Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2017 kết quả phân loại đơn vị hành chính Quảng Nam

Số hiệu: 02/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 19/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 04

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét Tờ trình số 1761/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Điểm về quy mô dân số: 26 điểm.

2. Điểm về diện tích tự nhiên: 30 điểm.

3. Điểm về số đơn vị hành chính trực thuộc: 07 điểm.

4. Điểm về trình độ phát triển kinh tế - xã hội: 12,75 điểm.

5. Điểm về các yếu tố đặc thù: 01 điểm.

Tổng điểm: 76,75 điểm, theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, tỉnh Quảng Nam đủ điều kiện là đơn vị hành chính loại I.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền phân loại đơn vị hành chính theo quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX, kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận :
- VPQH, CTN, CP;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo QN, Đài PT-TH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 19/04/2017 về kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.568

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222