Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi cụ thể và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 04/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CỤ THỂ VÀ THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 20
(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Xét Tờ trình số 354/TTr-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cụ thể và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế -ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Nghị quyết này quy định mức chi cụ thể và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

b) Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp (tỉnh, huyện, xã);

b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (tỉnh, huyện, xã);

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác phục vụ bầu cử.

Điều 2. Mức chi cụ thể, thời gian hưởng chế độ hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

1. Mức chi cụ thể và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Kinh phí phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do ngân sách Nhà nước đảm bảo (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đối với khối lượng công việc của địa phương đã triển khai thực hiện trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Nghị quyết này và chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

5. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, kỳ họp thứ 20 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực
Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị
tỉnh Bến Tre;
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đồng Khởi;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh; Trung tâm TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI CỤ THỂ VÀ THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Nghị quyết số 04 /2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Ghi chú

1

Chi tổ chức hội nghị, tập huấn

 

 

 

a

Chi tổ chức hội nghị

 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

b

Chi tổ chức tập huấn cho người tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử

 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

2

Chi bồi dưỡng các cuộc họp

 

 

 

 

 

a

Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử

 

 

 

 

 

 

- Chủ trì

đồng/người/buổi

200.000

180.000

150.000

 

 

- Thành viên tham dự

đồng/người/buổi

100.000

90.000

80.000

 

 

- Các đối tượng phục vụ

đồng/người/buổi

50.000

50.000

50.000

 

b

Các cuộc họp khác liên quan đến công tác bầu cử

 

 

 

 

 

 

- Chủ trì

đồng/người/buổi

150.000

130.000

100.000

 

 

- Thành viên tham dự

đồng/người/buổi

80.000

70.000

60.000

 

 

- Các đối tượng phục vụ

đồng/người/buổi

50.000

50.000

50.000

 

3

Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử

 

 

 

 

 

 

Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí bầu cử, các đoàn công tác được chi như sau:

 

 

 

 

 

 

- Trưởng đoàn giám sát

đồng/người/buổi

200.000

180.000

150.000

 

 

- Thành viên chính thức của đoàn giám sát

đồng/người/buổi

100.000

90.000

80.000

 

 

- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đoàn giám sát

 

 

 

 

 

 

+ Phục vụ trực tiếp

đồng/người/buổi

80.000

70.000

60.000

 

 

+ Phục vụ gián tiếp (lái xe, bảo vệ lãnh đạo)

đồng/người/buổi

50.000

40.000

30.000

 

 

- Chi xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát:

 

 

 

 

 

 

+ Báo cáo tổng hợp kết quả của từng đoàn công tác; báo cáo tổng hợp kết quả của đợt kiểm tra, giám sát; báo cáo tổng hợp kết quả các đợt kiểm tra, giám sát trình Ủy ban bầu cử

đồng/báo cáo

2.000.000

1.500.000

1.000.000

 

 

+ Xin ý kiến bằng văn bản các cá nhân, chuyên gia:

đồng/người/lần

300.000

200.000

100.000

Tổng mức chi xin ý kiến tối đa là 1.000.000 đồng/người/văn bản

 

+ Chỉnh lý, hoàn chỉnh báo cáo

đồng/báo cáo

500.000

400.000

300.000

 

4

Chi xây dựng văn bản

 

 

 

 

 

a

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử

 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các định mức chi phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

 

 

b

Chi xây dựng các văn bản ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch; văn bản chỉ đạo, triển khai; văn bản hướng dẫn; báo cáo sơ kết, tổng kết; biên bản tổng kết cuộc bầu cử):

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý)

đồng/văn bản

1.500.000

1.000.000

500.000

 

 

- Chi cho các cá nhân, chuyên gia tham gia ý kiến bằng văn bản

đồng/người/lần

300.000

200.000

100.000

Tổng mức chi xin ý kiến tối đa là 1.000.000 đồng/người/văn bản

5

Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử

 

 

 

 

a

Bồi dưỡng theo mức khoán/tháng cho các đối tượng:

