Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở nông thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 02/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 24/HĐND-PC ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố để thành lập 332 thôn mới, tổ dân phố mới, trong đó:

a) Thành phố Tuyên Quang: Sáp nhập 242 thôn, tổ dân phố để thành lập 113 thôn mới, tổ dân phố mới.

b) Huyện Yên Sơn: Sáp nhập 167 thôn, tổ dân phố để thành lập 81 thôn mới, tổ dân phố mới.

c) Huyện Chiêm Hóa: Sáp nhập 120 thôn, tổ dân phố để thành lập 59 thôn mới, tổ dân phố mới.

d) Huyện Hàm Yên: Sáp nhập 75 thôn, tổ dân phố để thành lập 37 thôn mới, tổ dân phố mới.

đ) Huyện Sơn Dương: Sáp nhập 47 thôn, tổ dân phố để thành lập 23 thôn mới, tổ dân phố mới.

e) Huyện Na Hang: Sáp nhập 26 thôn, tổ dân phố để thành lập 13 thôn mới, tổ dân phố mới.

g) Huyện Lâm Bình: Sáp nhập 12 thôn để thành lập 06 thôn mới.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

2. Đổi tên 54 thôn, tổ dân phố, trong đó:

a) Thành phố Tuyên Quang: 48 thôn, tổ dân phố.

b) Huyện Na Hang: 04 thôn.

c) Huyện Chiêm Hóa: 02 thôn, tổ dân phố.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Những người đang đảm nhiệm các chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, có thời gian làm việc liên tục không bị gián đoạn, dôi dư không tiếp tục đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập thôn, tổ dân phố (cả trường hợp kiêm nhiệm).

2. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 3% mức lương cơ sở mua thẻ bảo hiểm y tế đến hết năm 2019 (trừ những trường hợp đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế).

b) Hỗ trợ một lần theo các mức sau:

Chức danh

Mức hỗ trợ theo năm công tác (Đơn vị tính: Đồng)

Dưới 2,5 năm

Đủ 2,5 đến dưới 5 năm

Đủ 5 năm đến dưới 10 năm

Đủ 10 năm đến dưới 15 năm

Đủ 15 năm dưới 20 năm

Từ 20 năm
trở lên

Bí thư Chi bộ thôn;
Bí thư Chi bộ tổ dân phố

2.000.000

2.500.000

2.900.000

3.300.000

3.700.000

4.100.000

Trưởng thôn;
Tổ trưởng tổ dân phố

Phó trưởng thôn;
Tổ phó tổ dân phố

1.600.000

2.000.000

2.300.000

2.600.000

3.000.000

3.200.000

Công an viên (ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn)

Bảo vệ dân phố

Thôn đội trưởng

Nhân viên y tế thôn (thôn thuộc các xã vùng khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

Nhân viên y tế thôn (thôn thuộc các xã còn lại)

1.200.000

1.300.000

1.500.000

1.700.000

2.000.000

2.200.000

Nhân viên y tế tổ dân phố (ở tổ dân phố)

Đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thời gian công tác liên tục, đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách khác nhau ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND) thì thực hiện mức hỗ trợ ở chức danh đang đảm nhiệm tại thời điểm sáp nhập, thời gian tính hỗ trợ được tính bằng tổng thời gian đã từng đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Thời điểm để xác định thời gian công tác liên tục tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4.Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, kỳ họp bất thường thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

- Các văn phòng: Chủ tịch nước; Quốc hội, Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, văn phòng cấp tỉnh;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- T
hường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Dg).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

DANH SÁCH

THÔN, TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN SÁT NHẬP THUỘC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập

Tên thôn,
tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

PHƯỜNG Ỷ LA

 

 

1

Sáp nhập tổ dân phố 1 với tổ dân phố 2

Tổ dân phố 1

 

2

Sáp nhập tổ dân phố 3 với tổ dân phố 5

Tổ dân phố 2

 

3

Sáp nhập tổ dân phố 9 với tổ dân phố 11

Tổ dân phố 6

 

4

Sáp nhập tổ dân phố 4 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 7

 

 

PHƯỜNG TÂN HÀ

 

 

5

Sáp nhập tổ dân phố 1 với tổ dân phố 2

Tổ dân phố 1

 

6

Sáp nhập tổ dân phố 3 với tổ dân phố 4

Tổ dân phố 2

 

7

Sáp nhập tổ dân phố 7 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 5

 

8

Sáp nhập tổ dân phố 9 với tổ dân phố 10

Tổ dân phố 6

 

9

Sáp nhập tổ dân phố 11 với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 7

 

10

Sáp nhập tổ dân phố 17 với tổ dân phố 18

Tổ dân phố 11

 

11

Sáp nhập tổ dân phố 19 với tổ dân phố 20

Tổ dân phố 12

 

12

Sáp nhập tổ dân phố 21 với tổ dân phố 23

Tổ dân phố 14

 

13

Sáp nhập tổ dân phố 22 với tổ dân phố 24

Tổ dân phố 15

 

14

Sáp nhập tổ dân phố 25 với tổ dân phố 26

Tổ dân phố 16

 

15

Sáp nhập tổ dân phố 27 với tổ dân phố 28

Tổ dân phố 17

 

 

PHƯỜNG PHAN THIẾT

 

 

16

Sáp nhập tổ dân phố 2 với tổ dân phố 36

Tổ dân phố 1

 

17

Sáp nhập tổ dân phố 1 với tổ dân phố 3

Tổ dân phố 2

 

18

Sáp nhập tổ dân phố 5 với tổ dân phố 7

Tổ dân phố 3

 

19

Sáp nhập tổ dân phố 9 với tổ dân phố 10

Tổ dân phố 4

 

20

Sáp nhập tổ dân phố 11 với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 5

 

21

Sáp nhập tổ dân phố 6 với tổ dân phố 13

Tổ dân phố 6

 

22

Sáp nhập tổ dân phố 8, tổ dân phố 15 với tổ dân phố 14

Tổ dân phố 7

 

