Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

Số hiệu: 01/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-ND

Hà Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND VÀ CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

Trên cơ sở đăng ký của các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 31 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, như sau:

1. Hoạt động giám sát thường xuyên, gồm:

a) Xem xét quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 5 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân.

c) Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

d) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

2. Hoạt động giám sát chuyên đề: Giám sát kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Chương trình giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh:

1. Ban Kinh tế - Ngân sách: Giám sát tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2020 đã dược HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; các dự án ODA và các dự án sử dụng vốn phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát công tác quản lý nước về di sản văn hóa và kết quả xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3. Ban Pháp chế: Giám sát kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luật sau thanh tra năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

4. Ban Dân tộc: Giám sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chương trình giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh:

1. Tổ đại biểu HĐND tinh đơn vị huyện Mèo Vạc: Giám sát kết việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

2. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đồng Văn: Giám sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Văn.

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Yên Minh: Giám sát kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của huyện Yên Minh.

4. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quản Bạ: Giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quản Bạ.

5. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Mê: Giám sát kết quả thực hiện dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Bắc Mê.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hà Giang: Giám sát công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang, năm học 2020 - 2021.

7. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Xuyên: Giám sát kết quả thực hiện công tác bàn giao các công trình điện cho ngành điện quản lý và vận hành được đầu tư bằng ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

8. Tổ đại biểu HĐND tinh đơn vị huyện Bắc Quang: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bắc Quang.

9. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quang Bình: Giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người, giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn huyện Quang Bình.

10. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hoàng Su Phì: Giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người, giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

11. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần: Giám sát kết quả việc chấp hành pháp luật, trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Xín Mần.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Giao các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chịu trách nhiệm các công việc liên quan khi triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; mời các chuyên gia tham gia Đoàn giám sát (nếu xét thấy cần thiết); theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hòa công tác phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động giám sát cho Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh.

Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTr. Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Chủ tịch, PCT HĐND; UBND tỉnh;
- UBMTQVN tỉnh Hà Giang;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh;
- Các phòng CM thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68