 

 

 

 

 

 

Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau chỉ được hưởng mức bồi dưỡng cao nhất. Danh sách chi bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định thành lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các Tiểu ban Ủy ban bầu cử

đồng/người/tháng

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử được tính từ thời điểm có văn bản của cấp có thẩm quyền thành lập các tổ chức bầu cử tại địa phương có hiệu lực thi hành đến khi kết thúc nhiệm vụ theo quy định pháp luật

 

- Thành viên Ủy ban bầu cử, Phó Trưởng các Tiểu ban và Thành viên các Tiểu ban Ủy ban bầu cử

đồng/người/tháng

1.500.000

1.000.000

700.000

 

- Thành viên Tổ giúp việc (Tổ công tác) của các Tiểu ban Ủy ban bầu cử

đồng/người/tháng

1.000.000

700.000

500.000

b

Các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (ngoài các đối tượng đã được huy động, trưng tập tham gia tại các Tiểu ban, các Tổ giúp việc của Tiểu ban Ủy ban bầu cử)

đồng/người/ngày

100.000

80.000

50.000

Thời gian hưởng chế độ chi bồi dưỡng không quá 15 ngày tính theo ngày thực hiện nhiệm vụ thực tế (không bao gồm những ngày tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ trực tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử).

 

Trường hợp thời gian huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử lớn hơn 15 ngày, thực hiện chi bồi dưỡng theo mức:

đồng/người/tháng

1.500.000

1.200.000

750.000

Danh sách chi trên cơ sở quyết định, văn bản huy động, trưng tập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c

Chi bồi dưỡng 02 ngày cao điểm phục vụ công tác bầu cử (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử),

đồng/người/ngày

150.000

150.000

150.000

Áp dụng đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử; danh sách đối tượng được hưởng chế độ chi bồi dưỡng theo các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6

Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử:

 

a

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các Tiểu ban Ủy ban bầu cử

đồng/người/tháng

400.000

350.000

300.000

Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử được tính từ thời điểm có văn bản của cấp có thẩm quyền thành lập các tổ chức bầu cử tại địa phương có hiệu lực thi hành đến khi kết thúc nhiệm vụ theo quy định pháp luật

b

Thành viên Ủy ban bầu cử; Phó Trưởng các Tiểu ban và Thành viên các Tiểu ban Ủy ban bầu cử

đồng/người/tháng

350.000

300.000

250.000

c

Thành viên Tổ giúp việc (Tổ công tác) của các Tiểu ban Ủy ban bầu cử

đồng/người/tháng

250.000

200.000

150.000

d

Ngoài các đối tượng nêu trên, trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quyết định danh sách cán bộ tham gia phục vụ công tác bầu cử được chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động

đồng/người/tháng

200.000

150.000

100.000

7

Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

 

 

 

 

a

Người được giao trực tiếp công dân

đồng/người/buổi

80.000

80.000

80.000

 

b

Người phục vụ trực tiếp việc tiếp công dân

đồng/người/buổi

60.000

60.000

60.000

 

c

Người phục vụ gián tiếp việc tiếp công dân

đồng/người/buổi

50.000

50.000

50.000

 

8

Chi đóng hòm phiếu

đồng/hòm phiếu

350.000

 

9

Chi khắc dấu

đồng/dấu

250.000

 

10

Chi bảng niêm yết danh sách bầu cử

đồng/bảng

1.500.000

 

11

Chi khoán hỗ trợ tiền (trà, nước, bánh,...) cho các Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) trong việc tuyên truyền về bầu cử

đồng/Tổ NDTQ

150.000

 

12

Chi khoán hỗ trợ tiền trang trí cho các khu vực bỏ phiếu (màn che, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướm,...)

đồng/khu vực bỏ phiếu

1.500.000

 

13

Đối với các nội dung chi khác không thuộc định mức nêu trên thì thực hiện theo các quy định hiện hành, thanh toán theo thực tế, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi cụ thể và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1