Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 03/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (theo Phụ lục đính kèm).

Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Kinh phí đảm bảo một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2015; bãi bỏ nội dung tại khoản 11 của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II); Ban Công tác ĐB;
- Bộ Tài chính, Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- UB KT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh, các phòng chuyên môn;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 3 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Nội dung

Mức chi

I

Các nội dung chi theo quy định hiện hành của Trung ương

Theo các văn bản quy định hiện hành của Trung ương (tùy nội dung, tính chất, quy mô công việc sẽ áp dụng theo mức chi của các văn bản QPPL của địa phương tương ứng)

1

Chi công tác phí cho những người đi công tác

Thông tư 97/2010/TT-BTC

2

Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng

Thông tư: 139/2010/TT-BTC , 97/2010/TT-BTC

3

Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quản lý

Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

4

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư 97/2010/TT-BTC

5

Chi biên soạn, biên dịch tài liệu hòa giải ở cơ sở

Thông tư: 123/2009/TT-BTC , 14/2014/TTLT-BTC-BTP , 01/2010/TT-BTC

6

Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại các chương trình, chuyên mục hòa giải ở cơ sở trên sóng phát thanh, truyền hình

Thông tư: 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT, 14/2014/TTLT-BTC-BTP

7

Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về hòa giải ở cơ sở

Nghị định: 42/2010/NĐ-CP , 39/2012/NĐ-CP

8

Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư 58/2011/TT-BTC

9

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

10

Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư: 194/2012/TT-BTC , 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

11

Chi rà soát, hệ thống hóa các văn bản, triển khai nhiệm vụ của Chương trình, Đề án, kiến nghị hoàn thiện thể chế hòa giải ở cơ sở

Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP

12

Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

13

Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳ hằng năm về công tác hòa giải ở cơ sở

Thông tư: 06/2007/TT-BTC , 97/2010/TT-BTC

14

Chi mua, thuê, sửa chữa trang thiết bị, tài sản, chi mua sách báo, tài liệu, văn phòng phẩm và một số khoản chi mua, thuê khác phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở

Quy định của các văn bản QPPL hiện hành

15

Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

16

Chi thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở (ngoài các nội dung quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 nêu trên)

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

17

Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế

18

Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT

II.

Các nội dung chi thuộc thẩm quyền của địa phương

 

1

Chi thù lao cho hòa giải viên (trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải)

 

- Hòa giải thành

200.000 đồng/vụ, việc/ tổ hòa giải

- Hòa giải không thành

150.000 đồng/vụ, việc/ tổ hòa giải

2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn

Bằng 5 tháng lương cơ sở

3

Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống)

100.000 đồng/tổ hòa giải/ tháng

4

Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên

70.000 đồng/người/buổi

5

Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên

10.000 đồng/người/buổi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND ngày 03/07/2015 quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79