23

Sáp nhập tổ dân phố 16 với tổ dân phố 17

Tổ dân phố 8

 

24

Sáp nhập tổ dân phố 18 với tổ dân phố 19

Tổ dân phố 9

 

25

Sáp nhập tổ dân phố 20 với tổ dân phố 21

Tổ dân phố 10

 

26

Sáp nhập tổ dân phố 32 với tổ dân phố 33

Tổ dân phố 11

 

27

Sáp nhập tổ dân phố 29 với tổ dân phố 30

Tổ dân phố 14

 

28

Sáp nhập tổ dân phố 28 với tổ dân phố 34

Tổ dân phố 15

 

29

Sáp nhập tổ dân phố 25 với tổ dân phố 27

Tổ dân phố 16

 

30

Sáp nhập tổ dân phố 23, tổ dân phố 24 với tổ dân phố 26

Tổ dân phố 17

 

31

Sáp nhập tổ dân phố 4 với tổ dân phố 22

Tổ dân phố 18

 

 

PHƯỜNG MINH XUÂN

 

 

32

Sáp nhập tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 với tổ dân phố 4

Tổ dân phố 1

 

33

Sáp nhập tổ dân phố 3 với tổ dân phố 6

Tổ dân phố 2

 

34

Sáp nhập tổ dân phố 7 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 3

 

35

Sáp nhập tổ dân phố 5, tổ dân phố 9 với tổ dân phố 10

Tổ dân phố 4

 

36

Sáp nhập tổ dân phố 11 với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 5

 

37

Sáp nhập tổ dân phố 13, tổ dân phố 14 với tổ dân phố 15

Tổ dân phố 6

 

38

Sáp nhập tổ dân phố 19 với tổ dân phố 20

Tổ dân phố 7

 

39

Sáp nhập tổ dân phố 21 với tổ dân phố 22

Tổ dân phố 8

 

40

Sáp nhập tổ dân phố 17, tổ dân phố 18 với tổ dân phố 25

Tổ dân phố 10

 

41

Sáp nhập tổ dân phố 23, tổ dân phố 24 với tổ dân phố 30

Tổ dân phố 11

 

42

Sáp nhập tổ dân phố 32 với tổ dân phố 40

Tổ dân phố 12

 

43

Sáp nhập tổ dân phố 31 với tổ dân phố 33

Tổ dân phố 13

 

44

Sáp nhập tổ dân phố 28 với tổ dân phố 29

Tổ dân phố 14

 

45

Sáp nhập tổ dân phố 26 với tổ dân phố 27

Tổ dân phố 15

 

46

Sáp nhập tổ dân phố 34, tổ dân phố 35 với tổ dân phố 36

Tổ dân phố 16

 

47

Sáp nhập tổ dân phố 37 với tổ dân phố 38

Tổ dân phố 17

 

 

PHƯỜNG TÂN QUANG

 

 

48

Sáp nhập tổ dân phố 1 với tổ dân phố 2

Tổ dân phố 1

 

49

Sáp nhập tổ dân phố 3 với tổ dân phố 4

Tổ dân phố 2

 

50

Sáp nhập tổ dân phố 7 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 3

 

51

Sáp nhập tổ dân phố 9 với tổ dân phố 10

Tổ dân phố 4

 

52

Sáp nhập tổ dân phố 5, tổ dân phố 6 với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 5

 

53

Sáp nhập tổ dân phố 11 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 6

 

54

Sáp nhập tổ dân phố 13 với tổ dân phố 29

Tổ dân phố 7

 

55

Sáp nhập tổ dân phố 14 với tổ dân phố 19

Tổ dân phố 8

 

56

Sáp nhập tổ dân phố 15 với tổ dân phố 26

Tổ dân phố 9

 

57

Sáp nhập tổ dân phố 27 với tổ dân phố 28

Tổ dân phố 10

 

58

Sáp nhập tổ dân phố 16 với tổ dân phố 34

Tổ dân phố 11

 

59

Sáp nhập tổ dân phố 30 với tổ dân phố 31

Tổ dân phố 12

 

60

Sáp nhập tổ dân phố 32 với tổ dân phố 33

Tổ dân phố 13

 

61

Sáp nhập tổ dân phố 17 với tổ dân phố 22

Tổ dân phố 14

 

62

Sáp nhập tổ dân phố 20 với tổ dân phố 21

Tổ dân phố 15

 

63

Sáp nhập tổ dân phố 24 với tổ dân phố 25

Tổ dân phố 16

 

64

Sáp nhập tổ dân phố 23 với tổ dân phố 35

Tổ dân phố 17

 

 

PHƯỜNG NÔNG TIẾN

 

 

65

Sáp nhập tổ dân phố 1 với tổ dân phố 2

Tổ dân phố 1

 

66

Sáp nhập tổ dân phố 3 với tổ dân phố 4

Tổ dân phố 2

 

67

Sáp nhập tổ dân phố 5 với tổ dân phố 6

Tổ dân phố 3

 

68

Sáp nhập tổ dân phố 7 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 4

 

69

Sáp nhập tổ dân phố 9 với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 5

 

70

Sáp nhập tổ dân phố 14 với tổ dân phố 15

Tổ dân phố 9

 

71

Sáp nhập tổ dân phố 16, tổ dân phố 17 với tổ dân phố 18

Tổ dân phố 10

 

 

PHƯỜNG HƯNG THÀNH

 

 

72

Sáp nhập tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 với tổ dân phố 3

Tổ dân phố 1

 

73

Sáp nhập tổ dân phố 21 với tổ dân phố 22

Tổ dân phố 2

 

74

Sáp nhập tổ dân phố 4, tổ dân phố 5 với tổ dân phố 6

Tổ dân phố 4

 

75

Sáp nhập tổ dân phố 7 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 5

 

76

Sáp nhập tổ dân phố 9 với tổ dân phố 10

Tổ dân phố 6

 

77

Sáp nhập tổ dân phố 11, tổ dân phố 12 với tổ dân phố 13

Tổ dân phố 7

 

