Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh quyết toán năm 2007; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008; dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 17/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NĂM 2007; TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008; DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Sau khi xem xét báo cáo điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2007; tình hình thu, chi ngân sách năm 2008; dự toán ngân sách năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2007 sau khi được Sở Tài chính thẩm định như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:                                                            456.143.319.616 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                                                         296.847.818.152 đồng.

Bao gồm:

- Các khoản thu được hưởng 100%                                                           67.206.943.715 đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)                                                    67.772.604.557 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                                                          67.922.314.957 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước                                                             40.642.188.506 đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                                            2.762.582.940 đồng.

- Các khoản ghi thu:                                                                                  50.541.156.477 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                                        233.172.517.729 đồng.

Trong đó, các khoản ghi chi:                                                                      50.541.156.477 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007:                                             63.675.300.423 đồng.

Bao gồm:

- Kết dư ngân sách quận:                                                                          56.560.290.927 đồng.

- Kết dư ngân sách phường:                                                                       7.025.009.496 đồng.

   (trong đó kết dư nguồn lao động công ích là:                                             1.812.709.655 đồng).

Điều 2. Về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008:

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2007 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2008, Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận và việc điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Trong năm 2008, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2008, đạt được những kết quả khả quan. Ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt 129,86% kế hoạch, nhìn chung các khoản thu đều đạt và vượt dự toán, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất ước đạt 81,018 tỷ đồng (kế hoạch giao 5 tỷ); riêng thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 95,86%. Ước tổng thu ngân sách địa phương đạt 130,88% kế hoạch; ước chi ngân sách địa phương đạt 122,42% kế hoạch, chi vượt kế hoạch là do chi theo nhu cầu thực tế phát sinh như chi tăng lương, trợ cấp nghỉ việc, đồ dùng dạy học, bổ sung kinh phí khoán cấp phường... Nhìn chung, Ủy ban nhân dân quận đã điều hành ngân sách đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quận.

Điều 3. Thông qua dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:                                                       500,400 tỷ đồng.

Trong đó, thu thuế CTN ngoài quốc doanh:                                           286,000 tỷ đồng.

2. Thu, chi ngân sách địa phương:

2.1. Tổng thu ngân sách địa phương: 219,055 tỷ đồng.

(tăng 5,134 tỷ đồng so với dự toán thành phố giao)

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương: 219,055 tỷ đồng (chi thường xuyên).

Điều 4. Trong quá trình điều hành ngân sách năm 2009, Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân quận các vấn đề như sau:

1. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị quận và 14 phường theo đúng quy định.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch; tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý nợ đọng thuế.

3. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

4. Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả; chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách; xuất toán những khoản chi không đúng quy định và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh quyết toán năm 2007; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008; dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226