Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bầu

Số hiệu: 02/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 18/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 6, NHIỆM KỲ 2011-2016

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 18 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành một cách dân chủ, công khai, minh bạch để cán bộ, nhân dân và cử tri của tỉnh theo dõi, giám sát. Các vị được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống để gửi đến từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Với trách nhiệm của mình, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác mức độ tín nhiệm của các vị được Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm.

Điều 2.

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 84,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 71,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 11 phiếu (chiếm 21,15 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Phạm Thị Bích Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 53,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 20 phiếu (chiếm 38,46 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 73,07 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 10 phiếu (chiếm 19,23% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Bùi Thanh Hà, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 73,07% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 10 phiếu (chiếm 19,23% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 69,23% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 13 phiếu (chiếm 25,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 75,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 07 phiếu (chiếm 13,46% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 5,77 % tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 88,46% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 03 phiếu (chiếm 5,77% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 84,62% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 03 phiếu (chiếm 5,77 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 73,07% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 10 phiếu (chiếm 19,23% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Mai Văn Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 71,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 11 phiếu (chiếm 21,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 46,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 19 phiếu (chiếm 36,54% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu (chiếm 11,54 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Trần Đình Phòng, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 67,31% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 13 phiếu (chiếm 25,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 48,08% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 18 phiếu (chiếm 34,62% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu (chiếm 11,54 % tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 67,31% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm  : 13 phiếu (chiếm 25,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.900
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116