78

Sáp nhập tổ dân phố 14 với tổ dân phố 15

Tổ dân phố 8

 

79

Sáp nhập tổ dân phố 16, tổ dân phố 17 với tổ dân phố 18

Tổ dân phố 9

 

 

XÃ TRÀNG ĐÀ

 

 

80

Sáp nhập xóm 1 với xóm 2

Xóm 1

 

81

Sáp nhập xóm 3 với xóm 4

Xóm 2

 

82

Sáp nhập xóm 6 với xóm 7

Xóm 4

 

83

Sáp nhập xóm 8, xóm 9 và xóm 10

Xóm 5

 

84

Sáp nhập xóm 12 với xóm 13

Xóm 7

 

85

Sáp nhập xóm 15 với xóm 16

Xóm 9

 

 

XÃ AN TƯỜNG

 

 

86

Sáp nhập thôn An Hòa 1 với thôn An Hòa 2

Thôn 1

 

87

Sáp nhập thôn An Hòa 3 với thôn An Hòa 4

Thôn 2

 

88

Sáp nhập thôn Viên Châu 1 với thôn Viên Châu 3

Thôn 7

 

89

Sáp nhập thôn Trung Việt 1 với thôn Trung Việt 2

Thôn 9

 

90

Sáp nhập thôn Sông Lô 1 với thôn Sông Lô 2

Thôn 12

 

91

Sáp nhập thôn Sông Lô 4 với thôn Phú Túc

Thôn 14

 

92

Sáp nhập thôn Sông Lô 5 với thôn Sông Lô 6

Thôn 15

 

93

Sáp nhập thôn Sông Lô 7 với thôn Sông Lô 9

Thôn 16

 

94

Sáp nhập thôn Sông Lô 8 với thôn Yên Phú

Thôn 17

 

95

Sáp nhập thôn Thăng Long 1 với thôn Thăng Long 2

Thôn 18

 

96

Sáp nhập thôn Thăng Long 3 với Thăng Long 4

Thôn 19

 

 

XÃ LƯỠNG VƯỢNG

 

 

97

Sáp nhập thôn Viên Châu với thôn Cổ Ngựa

Thôn 1

 

98

Sáp nhập thôn Hợp Thành với thôn Đồng Lem

Thôn 3

 

99

Sáp nhập thôn Bình Điền với thôn Phúc An

Thôn 6

 

100

Sáp nhập thôn Phó Bể với thôn Cầu Đá

Thôn 9

 

101

Sáp nhập thôn Song Lĩnh với thôn Gò Gianh

Thôn 10

 

 

XÃ AN KHANG

 

 

102

Sáp nhập thôn Trường Thi B với thôn Trường Thi C

Trường Thi B

 

103

Sáp nhập thôn Phúc Lộc B với thôn Tân Thành

Phúc Lộc B

 

104

Sáp nhập thôn Bình Ca với thôn Thúy An

Bình Ca

 

 

XÃ THÁI LONG

 

 

105

Sáp nhập thôn Hòa Bình 1 với thôn Hòa Bình 2

Hòa Bình

 

106

Sáp nhập thôn Hòa Mục 1 với thôn Hòa Mục 2

Hòa Mục

 

107

Sáp nhập thôn Tân Thành 1, Tân Thành 2 với thôn Hải Thành

Tân Hải Thành

 

108

Sáp nhập thôn Phú An 1 với thôn Phú An 2

Phú An

 

 

XÃ ĐỘI CẤN

 

 

109

Sáp nhập thôn Xá Ngoại với thôn Tân Tạo

Thôn 1

 

110

Sáp nhập thôn 9 với thôn 4

Thôn 2

 

111

Sáp nhập thôn 11 với thôn Kỳ Lãm 2

Thôn 8

 

112

Sáp nhập thôn 7 với thôn 8

Thôn 9

 

113

Sáp nhập thôn Vôi Thủy với thôn 18

Thôn 12

 

 

DANH SÁCH

THÔN, TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN SÁT NHẬP THUỘC HUYỆN YÊN SƠN
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập

Tên thôn,
tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

THỊ TRẤN TÂN BÌNH

 

 

1

Sáp nhập tổ dân phố 1 với tổ dân phố 2

Tổ dân phố 1

 

2

Sáp nhập tổ dân phố 7 với tổ dân phố 10

Tổ dân phố 7

 

 

XÃ ĐỘI BÌNH

 

 

3

Sáp nhập thôn Thống Nhất với thôn Liên Bình

Liên Bình

 

4

Sáp nhập thôn Cây Thị với thôn Đoàn Kết

Đoàn Kết

 

5

Sáp nhập thôn Xuân Bình với thôn Hưng Quốc

Hưng Quốc

 

 

XÃ NHỮ KHÊ

 

 

6

Sáp nhập thôn Hồng Hà 1 với thôn Hồng Hà 2

Hồng Hà

 

7

Sáp nhập thôn 5 với thôn 15

Thôn 5

 

8

Sáp nhập thôn 10 với thôn 17

Thôn 10

 

 

XÃ NHỮ HÁN

 

 

9

Sáp nhập thôn Tân Lập với thôn Hồ

Tân Hồ

 

10

Sáp nhập thôn Đồng Rôm 1 với thôn Đồng Rôm 2

Đồng Rôm

 

11

Sáp nhập thôn 16 với thôn Con Voi

Trung Hà

 

12

Sáp nhập thôn Cây Dừa với thôn Liên Minh 1

Cây Dừa

 

 

XÃ PHÚ LÂM

 

 

13

Sáp nhập thôn Ô Rô với thôn 18

Thôn 18

 

14

Sáp nhập thôn Ngòi Xanh 1 với thôn Ngòi Xanh 2

Ngòi Xanh

 

15

Sáp nhập thôn Vực Vại 1, thôn Vực Vại 2 với thôn Vực Vại 3

Vực Vại

 

16

Sáp nhập thôn 19 với thôn Tân Lập

Tân Lập

 

 

XÃ HOÀNG KHAI

 

 

17

Sáp nhập thôn Yên Lộc 1 với thôn Yên Lộc 2

Yên Lộc

 

