Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 01/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 19/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 26/6/2007 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh cơ bản tán thành với Báo cáo của UBND tỉnh về Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007.

Điều 2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra, HĐND tỉnh lưu ý cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Về phát triển kinh tế:

Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương cả năm (12,5%). Trong sản xuất công nghiệp, thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm tăng sản lượng và chất lượng những sản phẩm công nghiệp quan trọng của tỉnh; có giải pháp cụ thể để xử lý một số cơ sở sản xuất hoạt động không hiệu quả hoặc gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thật sự thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư; đôn đốc các dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chú trọng đầu tư phát triển có hiệu quả hoạt động du lịch, xuất khẩu và những dịch vụ quan trọng khác.

Trong sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp khuyến nông, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch bệnh gia súc. Nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tiến hành sơ kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chương trình đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, khẳng định mô hình cây con có hiệu quả và xem xét những dự án, chương trình không có hiệu quả để có giải pháp khắc phục kịp thời (dứa, điều, bò sữa...). Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai kế hoạch trồng rừng đạt kế hoạch đề ra. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tổng kết đánh giá tình hình kinh tế tập thể, đề ra chủ trương, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kiên quyết giải thể các hợp tác xã chỉ tồn tại trên hình thức, sản xuất kinh doanh thua lỗ. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, môi trường. Tiến hành công tác điều tra thực trạng, đề ra giải pháp cụ thể, kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Triển khai công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên, nhất là tài nguyên quý hiếm. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sinh thái. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; khẩn trương triển khai công tác phòng tránh thiên tai. Đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong chi ngân sách. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan khác để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm.

2. Về văn hóa - xã hội:

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chỉ đạo triển khai công tác xã hội hóa theo kế hoạch và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, báo chí. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án ngành văn hóa. Tích cực triển khai xây dựng hoàn chỉnh các kịch bản và xúc tiến đồng bộ các công việc chuẩn bị, kinh phí tổ chức Festival Tây Sơn - Bình Định 2008. Tổ chức tốt các hoạt động hè, bồi dưỡng giáo viên; chỉ đạo khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ tốt cho khai giảng năm học mới 2007 - 2008. Sơ kết đánh giá và tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là vùng sâu, vùng miền núi. Triển khai công tác phổ cập THPT. Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân; củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, các dự án chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

3. Về xây dựng chính quyền:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tỉnh. Tiếp tục tiến hành rà soát hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính trùng chéo, phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp, củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là trong đầu tư XDCB và quản lý đất đai theo kế hoạch thanh tra năm 2007. Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; chú ý giải quyết và trả lời đầy đủ, kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; thực hiện tốt trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nghèo, chính sách, vùng sâu, vùng xa; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Về quốc phòng, an ninh:

Tăng cường khả năng phòng thủ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Triển khai công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch và phần tử xấu, giữ vững an ninh chính trị. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, làm trong sạch và lành mạnh môi trường xã hội. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kìm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 với kết quả cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2007.

Điều 4. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện việc giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236