giải pháp quản lý hiệu quả; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa quản lý được sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản, thực hiện nghĩa vụ tài chính, bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc, còn xảy ra tình trạng khai báo sản lượng khai thác không đúng với thực tế, gây thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước; tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để, gây bức xúc trong nhân dân.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên; phí bảo vệ môi trường đi vi khai thác khoáng sản và các quy định của pháp luật hiện hành đối với các nội dung thuộc thm quyền của địa phương.

2. Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan với Ủy ban nhân dân các huyn, thành phố trong qun lý hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, thực hiện xong trong quý II năm 2017.

3. Nâng cao chất lượng thm định của Hội đồng thẩm định liên quan đến hoạt đng cp phép khoáng sn; xem xét năng lực hoạt động của các đơn vị được cấp phép, đảm bảo hoạt động có hiu qusau khi cấp phép; quan tâm thu hút các doanh nghiệp sử dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, công nghệ phù hợp đầu tư vào địa bàn nhằm nâng cao hiệu qukhai thác, chế biến khoáng sn.

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp được cấp mtrước Luật Khoáng sn năm 2010 tiến hành đánh giá trữ lượng và thực hiện phê duyệt trữ lượng khoáng sn theo quy định của pháp luật; áp dụng ấn định thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

5. Đy mạnh các biện pháp để doanh nghiệp sớm đưa nhà máy chế biến sâu khoáng sn đi vào hoạt động; thực hiện các giải pháp khuyến khích chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hp vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, bảo vệ môi tờng của các doanh nghiệp; có giải pháp xử lý dt điểm tình trạng các doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; thu hồi giy phép đầu tư, giấy phép khai thác, chế biến thuộc thẩm quyền đối với các doanh nghiệp vi phạm, thực hiện chậm tiến đ theo quy định của pháp luật. Có giải pháp bo vệ khoáng sản chưa khai thác, phát hiện, ngăn chn kp thi hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

7. Có giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của các cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến qun lý hoạt động khoáng sản; phát huy vai trò giám sát, phn biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

8. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét sửa đổi bổ sung các quy định của pháp lut về hoạt đng khoáng sn nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân tnh kết quthực hiện tại kỳ họp cui năm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tđại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Công tác đại bi
u (UBTVQH);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các sở, ban, ngành đoàn th
tỉnh;
- TT. Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, H
S

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2017 về kết quả giám sát và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91