18

Thôn Nghiêm Sơn 1 với thôn Nghiêm Sơn 2

Nghiêm Sơn

 

19

Thôn Từ Lưu 1 với thôn Từ Lưu 2

Từ Lưu

 

 

XÃ KIM PHÚ

 

 

20

Sáp nhập thôn 7 với thôn 8

Tân Long

 

21

Sáp nhập thôn 21 với thôn 22

T235

 

22

Sáp nhập thôn 25 với thôn 26

Sơn Khánh

 

 

XÃ TRUNG MÔN

 

 

23

Sáp nhập thôn 01 với thôn 15

Thôn 1

 

24

Sáp nhập thôn 9 với thôn 10

Thôn 9

 

25

Sáp nhập thôn 12 với thôn 13

Thôn 12

 

26

Sáp nhập thôn 2 với thôn 3

Thôn 2

 

 

XÃ CHÂN SƠN

 

 

27

Sáp nhập thôn Trung Sơn với thôn Hoàng Pháp

Hoàng Pháp

 

 

XÃ THẮNG QUÂN

 

 

28

Sáp nhập thôn Hòn Vang với thôn Văn Lập

Văn Lập

 

29

Sáp nhập thôn Minh Nông với thôn Tiền Phong

Minh Phong

 

30

Sáp nhập thôn Làng Chảu 1 với thôn Làng Chảu 2

Làng Chảu

 

 

XÃ LANG QUÁN

 

 

31

Sáp nhập thôn 1 với thôn 2

Thôn 1

 

32

Sáp nhập thôn 13 với thôn 14

Thôn 4

 

33

Sáp nhập thôn 15 với thôn 16

Thôn 5

 

34

Sáp nhập thôn 17 với thôn 19

Thôn 17

 

35

Sáp nhập thôn 4 với thôn 5

Thôn 2

 

 

XÃ TỨ QUẬN

 

 

36

Sáp nhập thôn Nhùng với thôn Dàm

Nhùng Dàm

 

37

Sáp nhập thôn Lảm với thôn Lượng

Lảm Lượng

 

 

XÃ CHIÊU YÊN

 

 

38

Sáp nhập thôn Đồng Tân với thôn Quyết Tiến

Tân Tiến

 

39

Sáp nhập thôn Vinh Quang với thôn Mai Sơn

Quang Sơn

 

40

Sáp nhập thôn Quyết Thắng với thôn Soi Long

Nam Thắng

 

 

XÃ LỰC HÀNH

 

 

41

Sáp nhập thôn Làng Ngoài 1 với thôn Làng Ngoài 2

Làng Ngoài

 

42

Sáp nhập thôn Đồng Nghiêm với thôn Đồng Vàng

Đoàn Kết

 

43

Sáp nhập thôn Khuân Lù với thôn Đồng Trò

Đồng Ngọc

 

 

XÃ TRUNG TRỰC

 

 

44

Sáp nhập thôn Đồng Đình với thôn Chín Chum

Thôn 2

 

45

Sáp nhập thôn Đồng Quảng với thôn Khuân Lịa

Thôn 4

 

46

Sáp nhập thôn Đồng Hon với thôn Khuân Sải

Thôn 5

 

 

XÃ XUÂN VÂN

 

 

47

Sáp nhập thôn Khuân Khán với thôn Đồng Dài

Khuân Khán

 

48

Sáp nhập thôn Tân Sơn 1 với thôn Tân Sơn 2

Tân Sơn

 

49

Sáp nhập thôn Sơn Hạ 2 với thôn Sơn Hạ 3

Sơn Hạ

 

 

XÃ TÂN LONG

 

 

50

Sáp nhập thôn 2 với thôn 7

Đình Quải

 

51

Sáp nhập thôn 14 với thôn 15

Cường Đạt

 

 

XÃ TÂN TIẾN

 

 

52

Sáp nhập thôn 10 với thôn 11

Thôn 6

 

53

Sáp nhập thôn 4 với thôn 5

Thôn 3

 

54

Sáp nhập thôn 6, thôn 7 với thôn Khâu Lấu

Thôn 4

 

55

Sáp nhập thôn 8 với thôn 9

Thôn 5

 

56

Sáp nhập thôn Đặng với thôn Cháy

Thôn 7

 

57

Sáp nhập thôn 2 với thôn 3

Thôn 2

 

 

XÃ THÁI BÌNH

 

 

58

Sáp nhập thôn Chanh 2 với thôn Cây Thị

Thôn 2

 

59

Sáp nhập thôn Ngành Nghề, thôn Việt Tiến với thôn Việt Thắng

Thôn 3

 

60

Sáp nhập thôn 5 với thôn 6

Thôn 4

 

61

Sáp nhập thôn Tân Bình với thôn Tân Lập

Thôn 5

 

62

Sáp nhập thôn Tân Quang với thôn Vinh Quang

Thôn 6

 

63

Sáp nhập thôn Tân Ca với thôn Việt Hương

Thôn 7

 

64

Sáp nhập thôn An Lập với thôn Hoắc

Thôn 9

 

 

XÃ TIẾN BỘ

 

 

65

Sáp nhập thôn Phúc Ninh với thôn Cà

Trung Tâm

 

66

Sáp nhập thôn Cây Thị với thôn Cả

Cả

 

67

Sáp nhập thôn Thủ Ý với thôn Dùng

Thống Nhất

 

 

XÃ PHÚ THỊNH

 

 

68

Sáp nhập thôn Đèo Bụt với thôn Tình Quang

Trung Thành

 

 

XÃ ĐẠO VIỆN

 

 

69

Sáp nhập thôn Cây Thị với thôn Khuân Uông

Thôn 1

 

70

Sáp nhập thôn Đồng Quân, thôn Khao Quân với thôn Khuân Tửu

Thôn 2

 

71

Sáp nhập thôn Đầu với thôn Phào

Thôn 4

 

 

XÃ CÔNG ĐA

 

 

72

Sáp nhập thôn Bảy Mẫu với thôn Khuân Bén

Khuân Bén

 

