Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2005/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 05/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2005/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẠI KỲ HỌP THỨ 4HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 4
(Từ ngày 02 đến ngày 6/8/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NĐ-YBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 27/7/2005 của Thường trực HĐND Thành phố; Căn cứ báo cáo trả lời kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 4 và báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 của UBND Thành phố;
Căn cứ ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố
,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cử tri là một nhiệm vụ quan trọng của HĐND và UBND Thành phố, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở Thủ đô.

Mọi kiến nghị chính đáng của cử tri phải được cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết nhanh chóng, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và trả lời cử tri đúng thời gian quy định. Những trường hợp không giải quyết được cũng phải trả lời rõ ràng.

Các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giải quyết kiến nghị cử tri được biểu dương kịp thời; Các cơ quan thiếu trách nhiệm trước kiến nghị chính đáng của cử tri, không giải quyết hoặc giải quyết chiếu lệ, đùn đẩy, đối phó được xử lý theo quy định, trong đó có hình thức xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Điều 2. Về trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4.

Hội đồng nhân dân Thành phố hoan nghênh UBND Thành phố đã nghiêm túc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên một số nội dung trả lời con chung chung, chưa rõ trách nhiệm, giải pháp, thời gian giải quyết.

Giao UBND Thành phố tiếp tục trả lời 108 vấn đề còn lại mà cử tri kiến nghị trước ngày 30/9/2005. Chỉ đạo giải quyết có kết quả các kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4.

Điều 3. Về trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4.

Căn cứ ý kiến trả lời chất vấn của UBND và các cơ quan chuyên môn, HĐND Thành phố yêu cầu:

1-Về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, cải tạo khu vực ngoài đê:

- HĐND Thành phố thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và cho phép thành phố Hà Nội được vận dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng, cải tạo các công trình phục vụ lợi ích công cộng và dân sinh ở ngoài đê sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội.

-Giao UBND Thành phố tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương để có cơ chế, chính sách, giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc nhất liên quan đến khu vực ngoài đê (17 nhà gỗ ở phường Chương Dương, một số cơ sở hạ tầng xã hội…) trong năm 2005, để tiếp tục tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo.

2-Giao UBND Thành phố xây dựng ban hành quy trình tiếp nhận và quản lý; chỉ đạo giải quyết, khắc phục các sự cố về chất lượng nhà chung cư tái định cư và nhà phục vụ cho các đối tượng chính sách, hoàn thành trong năm 2005.

3-Về công tác quy hoạch: Giao UBND thành phố ban hành quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch theo Luật xây dựng và Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngay sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.

Trước mắt giao UBND các huyện tổ chức lập và duyệt quy hoạch các điểm dân cư nông thôn. Trong năm 2006 mỗi huyện duyệt ít nhất 2 điểm dân cư nông thôn.

4-Về quản lý, khai thác, sử dụng 20% quỹ đất, 30% và 50% quỹ nhà và việc sử dụng các diện tích tầng 1 tại các khu nhà tái định cư cao tầng của thành phố: Giao UBND thành phố kiểm tra, ban hành quy định quản lý sử dụng phù hợp với các quy định của pháp luật, báo cáo HĐND tại kỳ họp thứ 5.

Hoàn thành việc tiếp nhận và quản lý nhà ở tự quản trên địa bàn Thành phố trước tháng 6/2006.

5-Về công tác cải cách hành chính: Giao UBND Thành phố hoàn thành việc xây dựng cơ chế phối hợp, giải quyết các thủ tục hành chính giữa các cấp và ngành theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐ của HĐND Thành phố. Năm 2005 tập trung vào 2 lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và cấp đất.

Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân.

6-Về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND Thành phố tiến hành rà soát, tổng hợp, phân loại đối với 83 vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại, đã có kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo chưa thực hiện, hoặc chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ, có phương án chỉ đạo các đơn vị phấn đấu đến hết năm 2005 giải quyết được 50% số vụ việc tồn đọng, số còn lại giải quyết trong năm 2006.

7-Về công tác xã hội hóa:

Yêu cầu UBDN Thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ đô thị, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, có biện pháp mở rộng phạm vi và số đơn vị ngoài nhà nước tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ đô thị. Hoàn thành các cơ chế chính sách trong kế hoạch năm 2005 đã trình HĐND Thành phố.

Giao UBND Thành phố xem xét, tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ việc giải quyết các nội dung nêu trên, báo cáo HĐND Thành phố quyết định hoặc thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố bổ sung kinh phí và báo cáo lại HĐND Thành phố vào kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị UBMTTQ, các tầng lớp nhân dân Thủ đô ủng hộ thực hiện và giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp trong thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH

Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐ ngày 05/08/2005 về việc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội do Thành Phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.642

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!