73

Sáp nhập thôn Khuân Gành, thôn Khuẩy Nà với thôn Sâm Sắc

Gành Nà

 

74

Sáp nhập thôn Ngòi Muôn với thôn Cả

Cả

 

75

Sáp nhập thôn Khăm Kheo với thôn Khuân Trò

Khuân Trò

 

76

Sáp nhập thôn Ngòi Tâm với thôn Lương Cải

Lương Cải

 

 

XÃ TRUNG SƠN

 

 

77

Sáp nhập thôn Khuôn Cướm với thôn Đồng Mộc

Đồng Cướm

 

78

Sáp nhập thôn Nà Đỏng với thôn Thâm Quang

Nà Quang

 

 

XÃ KIM QUAN

 

 

79

Sáp nhập thôn Khuổi Phát với thôn Làng Thang

Làng Phát

 

 

XÃ HÙNG LỢI

 

 

80

Sáp nhập thôn Bum với thôn Kẹn

Bum Kẹn

 

 

XÃ TRUNG MINH

 

 

81

Sáp nhập thôn Nà Khẻ với thôn Bản Ruộng

Bản Khẻ

 

 

DANH SÁCH

THÔN THỰC HIỆN SÁT NHẬP THUỘC HUYỆN HÀM YÊN
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập

Tên thôn, tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

Xã Yên Thuận

 

 

1

Sáp nhập thôn Nà Khà với thôn Bơi

Thôn Bơi

 

 

Xã Minh Khương

 

 

2

Sáp nhập thôn Nà Ham với thôn Thăm Bon

Thăm Bon

 

 

Xã Phù Lưu

 

 

3

Sáp nhập thôn Nà Có với thôn Mường

Mường

 

4

 Sáp nhập thôn Ma Long vào thôn Trò

Thôn Trò

 

 

Xã Tân Thành

 

 

5

Sáp nhập thôn 3 Làng Bát với thôn 5 Làng Bát

Thôn 3 Làng Bát

 

6

Sáp nhập thôn 2 Thuốc Hạ với thôn 3 Thuốc Hạ

Thôn 2 Thuốc Hạ

 

7

Sáp nhập thôn 4 Thuốc Hạ với thôn 5 Thuốc Hạ

Thôn 3 Thuốc Hạ

 

8

Sáp nhập thôn 2 Thuốc Thượng với thôn 3 Thuốc Thượng

Thôn 2 Thuốc Thượng

 

9

Sáp nhập thôn 4 Việt Thành với thôn 5 Việt Thành

Thôn 4 Việt Thành

 

10

Sáp nhập thôn 2 Mỏ Nghiều với thôn 3 Mỏ Nghiều

Thôn 2 Mỏ Nghiều

 

 

Xã Bình Xa

 

 

11

Sáp nhập thôn Đồng Cỏm 1 với thôn Đồng Cỏm 2

Đồng Cỏm

 

 

Xã Minh Hương

 

 

12

Sáp nhập thôn 2 Minh Tiến vào thôn 1 Minh Tiến

Thôn 1 Minh tiến

 

13

Sáp nhập thôn 9 Minh Tiến vào thôn 6 Minh Tiến

Thôn 6 Minh tiến

 

14

Sáp nhập thôn 4 Minh Tiến vào thôn 5 Minh Tiến

Thôn 5 Minh tiến

 

15

Sáp nhập thôn 10 Minh Tiến vào thôn 8 Minh Tiến

Thôn 8 Minh tiến

 

16

Sáp nhập thôn 2 Minh Quang vào thôn 1 Minh Quang

Thôn 1 Minh Quang

 

 

Xã Yên Lâm

 

 

17

Sáp nhập thôn 2 Nắc Con với thôn 3 Nắc Con

2 Nắc Con

 

 

Xã Nhân Mục

 

 

18

Sáp nhập thôn Đồng Cọ với thôn Đồng Vịnh

Đồng Vịnh

 

 

Xã Bằng Cốc

 

 

19

Sáp nhập thôn Tân Đông với thôn Đồng Nhật

Đồng Nhật

 

20

Sáp nhập thôn Đồng Quảng với thôn Mai Hồng

Đồng Quảng

 

21

Sáp nhập thôn Hợp Hòa I với thôn Hợp Hòa II

Hợp Hòa

 

 

Xã Thái Sơn

 

 

22

Sáp nhập thôn 1 Thái Thuỷ với thôn 2 Thái Thuỷ

Thôn 1 Thái Thuỷ

 

23

Sáp nhập thôn 3 Thái Thuỷ với thôn 4 Thái Thuỷ

Thôn 2 Thái Thuỷ

 

24

Sáp nhập thôn 5 Thái Thuỷ với thôn 6 Thái Thuỷ

Thôn 3 Thái Thuỷ

 

25

Sáp nhập thôn 34 với thôn 2 Minh Thái

Thôn 2 Minh Thái

 

26

Sáp nhập thôn 1 Thái Bình với thôn Quang Trung

Thôn Quang Trung

 

27

Sáp nhập thôn An Lâm với thôn 2 An Thạch

Thôn An Lâm

 

 

Xã Thái Hòa

 

 

28

Sáp nhập thôn Quang Thái 1 với thôn Quang Thái 3

Quang Thái

 

29

Sáp nhập thôn Đồng Chằm với thôn Làng Chùa

Đồng Chùa

 

 

Xã Đức Ninh

 

 

30

Sáp nhập thôn Núi Guột với thôn Lập Thành

Lập Thành

 

31

Sáp nhập thôn Đồng Ca, thôn Vườn Ươm với thôn Cây Xoan

Cây Xoan

 

32

Sáp nhập thôn Cây Thọ vào thôn Đồng Danh

Đồng Danh

 

33

Sáp nhập thôn Đình Đặng vào thôn Gạo

Gạo Đình

 

34

Sáp nhập thôn Ao Xanh vào thôn 20

Thôn 20

 

35

Sáp nhập thôn Thát và thôn Bình Minh

Bình Minh

 

36

Sáp nhập thôn Lĩnh với thôn Chầm Bùng

Lĩnh

 

 

Xã Hùng Đức

 

 

37

Sáp nhập Thôn Uổm với thôn Tưởn

Uổm Tưởn

 

 

DANH SÁCH

THÔN THỰC HIỆN SÁT NHẬP THUỘC HUYỆN SƠN DƯƠNG
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập

Tên thôn, tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

XÃ SƠN NAM

 

 

1

Sáp nhập thôn Ốc Lồng với thôn Văn Bảo

Văn Bảo

 

 

XÃ ĐỒNG QUÝ

 

 

2

Sáp nhập thôn Việt Lâm, thôn Nhâm Lang với Thanh Lương

Đồng Thanh

 

 

XÃ THƯỢNG ẤM

 

 

3

Sáp nhập thôn Thượng Ấm với thôn Vườn Đào

Thượng Ấm

 

 

XÃ TAM ĐA

 

 

4

Sáp nhập thôn An Lạc với thôn Phú An

An Lạc

 

 

XÃ ĐÔNG THỌ

 

 

5

Sáp nhập thôn Lâm Khê với thôn Khúc Nô

Đông Khê

 

 

XÃ VĨNH LỢI

 

 

6

Sáp nhập thôn Tam Tinh với thôn Ninh Thái

Tam Tinh

 

 

XÃ THIỆN KẾ

 

 

7

Sáp nhập thôn Tân Dân với thôn Ấp Nhội

Tân Phú

 

 

XÃ HỢP HÒA

 

 

8

Sáp nhập thôn Việt Hòa với thôn Đồng Giang

Đồng Giang

 

 

XÃ NINH LAI

 

 

9

Sáp nhập thôn Nhật Tân với thôn Hội Tiến

Tân Tiến

 

10

Sáp nhập thôn Ninh Hòa 1 với thôn Ninh Hòa 2

Ninh Hòa

 

11

Sáp nhập thôn Hoàng Tân 1 với thôn Hoàng Tân 2

Hoàng Tân

 

 

XÃ KHÁNG NHẬT

 

 

12

Sáp nhập thôn Đá Cạn với thôn Hội Trường

Hội Trường

 

13

Sáp nhập thôn Cây Gạo với thôn Trục Chín

Đoàn Kết

 

14

Sáp nhập thôn Gốc Mít với thôn Bệnh Xá

Gốc Mít

 

15

Sáp nhập thôn Gốc Quéo với thôn Khuôn Phầy

Khuôn Phầy

 

 

XÃ TÚ THỊNH

 

 

16

Sáp nhập thôn Hưng Thủy với thôn Tân Sơn

Tân Sơn

 

 

XÃ TUÂN LỘ

 

 

17

Sáp nhập thôn Vĩnh Tiến và thôn Phú Sơn

Vĩnh Tiến

 

18

Sáp nhập thôn Tân Tiến với thôn Ninh Tiến

Tân Tiến

 

19

Sáp nhập thôn Múc Ròm với thôn Vực Lửng

Tân Quang

 

 

XÃ BÌNH YÊN

 

 

20

Sáp nhập thôn Đồng Gianh với thôn Lập Binh

Lập Binh

 

21

Sáp nhập thôn Cao Tuyên với thôn Đồng Min

Đồng Min

 

 

XÃ THANH PHÁT

 

 

22

Sáp nhập thôn Tân Thành với thôn Lục Liêu

Lục Liêu

 

 

XÃ SẦM DƯƠNG

 

 

23

Sáp nhập thôn Hưng Thịnh với thôn Hưng Thành

Hưng Thịnh

 

 

DANH SÁCH

THÔN, TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN SÁT NHẬP THUỘC HUYỆN NA HANG
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập

Tên thôn, tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

Thị trấn Na Hang

 

 

1

Sáp nhập tổ dân phố 4 với tổ dân phố 6

Tổ dân phố 4

 

2

Sáp nhập tổ dân phố 7 với tổ dân phố 8

Tổ dân phố 8

 

3

Sáp nhập tổ dân phố 10 với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 10

 

4

Sáp nhập tổ dân phố 15 với tổ dân phố 17

Tổ dân phố 6

 

5

Sáp nhập tổ dân phố 16 với tổ dân phố Hà Vị

Tổ dân phố 7

 

 

Xã Năng Khả

 

 

6

Sáp nhập thôn Nà Chang với thôn Phiêng Bung

Nà Chang

 

7

Sáp nhập thôn Bản Nuầy với thôn Phiêng Quân

Bản Nuầy

 

 

Xã Thanh Tương

 

 

8

Sáp nhập thôn Pá Làng với thôn Nà Đứa

Nà Làng

 

 

Xã Thượng Nông

 

 

9

Sáp nhập thôn Khoan Hạ với thôn Khoan Thượng

Bản Khoan

 

10

Sáp nhập thôn Nà Khản với thôn Đông Đa 1

Đống Đa

 

11

Sáp nhập thôn Nà Tà với thôn Bản Hun

Nà Tà

 

 

Xã Côn Lôn

 

 

12

Sáp nhập Thôn 4 với thôn Đon Thài

Trung Mường

 

 

Xã Sinh Long

 

 

13

Sáp nhập thôn Nà Tấu với thôn Nặm Đường

Nặm Đường

 

 

DANH SÁCH

THÔN THỰC HIỆN SÁT NHẬP THUỘC HUYỆN LÂM BÌNH
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập

Tên thôn mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

Xã Thượng Lâm

 

 

1

Sáp nhập thôn Khun Hon với thôn Bản Bó

Bản Bó

 

 

Xã Khuôn Hà

 

 

2

Sáp nhập thôn Ka Nò với thôn Nà Thếm

Ka Nò

 

3

Sáp nhập thôn Nà Thảng với thôn Nà Chang

Nà Chang

 

 

Xã Lăng Can

 

 

4

Sáp nhập thôn Bản Kè A với thôn Bản Kè B

Bản Kè

 

 

Xã Bình An

 

 

5

Sáp nhập thôn Bản Dạ với thôn Nà Xé

Tân Hoa

 

 

Xã Hồng Quang

 

 

6

Sáp nhập thôn Pooi với thôn Bản Luông

Bản Luông

 

 

DANH SÁCH

THÔN, TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN SÁT NHẬP THUỘC HUYỆN CHIÊM HÓA
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập

Tên thôn, tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

Thị trấn Vĩnh Lộc

 

 

1

Sáp nhập tổ dân phố Phúc Hương 2 với tổ dân phố Phúc Hương 1

Vĩnh Hưng

 

2

Sáp nhập tổ dân phố Vĩnh Phúc với tổ dân phố Quảng Thái

Vĩnh Thái

 

3

Sáp nhập tổ dân phố Rẹ 2 với tổ dân phố Vĩnh Lợi

Vĩnh Thiện

 

4

Sáp nhập tổ dân phố A1, tổ dân phố A2 với tổ dân phố Phố Mới 2

Vĩnh Giang

 

5

Sáp nhập tổ dân phố Rẹ 1 với tổ dân phố Phố Mới 1

Vĩnh Quý

 

6

Sáp nhập tổ dân phố Vĩnh Lim với tổ dân phố Luộc 2

Vĩnh Lim

 

7

Sáp nhập tổ dân phố Trung Tâm 1 với tổ dân phố Trung Tâm 2

Vĩnh Tài

 

8

Sáp nhập tổ dân phố Trung Tâm 3 với tổ dân phố Luộc 1

Vĩnh Tiến

 

9

Sáp nhập tổ dân phố Luộc 3 với tổ dân phố Luộc 4

Vĩnh Khang

 

10

Sáp nhập tổ dân phố Đồng Luộc với tổ dân phố Đồng Tụ

Vĩnh Thịnh

 

 

Xã Minh Quang

 

 

11

Sáp nhập thôn Bản Cuống với Nà Trình

Bản Cuống

 

12

Sáp nhập thôn Nà Han với thôn Nà Áng

Kim Ngọc

 

13

Sáp nhập thôn Đon Mệnh với thôn Khun Thản

Ngọc Minh

 

14

Sáp nhập thôn Pù Đồn với thôn Bản Têm

Bình Minh

 

 

Xã Bình Phú

 

 

15

Sáp nhập thôn Khau Hán với thôn Lung Lừa

Phú Lâm

 

 

Xã Kiên Đài

 

 

16

Sáp nhập thôn Chè Hon với thôn Bản Tai

Làng Đài 1

 

17

Sáp nhập thôn Nà Bó với thôn Khun Miềng

Làng Khây 1

 

 

Xã Tri Phú

 

 

18

Sáp nhập thôn Nà Coóc với thôn Lăng Pục

Tiến Thành 1

 

 

Xã Yên Nguyên

 

 

19

Sát nhập thôn Khuân Trú với thôn Làng Đanh

Khuân Trú

 

20

Sát nhập thôn Vĩnh Khoái với thôn An Bình

Vĩnh An

 

21

Sáp nhập thôn Tát Chùa và thôn Cầu Cả

Cầu Cả

 

22

Sáp nhập thôn Đồng Quy với thôn Làng Non

Ba Nhất

 

23

Sáp nhập thôn Làng Tói với thôn Loong Coong

Yên Cốc

 

24

Sáp nhập thôn Làng Tạc với thôn Làng Gò

Bảo Ninh

 

 

Xã Hòa Phú

 

 

25

Sáp nhập thôn Tát Đam với thôn Lăng Lằm

Làng Đẩu

 

26

Sáp nhập thôn Khuân Hang với thôn Đồng Quán

Khuân Hang

 

27

Sáp nhập thôn Lang Chang với thôn Đồng Mo

Làng Chang

 

28

Sáp nhập thôn Thác Ca với thôn Khuân Bội

Thác Lụa

 

 

Xã Tân Thịnh

 

 

29

Sáp nhập thôn Nà Liên với thôn Nà Nghè

Nà Nghè

 

30

Sáp nhập thôn An Thịnh với thôn An Bình

An Thịnh

 

31

Sáp nhập thôn Phúc Thượng với thôn Linh An

Phúc An

 

32

Sáp nhập thôn Linh Tân với thôn Phúc Yên

Phúc Linh

 

 

Xã Xuân Quang

 

 

33

Sáp nhập thôn Nà Nhàm với thôn Ngoan B

Ngoan B

 

 

Xã Phú Bình

 

 

34

Sáp nhập thôn Bó Bủn với thôn Nà Nhừ

Nà Bó

 

35

Sáp nhập thôn Nà Lung với thôn Liên Hiệp

Nà Lung

 

36

Sáp nhập thôn Cốc Tậu với thôn Bó Héo

Bó Héo

 

37

Sáp nhập thôn Thôm Luông với thôn Đoàn Kết

Đoàn Kết

 

38

Sáp nhập thôn Bản Ho 1 với thôn Bản Ho 2

Bản Ho

 

 

Xã Yên Lập

 

 

39

Sáp nhập thôn Nà Nâu với thôn Nà Mo

Yên Vinh

 

 

Xã Bình Nhân

 

 

40

Sáp nhập thôn Đồng Trang với thôn Đồng Quắc

Đồng Tâm

 

41

Sáp nhập thôn Tân Lập với thôn Đồng Nự

Đồng Tân

 

42

Sáp nhập thôn Lung Lù với thôn Tát Tiều

Bình An

 

43

Sáp nhập thôn Bình Tiến với thôn Lung Puốc

Bình Minh

 

 

Xã Hòa An

 

 

44

Sáp nhập thôn Pá Tao Thượng với thôn Pá Tao Hạ

Pá Tao

 

45

Sáp nhập thôn Pá Cuồng với thôn Nà Lừa

Nà Lừa

 

46

Sáp nhập thôn Bó Mạ với thôn Chắng Thượng

Chắng Thượng

 

47

Sáp nhập thôn Trung Tâm với thôn Nà Luông

Làng Mạ

 

48

Sáp nhập thôn Khuân Đích với thôn Khuân Nhì

Làng Rèn 1

 

49

Sáp nhập thôn Tông Xoong với thôn Nà Đinh

Làng Rèn 2

 

50

Sáp nhập thôn Tông Nhạu với thôn Làng Mới

Liên Kết

 

 

Xã Trung Hòa

 

 

51

Sáp nhập thôn Mực với thôn Hợp Thành

Tân Tiến

 

 

Xã Kim Bình

 

 

52

Sáp nhập thôn Đồng Cột với thôn Đồng Ẻn

Kim Quang

 

53

Sáp nhập thôn Khuổi Chán với thôn Pác Chài

Ngọc Quang

 

54

Sáp nhập thôn Nà Loáng với thôn Đèo Nàng

Đèo Nàng

 

 

Xã Ngọc Hội

 

 

55

Sáp nhập thôn Đầm Hồng 6 với thôn Đầm Hồng 5

Đầm Hồng 3

 

56

Sáp nhập thôn Đầm Hồng 4, thôn Đầm Hồng 3 với thôn Đầm Hồng 2

Đầm Hồng 2

 

57

Sáp nhập thôn Minh An với thôn Nà Tè

Ngọc An

 

 

Xã Hùng Mỹ

 

 

58

Sáp nhập thôn Khun Thắng với thôn Nghe

Hùng Cường

 

59

Sáp nhập thôn Mũ với thôn Thắm

Thắm

 

 

DANH SÁCH

THÔN, TỔ DÂN PHỐ ĐỔI TÊN THUỘC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Thôn, tổ dân phố đổi tên

Tên thôn, tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

PHƯỜNG Ỷ LA: 5 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 3

 

2

Tổ dân phố 10

Tổ dân phố 5

 

3

Tổ dân phố 12

Tổ dân phố 8

 

4

Tổ dân phố 13

Tổ dân phố 9

 

5

Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 4

 

 

PHƯỜNG TÂN HÀ: 6 tổ dân phố

 

 

6

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 3

 

7

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 4

 

8

Tổ dân phố 13

Tổ dân phố 8

 

9

Tổ dân phố 14

Tổ dân phố 9

 

10

Tổ dân phố 16

Tổ dân phố 10

 

11

Tổ dân phố 15

Tổ dân phố 13

 

 

PHƯỜNG PHAN THIẾT: 2 tổ dân phố

 

 

12

Tổ dân phố 31

Tổ dân phố 12

 

13

Tổ dân phố 35

Tổ dân phố 13

 

 

PHƯỜNG MINH XUÂN: 2 tổ dân phố

 

 

14

Tổ dân phố 16

Tổ dân phố 9

 

15

Tổ dân phố 39

Tổ dân phố 18

 

 

PHƯỜNG NÔNG TIẾN: 4 tổ dân phố

 

 

16

Tổ dân phố 10

Tổ dân phố 6

 

17

Tổ dân phố 11

Tổ dân phố 7

 

18

Tổ dân phố 13

Tổ dân phố 8

 

19

Tổ dân phố 19

Tổ dân phố 11

 

 

PHƯỜNG HƯNG THÀNH: 2 tổ dân phố

 

 

20

Tổ dân phố 19

Tổ dân phố 3

 

21

Tổ dân phố 20

Tổ dân phố 10

 

 

XÃ TRÀNG ĐÀ: 3 thôn

 

 

22

Xóm 5

Xóm 3

 

23

Xóm 11

Xóm 6

 

24

Xóm 14

Xóm 8

 

 

XÃ AN TƯỜNG: 8 thôn

 

 

25

Thôn Hưng Kiều 1

Thôn 3

 

26

Thôn Hưng Kiều 2

Thôn 4

 

27

Thôn Hưng Kiều 3

Thôn 5

 

28

Thôn Hưng Kiều 4

Thôn 6

 

29

Thôn Viên Châu 2

Thôn 8

 

30

Thôn Tiến Vũ 8

Thôn 10

 

31

Thôn Tiến Vũ 9

Thôn 11

 

32

Thôn Sông Lô 3

Thôn 13

 

 

XÃ LƯỠNG VƯỢNG: 6 thôn

 

 

33

Thôn Số 6

Thôn 2

 

34

Thôn Hợp Hòa 2

Thôn 4

 

35

Thôn Hợp Hòa 1

Thôn 5

 

36

Thôn Chè 6

Thôn 7

 

37

Thôn Chè 8

Thôn 8

 

38

Thôn Liên Thịnh

Thôn 11

 

 

XÃ ĐỘI CẤN: 10 thôn

 

 

39

Thôn Xá Nội

Thôn 3

 

40

Thôn Khe Xoan

Thôn 4

 

41

Thôn Khe Cua 2

Thôn 5

 

42

Thôn Khe Cua 1

Thôn 6

 

43

Thôn Kỳ Lãm 1

Thôn 7

 

44

Thôn 6

Thôn 10

 

45

Thôn Cây Khế

Thôn 11

 

46

Thôn 1

Thôn 13

 

47

Thôn 2

Thôn 14

 

48

Thôn 3

Thôn 15

 

 

DANH SÁCH

THÔN ĐỔI TÊN THUỘC HUYỆN NA HÀNG
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Thôn đổi tên

Tên thôn mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

XÃ CÔN LÔN: 4 thôn

 

 

1

Thôn 1

Bản Vèn

 

2

Thôn 2

Nà Ngoãng

 

3

Thôn 3

Nà Thưa

 

4

Thôn 6

Nà Nam

 

 

DANH SÁCH

THÔN ĐỔI TÊN THUỘC HUYỆN CHIÊM HÓA
(kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Thôn, tổ dân phố đổi tên

Tên thôn, tổ dân phố mới

Ghi chú

1

2

3

4

 

Thị trấn Vĩnh Lộc: 1 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố Đồng Đình

Vĩnh Bảo

 

 

Xã Bình Nhân: 1 thôn

 

 

2

Thôn Kéo Cam

Nhân Lý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở nông thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124